Kategórie užívateľov a ich práva prístupu

Kategórie užívateľov a ich práva prístupu

Vitajte na web-e Odborového zväzu Telekom. Tešíme sakaždej návštevyzáujmunaše stránky, na ktorých sa môžete dozvedieť všeobecné informácieOZ Telekom. Registrovaným užívateľom - našim členom a sympatizantom - však ponúkame viac informáciímožností využitia ako bežnému návštevníkovi. Predovšetkým pre nich je pripravená interaktívna privátna zóna, určená na väčšiu informovanosť členov, na možnosť otvorene a bez obáv vymieňať si poznatky, skúsenosti, klásť otázky, písať zaujímavosti zo života firmy, o budúcnosti odborov v telekomunikačnom sektore, no hlavne o problémoch z pracovno-právnej oblasti. Mala by byť miestom ohlasov, kritiky, nápadov, radosti, hnevu, ale i bútľavých vŕb...


 

Anonymný prístup do privátnej zóny nie je možný, vždy bude overovaný pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Na registráciu nového užívateľa v kategóriách sympatizant alebo hosť je potrebné pravdivo vyplniť a zaslať žiadosť o registráciu.

Každý zaregistrovaný užívateľ si môže vybrať, či bude vystupovať pod svojím skutočným menom alebo vybraným nickom. Tak ako nebude možné vystupovať pod cudzím menom, taktiež pri zmene nicku sa spätne zmení jeho názov vo všetkých dovtedajších príspevkoch. Pod svoj príspevok sa teda vždy musí každý nejako „podpísať“.
V niektorých prípadoch, ak o to užívateľ požiada, bude však anonymita zachovaná (viď ďalej).

 

Návštevníci našich stránok sú rozdelení do štyroch kategórií.

 

Člen OZ Telekom

 • automaticky získava časovo neobmedzený úplný prístup do privátnej zóny, kde môže vystupovať podľa svojho rozhodnutia buď pod svojim skutočným menom alebo pod zvoleným nickom

 • po prihlásení má prístup ku všetkým informáciám, nachádzajúcimi sa v privátnej zóne web-u

 • dostáva automatickú mailovú notifikáciudôležitých informáciáchaktualitáchnových článkoch, ktoré sa objavia na web-e

 • je zabezpečené, že jeho nick, či meno nemôže používať nikto iný a nebude zneužité

 • má plný prístup k ďalším aplikáciám v privátnej zóne, teda môže:

 • prispievať do diskusných skupín
 • klásť otázky k ľubovoľnému problému

 • byť autorom článkov na akúkoľvek tému

 • odpovedať na aktuálne anketové otázky

 • byť autorom anketových otázok

 

Sympatizant OZ Telekom

 • nie je členom OZ Telekom, je sympatizantom v zmysle stanov OZ a štatútu sympatizanta

 • vystupuje podľa svojho rozhodnutia pod svojim skutočným menom alebo nickom, ale farebným označením je odlíšený od člena OZ

 • prístup k informáciám a do privátnej zóny (krátkodobý alebo dlhodobý) získava po zaplatení príslušného poplatku, o výške ktorého rozhodol prevádzkovateľ

 • spôsob platby a výška poplatkov sú dané internou smernicou, poplatok je buď krátkodobý alebo dlhodobý

 • má prístup k aplikáciám v privátnej zóne v rovnakej miere ako člen OZ, avšak v súlade so stanovami OZ môžu byť niektoré interné informácie, určené len členom OZ, pre neho zneprístupnené

 

Hosť

 • mimoriadny krátkodobý dočasný prístup do privátnej zóny môže získať po vyplnení žiadosti a po zaslaní prevádzkovateľovi web-u, ktorý prístup schváli a povolí dobu prístupu alebo žiadosť zamietne

 • vstup do privátnej zóny je mu umožnený až po prihlásení, a to za odlišných podmienok oproti členomsympatizantom, hosť má obmedzený prístup k aplikáciám a nemôže byť aktívnym prispievateľom do článkov a diskusných skupín, má len právo na čítanie

 • štatút hosťa nemože získať náhodný návštevník stránky, ale len osoba, u ktorej existuje reálny predpoklad, že môže mať záujem o členstvo v OZ, resp. o štatút sympatizanta v budúcom období

 

Verejnosť

 • môže čítať všeobecné informáciezväze, jeho histórii, poslaní a všeobecné aktuality na voľne prístupnej zóne

 • nemá prístup do privátnej zóny

 • má možnosť kontaktovať prevádzkovateľa a predstaviteľov OZ pri záujme o podrobnejšie informácie, prípadne o členstvo vo zväze

 • má prístup a možnosť komunikácie na verejnom diskusnom fóre

 

18.02.2011 - DL