SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Blížia sa voľby do Dozornej rady ST, a.s.

Blížia sa voľby do Dozornej rady ST, a.s.

30.január 2018 / redakcia

Po ukončení funkčného obdobia sa po piatich rokoch opäť budú konať voľby členov Dozornej rady ST, a.s. za zamestnancov. V roku 2013 boli zvolení za zamestnancov Denisa Herdová a Miriam Kvočková (obe kandidovali po získaní min. 10%-nej podpory zamestnancami) a Drahoslav Letko (navrhnutý Odborovým zväzom Telekom). Miriam Kvočková skončila členstvo v DR po ukončení pracovného pomeru s firmou (nevyužila zákonnú ochranu pred prepustením).

Vzhľadom na zmenu vlastníckych pomerov vo firme (predaj štátneho podielu DT, a.s.), zmene stanov spoločnosti a aj počtu členov dozornej rady (celkový počet klesol z 9 na 5 členov) sú dnes členmi DR traja zástupcovia DT, a.s. a dvaja členovia volení zamestnancami, ktorých funkčné obdobie končí 18.3.2018 a podľa zákona musia byť noví členovia zvolení do troch mesiacov od zániku ich mandátu.


 

Voľby do Dozornej rady ST, a.s. v roku 2018

Dozorná rada je v zmysle stanov 5-členná, pričom troch členov nominuje Deutsche Telekom AG a dvoch členov volia z navrhnutých kandidátov zamestnanci firmy v zmysle volebného poriadku. Za prípravu i schválenie volebného poriadku na voľby členov DR za zamestnancov sú zodpovedné odborové organizácie, ostatné detaily volieb budú dohodnuté v spolupráci so zamestnávateľom.

O podrobnostiach budeme informovať po oficiálnom vyhlásení termínu volieb a zverejnenej informácii o možnostiach kandidatúry a, pochopiteľne, aj firma na intranete. Na tomto mieste prinášame všeobecné informácie k blížiacim sa voľbám. 

  • odborové zväzy (OZ Telekom a SOZPT) dohodli a predložili zamestnávateľovi znenie volebného poriadku
  • bol navrhnutý a predbežne určený termín volieb (v 11.týždni, po skončení jarných prázdnin všetkých regiónov)
  • kandidátom za člena DR za zamestnancov spoločnosti môže byť v zmysle Obchodného zákonníka a prijatého volebného poriadku:
    - a) zamestnanec firmy, ktorý získa podporu odborových zväzov, a to po schválení príslušnými orgánmi zväzov (maximálne traja kandidáti za každý odborový zväz)
    - b) zamestnanec firmy, ktorý získa podporu minimálne 10% zamestnancov (počet týchto kandidátov nie je obmedzený)
  • konečný návrh kandidátov na členov DR za OZ Telekom schváli Predsedníctvo OZ Telekom na svojom najbližšom rokovaní začiatkom februára a určí tiež člena volebnej komisie za OZ Telekom
  • voľby sa uskutočnia elektronickou formou v prvej polovici marca 2018 (presný termín bude potvrdený po definitívom schválení harmonogramu volieb), musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina zamestnancov.

 30.01.2018 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 1513898
Počet loginov 79723