SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #01 - vyjednávanie Dodatku č.1 začína 14.januára 2020

PKZ #01 - vyjednávanie Dodatku č.1 začína 14.januára 2020

18.december 2019 / redakcia

Tohto roku sa vyjednávanie kolektívnej zmluvy oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Samozrejme, že otvoriť a pridávať sa môžu akékoľvek témy či požiadavky na zmenu, ale kolektívna zmluva ako celok platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Keďže sme už dávnejšie informovali o tom, že odborové zväzy predložili návrh na vyjednávanie mzdového nárastu, dnes, krátko pred koncom roku chceme zosumarizovať, čo sa odvtedy udialo a čo nás (všetkých?) čaká v nasledujúcom období.Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy.  

TROCHA TEÓRIE

 • Kolektívne vyjednávanie sa začína predložením písomného návrhu ktoroukoľvek zmluvnou stranou (zamestnávateľom alebo odbormi). Znenie návrhu Dodatku č.1 k PKZ 2019-20 predložila strana odborov.
 • Druhá zmluvná strana (v našom prípade zamestnávateľ) je povinná písomne odpovedať do 30 dní a vyjadriť sa k častiam, so znením ktorých nesúhlasí. Má právo pripomienkovať čokoľvek z návrhu a dať svoje návrhy do znenia.
 • Obe strany vzájomne dohodnú termín prvého stretnutia.
 • Priebeh vyjednávania nemá zákonom určený postup ani podmienky. Obe strany by mali mať záujem na čo najskoršom a bezkonfliktnom dohodnutí obsahu zmluvy.
 • Ak sa obe strany nevedia dohodnúť na znení kolektívnej zmluvy, môžu požiadať o vyriešenie sporu pred sprostredkovateľom alebo rozhodcom. Osobu sprostredkovateľa alebo rozhodcu, ak sa na ňom obe strany nedohodnú, určuje ministerstvo.
 • Ak spor nie je vyriešený pred sprostredkovateľom do 30 dní, obe strany sa môžu dohodnúť na tom, že spor vyrieši rozhodca. Ak spor vyrieši rozhodca, doručením jeho rozhodnutia je zmluva uzavretá. Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže byť ako krajný prostriedok v spore vyhlásený štrajk.
 • Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce zamestnancami.
 • Štrajk vyhlasuje a o jeho začatí rozhoduje príslušný odborový orgán, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zamestnancov zúčastnených na hlasovaní o štrajku, pričom sa na hlasovaní musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov.
   

ČO SA STALO DOTERAZ?

 • Návrh znenia dodatku bol predložený odborovými zväzmi dňa 17.10.2019.
 • Odpoveď zamestnávateľa bola odborovým zväzom odovzdaná dňa 14.11.2019. Zamestnávateľ nesúhlasil s návrhom OZ s tým, že obsah bude predmetom rokovania. Zamestnávateľ zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020.
 • Odborové zväzy v odpovedi navrhli decembrový predvianočný termín na vyjednávanie, avšak po vzájomnej konzultácii došlo k dohode na termíne 1.kola vyjednávania, a to na 14.januára 2020.
 • Oba odborové zväzy informovali zamestnávateľa o zložení svojich vyjednávacích tímov.
 • Za OZ Telekom, tak ako vlani, sa vyjednávania zúčastnia predseda zväzu Drahoslav Letko, podpredsedníčka zväzu Zdenka Cigániková a člen predsedníctva Roman Kling.


NÁVRH ZNENIA DODATKU č.1 k PKZ 2019-20

OZ predložili návrh na úpravu dvoch článkov PKZ, tým dôležitejším je návrh mzdového nárastu v roku 2020, ktorého znenie sme už uverejnili a uvádzame ho aj nižšie. Návrh vychádza zo súčasného znenia článku 7.2.1 o náraste základných miezd a navrhuje úpravu základných miezd pre rok 2020 nasledovne:

 • Zamestnávateľ sa zaväzuje s účinnosťou od 01.06.2020 zabezpečiť nárast základných miezd zamestnancov ST v priemere o 45 EUR na jedného zamestnanca s pridelením tejto určenej nominálnej hodnoty na úroveň Úsekov s riadiacim zamestnancom Manažér úseku. V prípade, ak sa v danej organizačnej zložke nenachádza úroveň Úseku, pridelenie určenej nominálnej sumy na každého zamestnanca bude na úrovni najbližšej vyššej organizačnej zložky stanovenej od Úseku.
   


O priebehu a výsledkoch 1.kola vyjednávania prinesieme informácie po prvom stretnutí 14.1.2020.

Svoj (zatiaľ úplne anonymný) súhlas s vyjednávaním môžeme 'skúšobne' prejaviť kliknutím na zelený palec pri článku. Aj to naznačí možnú podporu zamestnancov, ktorú budú v budúcnosti musieť prejaviť vyjednávačom, ak bude potrebné postupovať podobne ako pri vlaňajšom vyjednávaní.

18.12.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2482694
Počet loginov 108513