SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #02 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 1.kolo

PKZ #02 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 1.kolo

17.január 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:

 

VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 14.1.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková a Alexander Plošnica (obaja UTIT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Ondrej Bobot, Janka Prekopová, Eleonóra Ferencová,  a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).

 

NÁVRHY ZNENIA PKZ
Tak ako sme spomínali v predchádzajúcich článkoch, návrh novej  PKZ 2021-2022 predložil zamestnávateľ. Vychádzal zo súčasného znenia PKZ, pričom v niektorých bodoch dohodnuté veci navrhuje upraviť a osekať. Toto sú najdôležitejšie body z firemného návrhu:

 • DOBA PLATNOSTI - uzavretie kolektívnej zmluvy s platnosťou na dva roky
 • MZDY - návrh nespomína žiaden konkrétny nárast miezd v rokoch 2021 ani 2022
 • ZAMESTNANOSŤ - zmena predkladania plánu zamestnanosti v počtoch prepúšťaných len na úrovni divízie (doteraz na úroveň sekcií a úsekov)
 • SICKDAY - zmena v spôsobe čerpania sickdayu (nárok na čerpanie až po odpracovaní štvrťroku)
 • ODMENY - zrušenie odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku 
 • ODSTUPNÉ - zrušenie základného odstupného pre kategóriu 'do 1 roka vo firme' a úpravy v kompetenciách a obmedzeniach pri schvaľovaní niektorých druhov odstupného (schvaľovanie biznis partnerom, nie riaditeľkou pre ĽZ)
 • INÉ - zrušenie článku o tom, že porušenie PKZ zo strany zodpovedných manažérov je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.


Odborové zväzy predložili nasledovnú odpoveď a návrhy:

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas - uzavretie kolektívnej zmluvy s platnosťou na dva roky
 • MZDY - nesúhlas - návrh na nárast základných miezd o 45€ v priemere na zamestnanca, podmienky distribúcie nárastu podobné ako v predchádzajúcej PKZ
 • ZAMESTNANOSŤ  - nesúhlas - trváme na predkladaní plánu zamestnanosti v počtoch prepúšťaných až na úrovne sekcií a úsekov (zachovanie súčasného stavu)
 • SICKDAY - súhlas s istými úpravami článku a čerpania sickdayu, ale nesúhlas so znením návrhu zamestnávateľa
 • ODMENY - nesúhlas, navrhujeme zachovanie súčasného stavu
 • ODSTUPNÉ - okrem zrušenia kategórie nesúhlas, navrhujeme zachovanie súčasného stavu
 • INÉ - nesúhlas - navrhujeme zachovanie súčasného stavu

 

Z PRIEBEHU 1.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • ST detailne zdôvodnilo predložený návrh znenia.
 • OZ detailne uviedli a zdôvodnili svoje súhlasné, resp. nesúhlasné stanoviská k jednotlivým bodom, taktiež naznačili, v ktorých bodoch je možná dohoda.
 • ST ústne (dodatočne aj písomne) predložilo návrh na zrušenie bodu 4.2.1 (prerokovanie organizačných zmien a prepúšťania zamestnancov z organizačných dôvodov).
  Odôvodnenie: obrovská administratívna záťaž, ktorá nie je zákonne podchytená a ani opodstatnená, keďže 99% zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytoční, skončí svoj pracovný pomer pomer dohodou a ak nie, výpoveď z pracovného pomeru je v zmysle zákona so zástupcami OZ prerokovávaná.
 • OZ zásadne nesúhlasili s týmto návrhom a poukázali na súvislosti a postupy, ktoré sa niekedy pri prepúšťaní v niektorých prípadoch vo firme používajú (pozri napr. posledné 'telegraficky' na našom web-e), takýto návrh OZ považujú za absolútne neprijateľný. 
 • Obe zmluvné strany sa dohodli, že na znení bodov, o ktorých sú ochotné rokovať, budú pracovať obe strany a každá strana príde so svojím návrhom znenia (ide o úpravu bodu o sickdayi).
   

ZÁVER
Obe strany detailne predstavili svoje návrhy. OZ podrobne zdôvodnili nesúhlasné stanoviská k návrhu a taktiež vymenovali body, pri ktorých je možná zhoda. Zamestnávateľ sa k návrhom a nesúhlasnému stanovisku OZ nevyjadril.

Termín 2.kola vyjednávania bol určený na 29.januára 2021.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

17.1.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3204915
Počet loginov 118635