SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 5.kolo

PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 5.kolo

15.marec 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 20.11.2020 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 24.11.2020 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • následne po zasadnutí predsedníctiev oboch zväzov bolo pripravené stanovisko oboch zväzov k predloženému návrhu, bol schválený spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania prostredníctvom web-stránky a boli schválené vyjednávači za OZ Telekom
 • 11.12.2020 boli zamestnávateľovi zaslané pripomienky a návrhy OZ k predloženému návrhu
 • 14.12.2020 boli o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • 14.1.2021 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • pred vyjednávaním 2.kola obe strany zaslali vyjadrenia k stanoviskám druhej strany 
 • obe strany si vzájomne vymenili návrhy na ďalší postup, uzavreli dohodnuté body a potvrdili najdôležitejšie témy, na ktorých znení trvajú, resp. z nich neustúpia
 • 29.1.2021 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania, ktoré neprinieslo prakticky žiadne zmeny v postojoch a stanoviskách oboch strán
 • pred vyjednávaním 3.kola obe strany opäť zaslali vyjadrenia k zásadným postojom oboch strán, pričom tentokrát už vo viacerých bodoch došlo k zhode (viac o dohode v bode o priebehu 3.kola)
 • 18.2.2021 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania, na ktorom boli dohodnuté všetky body PKZ okrem bodu 7.2 o náraste základných miezd
 • 3.3.2021 vo večerných hodinách zaslal zamestnávateľ svoj nový návrh mzdového nárastu pred ďalším kolom vyjednávania, odborové zväzy na návrh mohli reagovať až počas vyjednávania
 • 4.3.2021 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania, na ktorom strana ST predložila návrh o náraste základných miezd o absolútnu čiastku, avšak inak nedošlo k zblíženiu stanovísk
   


 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 4.KOLE

 • V bode o náraste miezd prakticky nedošlo k zblíženiu, hoci ST súhlasilo s nárastom základných miezd vyjadrenom v absolútnej čiastke.
 • ST- nárast ZM vo výške 20€ v priemere na zamestnanca
 • OZ: - nárast ZM vo výške 45€ v roku 2021 alebo nárast vo výške 40€ pre roky 2021 i 2022
   

Z PRIEBEHU 5.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Večer pred vyjednávaním informovala Jitka Adámková predsedov OZ o najnovšom návrhu ST po rokovaní EMB spoločnosti.
 • Ráno pred vyjednávaním predsedovia OZ oboznámili s týmto návrhom vyjednávačov za OZ prostredníctvom MS Teams oddelene od zamestnávateľa.
 • Piate kolo sa uskutočnilo 10.3.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti opäť uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK), Zdenka Cigániková a Alexander Plošnica (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Jitka Adámková, Ondrej Bobot, Janka Prekopová a Eleonóra Ferencová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • Na úvod stretnutia obe strany potvrdili zhodu vo všetkých bodoch PKZ okrem bodu o náraste základných miezd.
 • návrh ST po rokovaní EMB:
  - nárast ZM vo výške 30€ v priemere na zamestnanca v roku 2021 i 2022, s pridelením sumy vo výške minimálne 20€ na úroveň niektorých organizačných zložiek predných línií (techology, predaj, technický helpdesk, kontaktné centrá), termín úpravy: 1.6.
 • stanovisko a návrh OZ na základe rannej diskusie:
 • - nárast ZM vo výške 35€, na úroveň každej divízie pridelená suma minimálne 30€, na úroveň uvedených organizačných zložiek predných línií by bola pridelená suma minimálne 25€, navrhli sme rozšírenie týchto zložiek aj o úsek podpory TA/LA segmentu a navrhli sme úpravu znenia nárastu pre rok 2022
 • prestávka
 • ST: súhlas s nárastom ZM vo výške 35€ v roku 2021 s pridelením 30€ na úrovni  každej divízie, súhlas s pridelením 25€ na spomínané zložky, nesúhlas s rozšírením o úsek podpory TA/LA, návrh na zmenu termínu na ale so zmenou termínu zvyšovania na 1.7., súhlas s nárastom vo výške minimálne 30€ na rok 2022, vrátane termínu nárastu k 1.6. a jeho distribúcie
 • OZ: súhlas so zmenou termínu zvyšovania v roku 2021, naďalej trváme na pridaní úseku podpory TA/LA segmentu medzi vybrané zložky
 • bolo dohodnuté, že obe strany sa vyjadria písomne a vyjasnia niektoré detaily návrhu do pondelka 14.3.2021 
 • 5.kolo vyjednávania bolo ukončené


ZÁVER

 • V bode o náraste miezd prakticky došlo k zhode. Bolo tiež dohodnuté, že všetky zatiaľ nedohodnuté detaily distribúcie a finálne znenie zmluvy budú dohodnuté off-line alebo na ďalšom kole vyjednávania.
 • Obe strany prejavili spokojnosť, že po piatich kolách vyjednávania došlo k dohode bez nutnosti osloviť kvôli dojednaniu zmluvy sprostredkovateľa a nedôjde k zneisteniu zamestnancov v prípade nedojednania zmluvy. 

 

Termín 6.kola vyjednávania bol určený na 16.marca 2021.
 


 

Ďakujeme za prejavenie podpory pri vyjednávaní.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

14.3.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306086
Počet loginov 119669