SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #08 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 5.kolo

PKZ #08 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 5.kolo

18.máj 2020 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sa vyjednávanie oproti vlaňajšku zúžilo na jediný bod - nárast základných miezd. Kolektívna zmluva ako celok, a teda aj všetky jej ostatné body, platí do konca roku 2020, resp. do konca marca 2021.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2019-2020:Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 17.10.2019 predložili odborové zväzy zamestnávateľovi písomný návrh dodatku, čím začalo tohtoročné vyjednávanie Dodatku k PKZ
 • 14.11.2019 odpovedal zamestnávateľ, s návrhom nesúhlasil, zároveň navrhol termín 1.kola vyjednávania na január 2020
 • OZ navrhli skorší termín, avšak po vzájomnej konzultácii bol dohodnutý termín 1.kola na 14.1.2020
 • 14.1.2020 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • 17.1.2020 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • odsúhlasilo predbežný postup strany odborov a spôsob komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST, ak bude treba pristúpiť k protestným krokom
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
 • 11.2.2020 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • 6.3.2020 zaslal zamestnávateľ návrh úprav zmeny distribúcie možného mzdového nárastu (v zmysle dohody z predchádzajúceho vyjednávania)
 • 12.3.2020 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania
 • 25.3.2020 OZ Telekom podľa dohody pripravil v spolupráci s ST možné znenie úprav v distribúcii nárastu
 • 26.3.2020 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania
 • 30.4.2020 bolo zrušené plánované 5.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 4.KOLE
ST: stiahlo svoj pôvodný i akýkoľvek iný návrh na nárast ZM, pričom však deklarovalo záujem pokračovať vo vyjednávaní.
OZ: trvajú naďalej na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€.
K zhode medzi oboma stranami nedošlo. 


Z PRIEBEHU 5.KOLA VYJEDNÁVANIA
Piate kolo sa uskutočnilo 13.5.2020. Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu sa opäť uskutočnilo formou videokonferencie cez aplikáciu MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK) a Zdenka Cigániková (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia generálneho riaditeľa) a Katarína Vaľková (Divízia technológií a IT). Za ST to boli Jitka Adámková, Eleonóra Ferencová a Janka Prekopová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

 • ST (Jitka Adámková): - Uviedla, že v súčasnosti sa ešte len začínajú prejavovať dopady „korona krízy“ a opatrení, ktoré vláda v nadväznosti nato prijala. Štátne opatrenia, resp. obmedzenia mali dopad na všetky firmy, rovnako na Slovak Telekom a.s., čo vyplýva z priebežných výsledkov. Firma má v týchto časoch aj zvýšené výdaje, napr. s prostriedkami BOZP, ktoré neboli naplánované a výdaje na ich zabezpečenie boli a sú značné, taktiež s neobmedzenými dátami, ktoré sa poskytujú už tretí mesiac a aj z dôvodu obmedzenia cestovania zákazníkov spoločnosti.
  Konštatovala, že „korona kríza“ bude mať dopad aj na rozpočet a finančnú situáciu našej spoločnosti. Aktuálne prebieha Forecast 4+8 (pozn.red.: vyhodnotenie situácie po štyroch mesiacoch a odhad/predpoklad nového vývoja), v rámci ktorého sa tieto dopady vyhodnocujú.
 • ST (Jitka Adámková): - Poukázala na to, že zamestnávateľ ani v tejto zložitej situácií nepristúpil vo vzťahu k zamestnancom k žiadnym negatívnym krokom. Nedochádza k nariaďovaniu dovoleniek ani k prepúšťaniu zamestnancov nad rámec plánovaných transformácií, zamestnanci nie sú doma „na prekážkach“, môžu pracovať z domu a dostávať tak 100% mzdy. Keďže aktuálne dochádza k poklesu ekonomiky ako celku, predpoklady a očakávania ohľadom výkonu spoločnosti, ktoré boli pred „korona krízou“ už nie sú aktuálne a prostriedky, ktoré spoločnosť plánovala k dispozícií nie sú. 
 • ST (Jitka Adámková): - V súčasnosti, keďže „korona kríza“ ešte neskončila, len veľmi ťažko sa odhaduje, ako sa bude ekonomická a finančná situácia vyvíjať, aké budú jej dopady a kde všade sa premietnu. Z uvedených dôvodov, zamestnávateľ teraz nevie zodpovedne dať návrh na zvyšovanie miezd zamestnancov. Relevantné informácie o finančnej situácie spoločnosti budeme mať po lete, t.j. začiatkom septembra.
 • OZ: - Uviedli, že samozrejme vnímajú súčasnú ekonomickú situáciu, ale tiež poukázali na skutočnosť, že v porovnaní s inými spoločnosťami telekomunikačný sektor na tom nie je zle.
  Zástupca OZ Telekom položil otázku, aký postoj bude mať k dôsledkom tejto krízy majiteľ - akcionár spoločnosti.
  ST (Jitka Adámková): Povedala, že za akcionára nemôže hovoriť a celkovo je predčasné túto situáciu nejako vyhodnotiť, keďže nie sú známe konkrétne dopady krízy na finančnú situáciu a podľa jej vedomosti s akcionárom nie sú zatiaľ vedené diskusie k tejto téme. Uviedla, že do budúcna k tejto otázke môže byť prizvaný Pavel Hadrbolec, CFO spoločnosti.
 • OZ: - Uviedli, že oceňujú, že zamestnávateľ zvláda túto situáciu, že zamestnancov neprepúšťa, avšak opätovne poukázali na odvod celého zisku akcionárovi. Tiež uviedli, že zamestnanci pracujú tak ako doteraz, niektorí možno aj viac ako v bežnej situácii, mnohí v režime homeofficu, ale mnohí nemajú zabezpečené rovnaké podmienky na výkon práce práve preto, že pracujú z domu. Zástupcovia OZ tlmočili zamestnávateľovi názory a postoje zamestnancov k zastaveniu vyjednávania.
 • ST (Jitka Adámková): - Opätovne zdôraznila, že firma nepodnikla žiaden krok, ktorý by zamestnanci mohli vnímať ako represiu alebo dôvod k nespokojnosti. Uviedla tiež, že ďalší forecast bude prebiehať v lete a až potom spoločnosť bude mať viac informácií o predvídateľnosti finančnej situácie.
 • Vzájomná diskusia o ďalšom postupe: - Po spoločnej diskusii zamestnávateľ aj OZ dospeli k názoru, že kým zamestnávateľ netuší ako bude ďalej postupovať, ak dopady krízy nie sú známe, nie je potrebné sa stretávať kvôli potvrdeniu súčasných názorov oboch strán a pokračovať vo vyjednávaní má význam, až keď budú relevantné dáta a informácie o dopadoch „korona krízy“.
 • ST: - Zamestnávateľ navrhol pokračovať vo vyjednávaní až v priebehu septembra.
 • OZ: - Uviedli, že naďalej trvajú na svojom návrhu navyšovania miezd s pripomienkou, že septembrový termín na vyjednávanie mzdového nárastu na 2020 považujú za neskorý a príliš vzdialený.
 • ST (Jitka Adámková) - Zdôraznila, že nedeklarovala, že navyšovanie miezd nebude. Zamestnávateľ túto možnosť údajne nezavrhol, avšak v dôsledku nepredvídateľnosti situácie a z dôvodu potreby analýzy jej finančných a ekonomických dopadov bude mať relevantné informácie k možnosti a výške navýšenia miezd až v septembri.
 • OZ: - OZ prejavili pochopenie postoja v súčasnej spoločenskej situácii, ale opätovne upozornili na to, že telekomunikačné služby zákazníci naďalej využívajú, naši zamestnanci naplno pracujú, niektorí dokonca v zmenených pracovných podmienkach a inou pracovnou náplňou.
 • OZ: - Požiadali, aby zamestnávateľ svoje oficiálne dôvody nenavyšovania miezd od 1.6.2020, teda tak, ako bolo očakávané, odkomunikoval zamestnancom osobitne, keďže OZ odmietajú hrať rolu vysvetľovačov a obhajcov prezentovaných firemných názorov a postupov.
 • OZ - Zástupcovia OZ upozornili, že prehľad miezd, ktorý zaslal zamestnávateľ a ktorý odbory požadaovali k vyjednávaniu, nepovažujú za primeraný, je bez výpovednej hodnoty, neobsahuje relevantné údaje, potrebné k vyjednávaniu a nebol spracovaný v štruktúre, ktorú požadovali.
 • 5.kolo vyjednávania bolo ukončené.


ZÁVER
Pri určení výšky nárastu ZM nedošlo k zhode ani k zblíženiu návrhov oboch strán.
Zamestnávateľ: momentálne neuvažuje o konkrétnom náraste základných miezd.
Odbory: trvajú na pôvodnom návrhu nárastu ZM vo výške 45€. 

Záver: keďže „korona kríza“ neskončila, zamestnávateľ aktuálne nevie vyhodnotiť aký bude mať  táto kríza dopad na finančnú situáciu spoločnosti, preto navrhuje, aby sa ďalšie stretnutie k navyšovaniu miezd uskutočnilo začiatkom septembra, po kvalifikovanom vyhodnotení situácie a jej dopadov. Ak by zamestnávateľ disponoval relevantnými informáciami skôr, iniciatívne zvolá stretnutie so zástupcami OZ aj v skoršom termíne. 


Termín 6.kola vyjednávania (ak sa uskutoční alebo neuskutoční skôr) navrhla strana zamestnávateľa predbežne na prvú polovicu septembra 2020.


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy a ďakujeme za doteraz prejavenú podporu, či už mailami alebo podporným palcom pri článku.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

19.5.2020 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2574686
Počet loginov 110158