SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Prichádza ďalšie hromadné vyhadzovanie

Prichádza ďalšie hromadné vyhadzovanie

25.október 2017 / redakcia - komentár

Nie, nemajú radi slovo vyhadzovanie. Ale čo iné to je? A prečo to vôbec robia? Ale - prečo by to nerobili, keď im to dovolíme?

Je v tejto firme niekto, čo si myslí, že to nebude hromadné vyhadzovanie? Že tu snáď ide o systémové či zmysluplné prepúšťanie nadbytočných ľudí, ktorých prácu firma skutočne nepotrebuje? Že ide o znižovanie akejsi umelej prezamestnanosti, ktorá by bránila rozvoju firmy či obnove prestárleho mančaftu? Nech sa prihlási...Ak zamestnávateľ  prepustí viac ako 30 ľudí v priebehu jedného mesiaca, ide o hromadné prepúšťanie. Bodka. Paragraf 37 Zákonníka práce. Dá sa zrealizovať hocikedy. Treba len splniť nejaké povinnosti. Dvanásťkrát do roka. Ak sú firmy v systematickom vyhadzovaní zbehlé, zvládnu ho ľavou zadnou. Buď prepustia každý mesiac najviac 29 ľudí alebo splnia podmienky z paragrafu.

Naša firma zbehlá je. Dlhé roky a systematicky postupuje prevažne podľa prvej možnosti a keď treba, pripraví sa na druhú. Na všetko sú procesy a ľudia. Tí na počkanie šmahom jednej ruky pripravia zoznamy desiatok ľudí, ktorých prácu vraj firma zo dňa na deň nepotrebuje. Alebo pripravia zoznam všetkej zostávajúcej roboty, ktorú šmahom druhej ruky presunú na iných. Kvalita práce, únava alebo vyhorenie ľudí? To je to posledné, čo by tam za kopečkami kohosi trápilo.

 

Oficiálna informácia o hromadnom prepúšťaní

Slovak Telekom, a.s. v súvislosti s transformáciou, reštrukturalizáciou a organizačnými  zmenami  v mesiaci december 2017 zrealizuje vnútorné organizačné a prevádzkové zmeny, ktoré môžu mať za následok ukončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov so 76 zamestnancami v mesiaci december 2017.


- v oblasti marketingu, predaja a služieb zákazníkom z nasledovných dôvodov (18 miest - account manažér, biznis developer, koordinátor, obchodný reprezentant, poradca, špecialista, riaditeľ, vedúci tímu)

 • optimalizácia činností z dôvodu zmeny spôsobu segmentácie zákazníkov
 • transformácia SME a LA kanálov spojená so segmentáciou zákazníkov v súvislosti s optimalizáciou jednotlivých báz zákazníkov prislúchajúcej obchodníkovi
 • zníženie objemu činností z dôvodu zavedenia automatizácie reportingových aktivít s využitím reportingového nástroja
 • digitalizácia marketingových komunikačných aktivít
 • zníženie počtu zákazníckych systémov
 • zefektívnenie procesu a reportingu opráv hardwaru pre zákazníkov
 • optimalizácia prevádzok a predajnej siete vzhľadom na potreby zákazníkov
 • zmena spôsobu riadenia spoločnosti a danej organizačnej jednotky


- v oblasti IT, zriaďovania a údržby sietí a služieb a prevádzky technológií z nasledovných dôvodov (44 miest - technik, sr.technik, poradca, špecialista, sr.špecialista)

 • automatizácia procesov s využitím DevOps princípov
 • optimalizácia činností a zefektívňovanie procesov v oblastiach transformačných aktivít na mediačných systémoch, migrácie zákazníkov z BSCS do Siebel 8.1 a RBM
 • pokles aktivít v oblasti výstavby mobilných sietí a súvisiacich podporných činností
 • potrebná zmena profilov zamestnancov v realizačných fázach pre kľúčové projekty
 • organizačné zmeny v súvislosti s optimalizáciou činností a zefektívňovaním procesov technickej podpory v zriaďovacom a poruchovom procese telekomunikačných služieb
 • optimalizácia zriaďovania, prevádzky a údržby telekomunikačných sietí
 • konsolidácia dohľadových centier a Service Desku spojená s konsolidáciou OSS nástrojov a dohľadových systémov


- v oblasti podpory z nasledovných dôvodov (14 miest - poradca, špecialista, sr.špecialista, sr.manažér):

 • pokles počtu RaSi tréningov
 • elektronizácia poskytovania súčinnosti pre niektoré oprávnené zložky štátu
 • organizačné zmeny v súvislosti s optimalizáciou činností a zefektívňovaním procesov
 • centralizácia controllingových aktivít, procesov a riadenia kvality
 • elektronizácia riadenia portfólia pohľadávok
 • digitalizácia spolupráce jednotlivých organizačných zložiek spoločnosti

 

Kritériá na výber zamestnancov, s ktorými bude skončený pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien (dlhoročne nemenné a pravidelne sa opakujúce):

 • pracovné miesta, ktoré sú súčasťou jednotlivých organizačných zmien z dôvodu reštrukturalizácie a zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti
 • pracovné miesta, ktoré sú súčasťou procesu optimalizácie a zefektívňovania pracovných postupov a činností
 • celkové pracovné výsledky a miera kvality pracovného výkonu zamestnancov
 • možnosť/nemožnosť využiť zamestnanca v inom pracovnom zaradení na základe posúdenia jeho odborného a osobného potenciálu

 

Nástroje na zmiernenie dopadov (detto):

 • Transparentne realizovaná reštrukturalizácia v oblasti ľudských zdrojov znamená i jednotný a otvorený prístup k obsadzovaniu voľných alebo novovytvorených pracovných miest zverejňovaných na stránkach intranetu v časti moja T-Kariéra online. Implementovaný systém interných výberov, kedy má každý zamestnanec možnosť v prípade spĺňania požadovaných predpokladov, uchádzať sa o novú pozíciu.
 • Na uvoľnené pracovné miesta bude ST, a.s. prednostne zaraďovať vlastných zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky a majú predpoklady úspešného výkonu činnosti.
 • Každý uvoľňovaný zamestnanec je oboznámený so všetkými nástrojmi zmiernenia dopadu organizačných zmien, ktoré ST, a.s. svojím zamestnancom ponúka. Každý zamestnanec sa s nimi má možnosť podrobne oboznámiť aj v manuáli  „Príručka zamestnanca na rušenom pracovnom mieste“, v ktorej nájde rady a potrebné informácie o svojich právach a povinnostiach v súvislosti so skončením pracovného pomeru. Príručka napomáha orientácii na trhu práce a je návodom ako byť úspešný pri hľadaní novej profesionálnej dráhy.
 • Zároveň na zmiernenie dopadu organizačných zmien na uvoľňovaných zamestnancov, vypláca ST, a.s. odstupné v zmysle platnej Podnikovej kolektívnej zmluvy nad rámec Zákonníka práce.Odborové zväzy nesúhlasia s uvoľňovaním 76 zamestnancov k 31.decembru 2017. Uvedené dôvody hromadného prepúšťania považujeme za všeobecné a nezodpovedajúce skutočnosti. Prepúšťanie v tomto rozsahu považujeme za hazard so spokojnosťou zákazníka, kvalitou poskytovaných služieb a v mnohých organizačných zložkách aj za ohrozenie zdravotného stavu zamestnancov.
 Ruku na srdce. Fakt si niekto myslí, že toto nesúhlasné stanovisko niečo vyrieši a firmu vo vyhadzovaní ľudí zastaví?

Aby bolo jasné, ST sformulovaním zákonne vyžadovaných bodov a splnením termínu na ich prerokovanie a zaslanie na úrad práce zákon dodržiava. Nič iné. Pre úrad práce je dôležité len to, či správa obsahuje body v zmysle zákona a či sú splnené termíny. Úrad práce neskúma pravdivosť  'dôvodov' a 'kritérií' a 'nástrojov'. To tam nikoho nezaujíma. Ale dokázali sme sa sústrediť na to, koľko je v tom texte umelo a násilne vykonštruovaného balastu a nepravdy? Prečítali sme si to vôbec?

Existuje jediná sila, ktorá tomu môže zabrániť. Tou silou sú ľudia. Protesty ľudí. Tých, čo firma bezdôvodne vyhadzuje alebo hlavne tých, ktorým naváľa dvojnásobok roboty za tých vyhodených. Bohužiaľ, solidarita je to posledné, čo je schopný prejaviť tento národ voči svojim kolegom. Ale potom sa nečudujme...

Fakt si, ľudia, myslíme, že keď budeme čušať (lebo sa bojíme, že budeme na rade) a necháme sa zavaliť ďalšou robotou (však výplata predsa chodí), keď budeme nadávať po kútoch a krčmách a vyplňovať k spokojnosti svojich najvyšších nadriadených dotazníky ako nám je ešte stále fajn a že nás ešte úplne nevyžmýkali, že to niečo vyrieši?

Kedy bude hore spokojnosť? Keď tu zostane generálny a pár riaditeľov? Až to bude efektívne?
A kedy budú spokojní naši akcionári v Nemecku? Keď budú personálne náklady nulové, vtedy už bude firma prosperovať?

Toto je len prvý balík prvých desiatok ľudí. Bude sa vyhadzovať ďalej. Príde február a bude balík druhý, potom tretí, štvrtý... Tri roky za sebou, párkrát do roka. Až do čistého poklesu ľudí o cca 17%, tak povedali zodpovední. Čiže odíde ich ďaleko viac, lebo pri dnešnej fluktuácii sa tu otočia stovky ľudí, čo vstúpia do usmievavej magentovej ilúzie a odchádzajú z vyblednutej reality.

A ešte niečo. Výber vyhadzovaných ľudí ovplyvní aj ich konečný počet. Čím viac budú vyhadzovať ľudí z prevádzky (predajcovia, agenti, technici, nižší špecialisti, podpora), tým viac ich vyhodia... Dôležitá je len a len úspora peňazí, všetko ostatné je druhoradé.

25.10.2017 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 1731810
Počet loginov 85950