SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #07 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 6.kolo

PKZ #07 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 6.kolo

17.marec 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 20.11.2020 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 24.11.2020 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • následne po zasadnutí predsedníctiev oboch zväzov bolo pripravené stanovisko oboch zväzov k predloženému návrhu, bol schválený spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania prostredníctvom web-stránky a boli schválené vyjednávači za OZ Telekom
 • 11.12.2020 boli zamestnávateľovi zaslané pripomienky a návrhy OZ k predloženému návrhu
 • 14.12.2020 boli o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • 14.1.2021 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • pred vyjednávaním 2.kola obe strany zaslali vyjadrenia k stanoviskám druhej strany 
 • obe strany si vzájomne vymenili návrhy na ďalší postup, uzavreli dohodnuté body a potvrdili najdôležitejšie témy, na ktorých znení trvajú, resp. z nich neustúpia
 • 29.1.2021 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania, ktoré neprinieslo prakticky žiadne zmeny v postojoch a stanoviskách oboch strán
 • pred vyjednávaním 3.kola obe strany opäť zaslali vyjadrenia k zásadným postojom oboch strán, pričom tentokrát už vo viacerých bodoch došlo k zhode (viac o dohode v bode o priebehu 3.kola)
 • 18.2.2021 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania, na ktorom boli dohodnuté všetky body PKZ okrem bodu 7.2 o náraste základných miezd
 • 3.3.2021 vo večerných hodinách zaslal zamestnávateľ svoj nový návrh mzdového nárastu pred ďalším kolom vyjednávania, odborové zväzy na návrh mohli reagovať až počas vyjednávania
 • 4.3.2021 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania, na ktorom strana ST predložila návrh o náraste základných miezd o absolútnu čiastku, avšak inak nedošlo k zblíženiu stanovísk
 • 9.3.2021 po rokovaní EMB infomovala predsedov OZ telefonicky o stanovisku a najnovšom návrhu zamestnávateľa
 • Vo večerných hodinách členovia predsedníctva diskutovali o možnostiach zajtrajšieho vyjednávania
 • 10.3.2021 sa uskutočnilo 5.kolo vyjednávania, na ktorom sa uzavreli prakticky všetky otvorené otázky ohľadom dojednania mzdového nárastu
 • pred posledným kolom vyjednávania si obe strany vzájomne vymenili vysvetľujúce stanoviská a návrhy na riešenie, strana ST súhlasila s úpravami znenia ohľadom distribúcie, ktoré zaslali OZ
   


 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 5.KOLE

 • Okrem detailov ohľadom distribúcie nárastu základných miezd bol dohodnutý obsah kolektívnej zmluvy na roky 2020-2021. Finálne znenie bude dohodnuté na poslednom kole vyjednávania.
   

Z PRIEBEHU 6.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Ráno pred vyjednávaním vyjednávacie tímy za OZ diskutovali o finálnom návrhu dohody prostredníctvom MS Teams oddelene od zamestnávateľa.
 • Šieste  kolo sa uskutočnilo 16.3.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti opäť uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK), Zdenka Cigániková a Alexander Plošnica (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Jitka Adámková, Ondrej Bobot, Janka Prekopová a Eleonóra Ferencová (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • ST: potvrdilo súhlas s návrhmi OZ, ktoré boli stranou zamestnávateľa zaslané písomne
 • OZ i ST: potvrdili súhlas s finálnym znením dohody
 • 6.kolo vyjednávania PKZ na roky 2021-2022 bolo ukončené


ZÁVER

 • Bolo dohodnuté, že:
  - finálne znenie spracuje zamestnávateľ a zašle strane OZ na potvrdenie celé znenie kolektívnej zmluvy, do ktorého budú zapracované všetky dohody z vyjednávania
  - obe strany nebudú komunikovať presné znenie zmluvy pred podpisom a zverejnením zmluvy, budú informovať len stručne o jednotlivých bodoch
  - týmto nie je dotknuté právo OZ o priebehu a obsahu dojednaných bodov infomovať svojich členov, resp. zamestnancov firmy prostredníctvom web-u OZ
  - zamestnanci budú informovaní spoločným vyhlásením oboch strán prostredníctvom firemného intranetu
 • Hoci tohto roku išlo o dlhé, náročné a netradičné vyjednávanie, sťažené najmä súčasnými 'covidovými' podmienkami, obe strany vyjadrili presvedčenie, že vyjednávanie kolektívnej zmluvy prebehlo v korektnom duchu. Vyjadrili tiež presvedčenie, že výška i spôsob distribúcie mzdového nárastu a predovšetkým zachovanie súčasného stavu a nárokov v oblasti odstupného i ďalších benefitov, dohodnutých v kolektívnej zmluve prispeje k ukľudneniu napätej situácie v spoločnosti.
   

 

Ďakujeme ešte raz všetkým členom a sympatizantom za prejavenie podpory pri vyjednávaní.

V nasledujúcom článku prinesieme stručný sumár vyjednaných podmienok.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

16.3.2021 - DL

Komentáre (1)

Všetky komentáre

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306107
Počet loginov 119669