SpäťÚvodKolektívne zmluvy › 2021-2022

Podniková kolektívna zmluva ST na roky 2021-22

Aký je význam a obsah kolektívnej zmluvy v podmienkach Slovak Telekom-u?

V čom a v akom rozsahu je rozdiel medzi obsahom Zákonníka práce a znením kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečuje nadštandardné nároky všetkým zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.? 


 

Porovnajme rozdiely medzi nárokmi zo Zákonníka práce a dojednané v PKZ v Slovak Telekome na roky 2021-2022.


MZDOVÉ NÁLEŽITOSTI:
zákon:
• príplatok za nadčasovú prácu vo výške 25%

• príplatok za nadčasovú prácu vo sviatok vo výške 25%
 vyplatenie mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
PKZ:

• nárast základných miezd v roku 2021 v priemere o 35€ (úprava od 1.7.2021), nárast základných miezd v roku 2022 v priemere o minimálne 30€ (úprava od 1.6.2022)
• príplatok za nadčasovú prácu vo výške 35%
• príplatok za nadčasovú prácu vo sviatok vo výške 50%
• preplácanie náhrady mzdy za sviatokak tento pripadne na pracovný deň
• príspevok vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov


ODSTUPNÉ pri organizačných zmenách:
zákon:
• základné odstupné ... vo výške 1-2-3-4-5 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov vo firme (do 2-5-10-20-nad 20 rokov)
PKZ:
• základné odstupné ... vo výške 3-4-6-7-8 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov v ST (nad 1 do 2-5-10-20-nad 20 rokov)
• pri splnení podmienky 15 odpracovaných rokov v ST ... 'preddôchodkové' odstupné zamestnancom nachádzajúcim sa v intervale 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku ... ďalšie odstupné vo výške 1-8 násobku PM - podľa počtu rokov do dovŕšenia dôchodkového veku
• pri splnení podmienky 10 odpracovaných rokov v ST ... ďalšie odstupné vo výške 145 € za každý odpracovaný rok
• zamestnancovi so zdravotným postihnutím ... osobitné odstupné vo výške 3-, resp. 5-násobku PM, podľa stupňa invalidity
• osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa ... osobitné odstupné vo výške 1 až 5-násobku PM, po individuálnom posúdení a rozhodnutí riaditeľkou pre ľudské zdroje
• zamestnancovi v mimoriadne závažnej sociálnej situácii ... osobitné odstupné vo výške 1 až 5-násobku PM, po individuálnom posúdení a rozhodnutí riaditeľkou pre ľudské zdroje


ODCHODNÉ po nadobudnutí nároku na dôchodok:
zákon:
• odchodné vo výške 1-násobku PM
PKZ:
pri splnení podmienky najmenej 15 rokov zamestnania v ST a jeho právnych predchodcoch pri ukončení pracovného pomeru tesne pred nadobudnutím dôchodkového veku 
• ďalšie odstupné (odchodné) vo výške 3-násobku PM
• a ďalších 80 € za každý odpracovaný rok


SOCIÁLNY FOND:
zákon:
• 0,6-1,1% zo stanovenej základne
PKZ:
• 
2,2% zo stanovenej základne (každý zamestnanec má k dispozícii rovnakú čiastku), jej využitie: sociálne výpomoci, príspevok pri dlhodobej PN zamestnanca a dlhodobom ošetrovaní člena rodiny, príspevok pozostalým pri úmrtí zamestnanca, príspevok na stravu v plnej výške za každý stravný lístok (cena pre zamestnanca je 0€)
• stravný lístok v hodnote 4,50€ poskytnutý na každý pracovný deň a sviatok, pripadajúci na pracovný deň, vrátane dní, keď zamestnanec čerpá dovolenku, sickday, je na PN alebo OČR
• o použití zvyšku sociálneho fondu bude rozhodnuté každoročne podľa výšky jeho zostatku a možnosti použitia


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
zákon:
• 1.-3. deň – 25% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 55% vymeriavacieho základu
PKZ:
• 1.-10. deň – 80% vymeriavacieho základu, a to 2x ročne
• 1.-3. deň – 30% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu, a to počas ďalších PN


DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE:
zákon:
• žiadna povinnosť
PKZ:
• mesačný príspevok vo výške 1% vymeriavacieho základu, max. však 20€

 

PRACOVNÉ VOĽNO:
zákon:
• žiadna povinnosť

PKZ:
• 4 kalendárne dni plateného pracovného voľna v priebehu roka, je možné ich čerpať po poldni - zamestnávateľ musí umožniť jeho vyčerpanie do konca kalendárneho roka
• 1 týždeň dovolenky je možné na svoju žiadosť preniesť do nového roka, ak tomu nebránia prevádzkové dôvody (je potrebné vyčerpať ju do konca 1Q), táto možnosť je upravená nie v PKZ, ale v príslušnej firemnej smernici, pričom však na zmenu smernice je potrebná dohoda medzi zamestnávateľom a odbormi


Z ĎALŠÍCH OBLASTÍ stručne:
• V priebehu 12 mesiacov nebudú prepustení z organizačných dôvodov obidvaja manželia
• Ukončenie pracovného pomeru s osamelým zamestnancom je možné len po súhlase riaditeľky pre ľudské zdroje
• Povinnosť prerokovať organizačné zmeny
• 1x v roku platené pracovné voľno na účasť na športových a iných akciách organizovaných odborovými organizáciami
• Poskytnutie stravného lístka v hodnote 4,50€ zdarma (hradený z nákladov a sociálneho fondu)
• Poskytnutie ďalšieho pracovného voľna s náhradou (v niektorých prípadoch bez náhrady mzdy) pri osobných prekážkach v práci (účasť na pohrebe, svadbe...)
• Poskytnutie ďalších 4 dní pracovného voľna s náhradou mzdy ročne pre zamestnanca, ktorý má v trvalej starostlivosti invalidnú osobu
• Poskytnutie ďalšej zdravotno-bezpečnostnej prestávky v dĺžke 15 minút obchodným reprezentantom v predajniach, ak sú zaradení do pracovnej zmeny dlhšej ako 10,5 hod., pričom sa prestávka bude započítavať do pracovného času
• Poskytnutie jednorázovej pomoci pozostalým pri smrteľnom pracovnom úraze vo výške 5000 €
• Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a záväzkov
• Platnosť kolektívnej zmluvy na 2 roky, max. do 31.3.2023

31.03.2021 - DL

Súbory na stiahnutie
Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2021-22Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2021-22 (581 kb)

Podniková kolektívna zmluva zo dňa 1.4.2021

Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2021-22Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2021-22 (255 kb)

Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 17.5.2022

PKZ na roky 2021-22 v znení dodatku č.1PKZ na roky 2021-22 v znení dodatku č.1 (742 kb)

PKZ na roky 2021-22 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.5.2022

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991965
Počet loginov 128856