SpäťÚvodKolektívne zmluvy › 2017-2018

Podniková kolektívna zmluva ST na roky 2017-18

Aký je významobsah kolektívnej zmluvy v podmienkach Slovak Telekom-u?

V čom a v akom rozsahu je rozdiel medzi obsahom Zákonníka práceznením kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečuje nadštandardné nároky všetkým zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.?


 

Porovnajme rozdiely medzi nárokmi zo Zákonníka práce a dojednané v PKZ v Slovak Telekome na roky 2017-2018.


MZDOVÉ NÁLEŽITOSTI:
zákon:
príplatok za sviatok vo výške 50% základnej mzdy
príplatok za nadčasovú prácu vo výške 25%

príplatok za nadčasovú prácu vo sviatok vo výške 25%
príplatok za nočnú prácu vo výške 0,50 €
vyplatenie mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
PKZ:

príplatok za sviatok vo výške 100% základnej mzdy
príplatok za nadčasovú prácu vo výške 35%
príplatok za nadčasovú prácu vo sviatok vo výške 50%
príplatok za nočnú prácu vo výške 1,00 €
preplácanie náhrady mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň

• nárast základných miezd v priemere o 25€ (úprava od 1.6.2018, platí pre rok 2018)
• príspevok vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov (platí od 1.1.2019, dovtedy poskytne 10€ za každý odpracovaný rok)

 

ODSTUPNÉ pri organizačných zmenách:
zákon:
základné odstupné ... vo výške 1-2-3-4-5 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov vo firme (do 2-5-10-20-nad 20 rokov)
PKZ:
základné odstupné ... vo výške 2-3-4-6-7-8 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov v ST (do 1-2-5-10-20-nad 20 rokov)
pri splnení podmienky 15 odpracovaných rokov v ST ... 'preddôchodkové' odstupné zamestnancom nachádzajúcim sa v intervale 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku ... ďalšie odstupné vo výške 1-8 násobku PM - podľa rokov do dovŕšenia dôchodkového veku (podmienka: 15 odpracovaných rokov v ST)
• pri splnení podmienky 10 odpracovaných rokov v ST ... ďalšie odstupné vo výške 145 € za každý odpracovaný rok
zamestnancovi so zdravotným postihnutím ... mimoriadne odstupné vo výške 5-násobku PM
osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa ... mimoriadne odstupné vo výške 3-násobku PM (pri jednom dieťati) alebo 5-násobku PM (pri dvoch a viac deťoch)

• zamestnancovi v závažnej sociálnej situácii ... mimoriadne odstupné vo výške 1 až 5-násobku PM, po individuálnom posúdení a rozhodnutí výkonnou riaditeľkou pre ľudské zdroje


ODCHODNÉ po nadobudnutí nároku na dôchodok:
zákon:
odchodné vo výške 1-násobku PM
PKZ:
pri splnení podmienky najmenej 15 rokov zamestnania v ST a jeho právnych predchodcoch pri ukončení pracovného pomeru tesne pred nadobudnutím dôchodkového veku 
ďalšie odstupné (odchodné) vo výške 3-násobku PM
• a ďalších 80 € za každý odpracovaný rok


SOCIÁLNY FOND:
zákon:
• 0,6-1,1% zo stanovenej základne
PKZ:
• 2,2% zo stanovenej základne (každý zamestnanec k dispozícii rovnakú čiastku), jej využitie: sociálne výpomoci, príspevok pri dlhodobej PN zamestnanca a dlhodobom ošetrovaní člena rodiny, príspevok pozostalým pri úmrtí zamestnanca, príspevok na stravu v plnej výške za každý stravný lístok (cena pre zamestnanca je 0€)

• stravný lístok v hodnote 4,50€ poskytnutý na každý pracovný deň a sviatok, pripadajúci na pracovný deň, vrátane dní, keď zamestnanec čerpá dovolenku, sickday, je na PN alebo OČR
• zvyšok sociálneho fondu bude vyplatený formou poukážok na konci roka alebo sa prenesie do nasledujúceho roka (podľa výšky zostatku)


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
zákon:
• 1.-3. deň – 25% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 55% vymeriavacieho základu
PKZ:
• 1.-10. deň – 80% vymeriavacieho základu, a to 2x ročne
• 1.-3. deň – 30% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu, a to počas ďalších PN


DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• mesačný príspevok vo výške 1% vymeriavacieho základu, max. však 20€
 

PRACOVNÉ VOĽNO:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• 2 kalendárne dni plateného pracovného voľna v priebehu roka, je možné ich čerpať po poldni (možnosť čerpať po pol dni platí od 1.1.2019) - zamestnávateľ musí umožniť jeho vyčerpanie do konca kalendárneho roka


Z ĎALŠÍCH OBLASTÍ stručne:
V priebehu 12 mesiacov nebudú prepustení z organizačných dôvodov obidvaja manželia
• Ukončenie pracovného pomeru s osamelým zamestnancom je možné len po súhlase výkonnej riaditeľky pre ľudské zdroje
• Povinnosť prerokovať organizačné zmeny

• 1x v roku platené pracovné voľno na účasť na športových a iných akciách organizovaných odborovými organizáciami
Poskytnutie stravného lístka v hodnote 4,50€ zdarma (hradený z nákladov a sociálneho fondu)
Poskytnutie ďalšieho pracovného voľna s náhradou mzdy pri osobných prekážkach v práci (účasť na pohrebe, svadbe...)
• Poskytnutie 4 dní pracovného voľna s náhradou mzdy ročne pre zamestnanca, ktorý v trvalej starostlivosti invalidnú osobu
• Poskytnutie ďalšej zdravotno-bezpečnostnej prestávky v dĺžke 15 minút obchodným reprezentantom v predajniach, ak sú zaradení do pracovnej zmeny dlhšej ako 10,5 hod., pričom sa prestávka bude započítavať do pracovného času
• Poskytnutie jednorázovej pomoci pozostalým pri smrteľnom pracovnom úraze vo výške 5000 €
• Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a záväzkov

• Platnosť kolektívnej zmluvy na 2 roky, max. do 31.3.2019
 

15.05.2018 - DL

Súbory na stiahnutie
Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2017-18Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2017-18 (407 kb)

Podniková kolektívna zmluva zo dňa 1.4.2017

Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2017-18Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2017-18 (234 kb)

Dodatok č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve zo dňa 20.4.2018

PKZ na roky 2017-18 v znení dodatku č.1PKZ na roky 2017-18 v znení dodatku č.1 (490 kb)

PKZ na roky 2017-18 v znení dodatku č.1 zo dňa 20.4.2018

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3963145
Počet loginov 128639