SpäťÚvodO nás › História

Pohľad do histórie

Pohľad do histórie

História Odborového zväzu Telekom siaha až do roku 1990, keď bol krátko po spoločenských zmenáchroku 1989 založený Federálny odborový zväz pracovníkov spojov (FOZ PS). Jeho prvou, a vlastne aj jedinou, predsedníčkou sa stala Eva Cvrčková. Zväz združoval zamestnancov pôšt, telekomunikáciípoštových novinových služieb, podnikov riadených vtedajším Ministerstvom dopravy a spojov ČSFR.


 

V júni 1991 sa v Plzni uskutočnil celoštátny zjazd FOZ PS. Na ňom došlo k dvom zásadným zmenám. Približne tretina slovenských základných organizácií odišla a následne vytvorila Slovenský odborový zväz pracovníkov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií (o dnešnom stave píšeme na inom mieste). Súčasne došlo na pôde FOZ k čiastočnému rozdeleniu právomocí českej a slovenskej časti federálneho zväzu a na Slovensku vznikla Slovenská rada FOZ PS so sídlom v Banskej Bystrici. Po rozdelení Československa sa 23. januára 1993 v Žiline konal ukončovací zjazd spoločného federálneho odborového zväzu a v ten istý deň boli založené samostatné odborové zväzy, český Odborový svaz zaměstnanců pošt, telekomunikací a novinových služeb (OSZPTaNS) a slovenský Odborový zväz Spoje (OZS), na čelo ktorého bol zvolený Ivan Saktor.

 

1. januára 1993 bol rozdelený spoločný štátny podnik Správa pôšttelekomunikácií na viacero podnikov v oblasti pôšt, telekomunikácií a doručovateľských služieb. OZ Spoje združil zamestnancov tejto pôvodnej spoločnosti, čiže „poštárov, telekomunikačiarov, péeneskárov a príbuzné činnosti“. Telekomunikačný sektor, teda zamestnancov Slovenských telekomunikácií, Správy rádiokomunikácií, Správy diaľkových káblov a Montážneho podniku spojov zastrešovala telekomunikačná časť zväzu - Rada telekomunikácií OZ Spoje, ktorej predsedníčkou bola v rokoch 1993-1997 Marta Mináriková.

 

Po odchode Ivana Saktora na funkciu prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR v roku 1997 došlo vo vnútornom usporiadaní OZ Spoje k zmenám. Predsedom zväzu sa stal dovtedajší ekonóm zväzu Pavel Kyman, podpredsedom pre vnútroodborovú činnosť Marián Gahír a podpredsedníčkou pre kolektívne vyjednávanie Anna Hudecová. Do čela profesnej Rady telekomunikácií bol zvolený Drahoslav Letko (predsedom poštárskej časti sa opätovne stala Žofia Lehotská). Organizačné zmeny neobišli časom ani samotný zväz, po štyroch rokoch sa OZ Spoje vrátil k pôvodnej štruktúre a počet pracovníkov zväzu sa postupne znížil z jedenástich na konečných troch (predseda zväzu, tajomníčka, ekonóm). V prakticky nezmenenej štruktúre potom existoval Odborový zväz Spoje a aj jeho profesné rady až do konca roku 2010.

 

Keď z dôvodu redukcie počtu zamestnancov Slovak Telekomu postupne klesol pomer členov telekomunikačnej časti zväzu na takmer desatinu poštárskej časti, nedošlo k vzájomnej dohode o zložení orgánov spoločného zväzu a spoločnej činnosti v ďalšom období. Dochádzalo k ďalším nedorozumeniam a nedohodám a tieto mali negatívny vplyv aj na činnosť oboch profesných  rád. Po viacerých neúspešných pokusoch o pokračovanie v spoločnej ceste bolo preto zástupcami oboch strán a následne orgánmi zväzu rozhodnuté, že piatym, mimoriadnym, zjazdom Odborového zväzu Spoje bude jeho činnosť ukončená a zväz bude rozdelený na dva samostatné zväzy - Odborový zväz Telekom a Odborový zväz pôšt a logistiky.

 

História samostatného Odborového zväzu Telekom sa začína písať dňom 13. decembra 2010...


30.01.2011 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3963150
Počet loginov 128639