SpäťÚvod › Všeobecné podmienky

Podmienky používania web-stránky

1) Prevádzkovateľom internetovej stránky je Odborový zväz Telekom so sídlom v Žiline, Poštová ul. 1, PSČ 01008, e-mail: oztelekom@oztelekom.sk (ďalej len 'prevádzkovateľ').

2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, priamo či nepriamo vzniknuté v súvislosti s používaním web-stránky. Každý užívateľ vstupuje na internetovú stránku a používa ju na vlastné riziko.

3) Nový užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním niektorých osobných údajov tak, že:
• sa oboznámi s podmienkami používania web-stránky OZ Telekom
• vyplní, resp. upraví registračný formulár
• zaškrtne políčko na konci registračného formulára na znak toho, že sa oboznámil s podmienkami a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
• odošle registráciu.

4) Registrácia nového užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom formulára, do ktorého užívateľ zadá požadované údaje. Kvôli identifikácii užívateľa a zaručenia nezneužitia jeho mena užívateľ pri vstupe do privátnej zóny web-u zadá svoje prihlasovacie meno (login) a heslo pridelené prevádzkovateľom. Login a heslo si po prvom prihlásení, ako aj kedykoľvek v budúcnosti, môže zmeniť. Chybné údaje vo svojom profile môže užívateľ nahlásiť prevádzkovateľovi. V registračnom formulári sú uvedené aj ďalšie údaje o užívateľovi (ďalej len 'osobné údaje'), pričom o ich zverejnení vo svojom profile rozhoduje užívateľ.

5) Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje (okrem základných údajov v profile užívateľa) nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám bez pomoci sprostredkovateľa za účelom zaručenia nezneužitia mena užívateľa iným užívateľom. Zároveň slúžia prevádzkovateľovi ako indikátor čítanosti a využívania webovej stránky pri štatistickom spracovaní návštevnosti stránky.

6) Na notifikačnú e-mailovú adresu užívateľov bude pravidelne zasielaný newsletter, ako aj notifikácie o pridaní nových redakčných článkov, príspevkov a o dôležitých informáciách, publikovaných na stránke.

7) Každý užívateľ môže kedykoľvek požiadať, aby boli jeho osobné údaje úplne alebo sčasti odstránené, a to zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo doporučeným listom zaslaným na poštovú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhovie takej žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia. Užívateľ tým stráca možnosť a právo vstupovať do privátnej zóny web-stránky prevádzkovateľa.

8) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah článkov a príspevkov v diskusných skupinách, ktorých autormi sú užívatelia internetovej stránky. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať príspevky užívateľov, ktoré nezodpovedajú platným zákonom Slovenskej republiky a/alebo svojím obsahom porušujú dobré mravy, obsahujú vulgarizmy, či osobné urážky.

9) Autorom je fyzická osoba, ktorá vytvorila autorský text, publikovaný na internetovej stránke. Autorovi zverejnením autorského textu nevzniká nárok na odmenu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o zmazaní, prípadne nezverejnení autorského textu, ak odporuje vyššie uvedeným podmienkam. Nie je však oprávnený autorský text meniť a prispôsobovať ho. Autor nemôže vykonať ani požadovať dodatočné zmeny autorského textu, ak už k pôvodnému textu bola založená diskusia, ktorá reagovala na pôvodný text.

10) Uverejňovanie informácií z privátnej časti web-stránky, a tiež kopírovanie, šírenie či uverejňovanie obsahu diskusného fóra nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie tohto článku, či ujmu, ktorá by užívateľovi mohla byť spôsobená jeho nedodržaním.

30.01.2011 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992032
Počet loginov 128858