SpäťÚvodKolektívne zmluvy › SkyToll 2023

Kolektívna zmluva SkyToll, a.s. na rok 2023

Aký je význam a obsah kolektívnej zmluvy v podmienkach spoločnosti SkyToll, a.s.?

V čom a v akom rozsahu je rozdiel medzi obsahom Zákonníka práce a znením kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečuje nadštandardné nároky všetkým zamestnancom SkyToll, a.s.? 


 

Porovnajme rozdiely medzi nárokmi zo Zákonníka práce a body dojednané v kolektívnej zmluve v SkyToll-e na rok 2023. Snáď len jednu pripomienku - na prvý pohľad tých 'nadštandardných' dojednaní nie je veľa, treba však povedať, že niektoré body boli dohodnuté len a len vďaka existencii odborov a po istom tlaku na firmu, zmluva vznikala za mimoriadne špecifických podmienok (o tom píšeme v niektorých našich článkoch o vyjednávaní) a, napokon, je to základ, na ktorom treba stavať v budúcnosti.

Zmysel, existencia i činnosť odborov, a tým aj ich výsledky, je behom na dlhé trate. V prípade SkyToll-u je to dlhá a náročná trať a odbory sú v spolupráci s firmou len na štartovacej čiare...

A teraz k jednotlivým oblastiam kolektívnej zmluvy:   


MZDOVÉ NÁLEŽITOSTI:
zákon:
• 
zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou vyplatenie mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
• príplatok za hodinu neaktívnej pohotovosti mimo pracoviska patrí príplatok vo výške 0,72€
PKZ:
• zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou vyplatenie náhrady mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
• príplatok za hodinu neaktívnej pohotovosti mimo pracoviska patrí príplatok vo výške 2€ (platilo už pred podpisom kolektívnej zmluvy)
• nárast základných miezd v roku 2023 vo výške cca 11% bol realizovaný v dňoch, keď bol predložený prvý návrh na znenie kolektívnej zmluvy, keďže však nie je priamym dôsledkom ani výsledkom vyjednávania, v znení zmluvy sa informácia o náraste základných miezd nevyskytuje
• vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 300€ každému zamestnancovi (ktorého pracovný pomer trval najmenej 1 rok a ku dňu 12.12.2023 nebude ukončený jeho pracovný pomer), a to najneskôr v novembrovom výplatnom termíne
• príspevok vo výške 500€ pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov


ODSTUPNÉ pri organizačných zmenách a ukončení pracovného pomeru dohodou:
zákon:
• základné odstupné ... vo výške 2-3-4 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov vo firme (2-5 rokov, 5-10 rokov, nad 10 rokov)
PKZ:
• základné odstupné ... vo výške 3-4-5 násobku (teda o jedno odstupné viac) v príslušných skupinách podľa počtu odpracovaných rokov
• osobitné odstupné ... zamestnancovi so zdravotným postihnutím ... vo výške 3-násobku (pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40-70%), resp. 5-násobku (pri poklese nad 70%)
 

SOCIÁLNY FOND:
zákon:
• tvorba: 0,6-1% zo stanovenej základne
PKZ:
• tvorba: 
1% zo stanovenej základne
• použitie: príspevok na stravný lístok zo sociálneho fondu vo výške 1,10€, sociálne výpomoci, príspevok pri dlhodobej PN zamestnanca, poškodenie majetku z dôvodu živelných pohrôm, príspevok pozostalým pri úmrtí zamestnanca
• o výške výpomoci v jednotlivých prípadoch spolurozhoduje zamestnávateľ s odborovou organizáciou na základe dohody o použití prostriedkov sociálneho fondu (pre rok 2023 nebola dohodnutá), použitie zvyšku sociálneho fondu bude spoločne dohodnuté podľa výšky jeho zostatku a možnosti použitia v budúcom období


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
zákon:
• 1.-3. deň – 25% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 55% vymeriavacieho základu
PKZ:
• 1.-3. deň – 30% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu


PRACOVNÉ VOĽNO A DOVOLENKA:

zákon:
• zákonný nárok dovolenky podľa splnenia individuálnych podmienok

PKZ:
• 4 kalendárne dni plateného pracovného voľna navyše, ak má vyčerpanú riadnu dovolenku v zmysle ZP (existovalo aj pred platnosťou kolektívnej zmluvy)


Z ĎALŠÍCH OBLASTÍ stručne:
• poskytnutie ďalšieho pracovného voľna s náhradou mzdy pri osobných prekážkach v práci oproti zákonu vždy o jeden deň navyše (pri úmrtí rodinného príslušníka manžela, detí, rodiča, súrodenca..., pri účasti na vlastnej svadbe a svadbe dieťaťa a rodiča), voľno pri odovzdaní Jánskeho plakety
• poskytnutie ďalších 4 dní pracovného voľna s náhradou mzdy ročne pre zamestnanca, ktorý má v trvalej starostlivosti invalidnú osobu
• poskytnutie jednorázovej pomoci pozostalým pri smrteľnom pracovnom úraze vo výške 10000 € 

20.10.2023 - DL

Súbory na stiahnutie
Kolektívna zmluva SkyToll, a.s. na rok 2023Kolektívna zmluva SkyToll, a.s. na rok 2023 (421 kb)

Kolektívna zmluva zo dňa 10.10.2023

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991943
Počet loginov 128856