Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na rok 2014

Aký je významobsah kolektívnej zmluvy v podmienkach Slovak Telekom-u?

V čom a v akom rozsahu je rozdiel medzi obsahom Zákonníka práceznením kolektívnej zmluvy, ktorá zabezpečuje nadštandardné nároky všetkým zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.?


 

Porovnajme rozdiely medzi nárokmi zo Zákonníka práce a dojednané v PKZ v Slovak Telekome na rok 2014.


MZDOVÉ NÁLEŽITOSTI:
zákon:
nezaručený žiaden nárast základných miezd
príplatok za sviatok vo výške 50% základnej mzdy
príplatok za nočnú prácu vo výške 0,50 €
vyplatenie mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň
PKZ:
• v priemere 2,0%-ný nárast ZM, pričom pre najnižšieho vedúceho bude pridelená čiastka vo výške 1,5% na jeho podriadených

príplatok za sviatok vo výške 100% základnej mzdy
príplatok za nočnú prácu vo výške 0,70 €
preplácanie náhrady mzdy za sviatok, ak tento pripadne na pracovný deň


ODSTUPNÉ pri organizačných zmenách:
zákon:
základné odstupné ... vo výške 1-2-3-4-5 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov vo firme (do 2-5-10-20-nad 20 rokov)
PKZ:
základné odstupné ... vo výške 2-3-4-6-7-8 násobku priemernej mzdy podľa počtu odpracovaných rokov v ST (do 1-2-5-10-20-nad 20 rokov)
pri splnení podmienky 15 odpracovaných rokov v ST ... 'preddôchodkové' odstupné zamestnancom nachádzajúcim sa v intervale 1-12 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku ... ďalšie odstupné vo výške 1-8 násobku PM - podľa rokov do dovŕšenia dôchodkového veku (podmienka: 15 odpracovaných rokov v ST)
• pri splnení podmienky 10 odpracovaných rokov v ST ... ďalšie odstupné vo výške 145 € za každý odpracovaný rok
zamestnancovi so zdravotným postihnutím ... mimoriadne odstupné vo výške 5-násobku PM
osamelému zamestnancovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa ... mimoriadne odstupné vo výške 3-násobku PM (pri jednom dieťati) alebo 5-násobku PM (pri dvoch a viac deťoch)

• zamestnancovi v závažnej sociálnej situácii ... mimoriadne odstupné vo výške 1 až 5-násobku PM, po individuálnom posúdení a rozhodnutí výkonnou riaditeľkou pre ľudské zdroje


ODCHODNÉ po nadobudnutí nároku na dôchodok:
zákon:
odchodné vo výške 1-násobku PM
PKZ:
pri splnení podmienky najmenej 15 rokov zamestnania v ST a jeho právnych predchodcoch pri ukončení pracovného pomeru tesne pred nadobudnutím dôchodkového veku 
ďalšie odstupné (odchodné) vo výške 3-násobku PM
• a ďalších 80 € za každý odpracovaný rok


SOCIÁLNY FOND:
zákon:
• 0,6-1,1% zo stanovenej základne
PKZ:
• 2,2% zo stanovenej základne (každý zamestnanec k dispozícii rovnakú čiastku), jej využitie: sociálne výpomoci, príspevok pri dlhodobej PN zamestnanca a dlhodobom ošetrovaní člena rodiny, príspevok pozostalým pri úmrtí zamestnanca, príspevok na stravu v plnej výške za každý stravný lístok (cena pre zamestnanca je 0€)

• stravný lístok poskytnutý na každý pracovný deň a sviatok, pripadajúci na pracovný deň, vrátane dní, keď zamestnanec čerpá dovolenku, sickday, je na PN alebo OČR
• zvyšok sociálneho fondu bude vyplatený formou poukážok na konci roka 


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŠ¤:
zákon:
• 1.-3. deň – 25% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 55% vymeriavacieho základu
PKZ:
• 1.-10. deň – 80% vymeriavacieho základu, a to 2x ročne
• 1.-3. deň – 30% vymeriavacieho základu
   4.-10. deň – 60% vymeriavacieho základu, a to počas ďalších PN


DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• mesačný príspevok vo výške 1% vymeriavacieho základu, max. však 60€
 

PRACOVNÉ VOĽNO:
zákon:
žiadna povinnosť
PKZ:
• 2 kalendárne dni plateného pracovného voľna v priebehu roka


Z ĎALŠÍCH OBLASTÍ stručne:
• V priebehu 12 mesiacov nebudú prepustení z organizačných dôvodov obidvaja manželia
• Ukončenie pracovného pomeru s osamelým zamestnancom je možné len po súhlase výkonnej riaditeľky pre ľudské zdroje
• Povinnosť prerokovať organizačné zmeny

• 1x v roku platené pracovné voľno na účasť na športových a iných akciách organizovaných odborovými organizáciami
• Poskytnutie ďalšieho pracovného voľna s náhradou mzdy pri osobných prekážkach v práci (účasť na pohrebe, svadbe...)
• Poskytnutie 4 dní pracovného voľna s náhradou mzdy ročne pre zamestnanca, ktorý v trvalej starostlivosti invalidnú osobu
• Poskytnutie jednorázovej pomoci pozostalým pri smrteľnom pracovnom úraze vo výške 5000 €
• Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a záväzkov

01.04.2014 - DL

Súbory na stiahnutie
Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na rok 2014Podniková kolektívna zmluva ST, a.s. na rok 2014 (426 kb)

Podniková kolektívna zmluva zo dňa 27.3.2014

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3963115
Počet loginov 128639