SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/02/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/02/16

14.február 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa, ktoré prebehlo 11.februára s nasledovným programom a závermi:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  - zrušenie celkovo 26 pracovných pozícií - najviac z Úseku technológií a IT (14 miest), Úseku financií (3 miesta), Úseku ICT (3 miesta) a Úseku mass market segmentu (3 miesta) - zväčša k 30.6.2016 (ukončenie PP medzi 1.aprílom a 30.júnom)
  - pracovné pozície boli prerokované bez väčších pripomienok.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca z dôvodu dlhodobej PN vo výške 175€.
 • Bola prediskutovaná tvorba a dohodnuté čerpanie sociálneho fondu na rok 2016 za obdobných podmienok ako v roku 2015. Stravovanie bude hradené každému zamestnancovi v plnej výške 4,20€ (z nákladov a prostriedkov SF) + bola vyčlenená suma pre sociálne výpomoci.
 • Bol predložený plán zamestnanosti (a prepúšťania) na rok 2016 na jednotlivé úseky a sekcie (informovala p.Jeleneková). Celkový plánovaný pokles je 239 interných zamestnancov, z toho najviac Úsek mass market segmentu (74), hlavne Sekcia rezidenčného predaja a Sekcia CC a BO, ďalej Úsek technológií a IT (69), hlavne Sekcia zriaďovania a údržby sietí a služieb a tiež Úsek ICT a KS (31).
 • Zástupcovia ST (pp.Petényi a Hajkovský) informovali o pripravovaných zmenách v Sekcii zriaďovania a údržby sietí a služieb pri štyroch pozíciách (správca sieťovej infraštruktúry, technik podpory služieb a infraštruktúry, správca infraštruktúry a operatívnych požiadaviek a technik podpory a správy infraštruktúry). Ide celkom o 46 zamestnancov, u ktorých dochádza k 1.marcu vytvorením 'novej' pozície - technik koordinácie a správy sietí a služieb k zmenám (prechod na mesačnú VZM, zmena hodnotenia VZM a jej zvýšenie, výrazná úprava základných miezd - zvýšenie i zníženie, zmeny názvov pozícií a zjednotenie pracovných náplní). V priebehu pár mesiacov je to už tretia úprava tohto charakteru v tímoch sieťovej infraštruktúry, ktorá sa dotýka väčšieho počtu ľudí a výrazne zasahuje do ich popisov pracovného miesta a do miezd.
 • OZ nesúhlasili s výrazným znižovaním základných miezd zamestnancov a opäť sme poukázali na to, že k takýmto úpravám dochádza zásadne u ľudí v organizačných zložkách, kde základné mzdy ani zďaleka nedosahujú priemernú základnú mzdu vo firme. Tak ako sme sľúbili, čoskoro sa vrátime k téme osobitným článkom. Ale musíme zopakovať aj to, že podpis pracovnej zmluvy a zmena základnej mzdy je výhradným právom oboch strán, teda zamestnanca a zamestnávateľa, a odbory do tohto vzťahu zasahovať nemôžu, ak sa obe strany dohodnú na zmene a samotná zmena nie je v rozpore so zákonom. Je len na zamestnancoch, či takéto zmeny vo svojich pracovných zmluvách podpíšu alebo sa - či už individuálne alebo hromadne - proti tomu postavia.
 • V súvislosti s týmito zmenami bol odsúhlasený aj návrh na aktualizáciu Usmernenia o nadčasovej práci a Smernice pre odmeňovanie v ST - preplácanie nadčasov a výška VZM pri novovytváranej pozícii.
 • Boli dohodnuté zmeny pracovných časov u 2 zamestnancov.
 • Zamestnávateľ predložil výsledky šetrenia dodržiavania Zákonníka práce a interného usmernenia pre vykazovanie práce na Silvestra v Sekcii retailového predaja. OZ skonštatovali nedostatočnú kontrolu vykazovania nedostatkov a porušenia predpisov zo strany zodpovedných manažérov na biznise. Obe strany sa dohodli na opätovnej kontrole, tentokrát aj zo strany ľudských zdrojov. K téme sa vrátime osobitným článkom.
 • Pracovníci Úseku ĽZ preskúmali náš podnet o (ne)dodržiavaní bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami v Sekcii retailového predaja (vybavenie T-predajní nábytkom, resp. designom predajní a ich dosah na zdravie zamestnancov) - manažérmi retailu odignorovaný bod z minulých stretnutí. Obe strany sa dohodli na tom, že pracoviská T-predajní budú opätovne posúdené zdravotnou službou za prítomnosti zástupcov odborových zväzov a zástupcov zamestnancov pre BOZP. Aj k tejto téme sa vrátime osobitným článkom.


Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol dohodnutý na 9.marca.

14.02.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3607824
Počet loginov 124770