SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #03 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 2.kolo

PKZ #03 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 2.kolo

1.február 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:

Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 20.11.2020 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 24.11.2020 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • následne po zasadnutí predsedníctiev oboch zväzov bolo pripravené stanovisko oboch zväzov k predloženému návrhu, bol schválený spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania prostredníctvom web-stránky a boli schválené vyjednávači za OZ Telekom
 • 11.12.2020 boli zamestnávateľovi zaslané pripomienky a návrhy OZ k predloženému návrhu
 • 14.12.2020 boli o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • 14.1.2021 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • pred vyjednávaním 2.kola obe strany zaslali vyjadrenia k stanoviskám druhej strany  

STAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE

 • Obe strany detailne predstavili svoje návrhy a vymenovali body, pri ktorých je možná zhoda.
 • OZ podrobne zdôvodnili nesúhlasné stanoviská k návrhu druhej strany, zamestnávateľ sa k návrhom a nesúhlasnému stanovisku OZ nevyjadril.
 • Zamestnávateľ trval na všeobecnom formulovaní možného nárastu, o ktorého výške rozhodne firma a na zrušení niektorých dlhoročne platných článkov (detaily viď predchádzajúci článok). OZ trvali na pôvodných požiadavkách - nárast základných miezd vo výške 45€ v priemere, zachovanie odmien pri 50 rokov veku a zachovanie dlhoročne platných článkov. 
 • V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.


Z PRIEBEHU 2.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Druhé kolo sa uskutočnilo 29.1.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná divízia SK), Zdenka Cigániková a Alexander Plošnica (všetci UTIT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Ondrej Bobot, Janka Prekopová, Eleonóra Ferencová a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).

 • Obe strany na stretnutí opätovne zopakovali svoje stanoviská k bodom, na ktorých sa obe strany nezhodujú.
 • Obe strany opätovne potvrdili body, pri ktorých došlo k dohode, resp. pri ktorých bude možné dôjsť k zhode.
 • V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode ani priblíženiu medzi oboma stranami.
   

ZÁVER

 • Strany sa dohodli že najneskôr 3 pracovné dni pred termínom nasledujúceho kola kolektívneho vyjednávania každá strana doručí druhej strane svoje návrhy na riešenie neuzavretých bodov a zamyslí sa aj nad prípadnými kompromismi.
 • OZ vyhlásili, že v dôležitých bodoch, ktorých zrušenie navrhla strana ST, nemôže dôjsť ku 'kompromisnému' návrhu, ktorý by nič neriešil a OZ zo svojho stanoviska neustúpia.
 • OZ skonštatovali, že v podstatných bodoch návrhu (mzdový nárast, návrh zamestnávateľa na zrušenie prerokovávania plánu zamestnanosti, organizačných zmien, odmeny pri 50 rokoch veku) zatiaľ nedošlo k žiadnemu posunu, ktorý by priblížil vyjednávanie k dohode.
 • OZ upozornili, že vzhľadom na čas a súčasné stanoviská oboch strán uvažujú o ďalších krokoch, ktoré podniknú, aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu PKZ. Uviedli, že o postupe rozhodnú podľa toho ako bude prebiehať 3.kolo rokovania a podľa toho, čo bude v tomto kole definitívne dohodnuté. 


Termín 3.kola vyjednávania bol určený na 18.februára 2021.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

2.2.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3204985
Počet loginov 118635