SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #03 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 2.kolo

PKZ #03 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 2.kolo

13.december 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2023-24:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 21.9.2022 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 11.10.2022 sme odovzdali zamestnávateľovi oficiálnu odpoveď
 • 4.11.2022 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 15.11.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov


 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE

Na vyjednávaní obe strany detailne predstavili svoje návrhy, strana OZ sa jednoznačne vyjadrila k návrhom ST a zdôvodnila argumenty, prečo je väčšina návrhov neprijateľná. Zamestnávateľ sa k argumentom, nesúhlasnému stanovisku a ani k ďalším návrhom odborových zväzov nevyjadril. Okrem dvojročnej doby platnosti PKZ nedošlo medzi oboma stranami k zhode v žiadnom z bodov.
 

Stanovisko OZ k návrhu zamestnávateľa:

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky
 • MZDY - nesúhlas s návrhom všeobecného, nič nezaväzujúci textu o tom, že o mzdách sa bude vyjednávať v prvom kvartáli kalendárneho roka
 • ZAMESTNANOSŤ - nesúhlas so zrušením povinnosti predkladať a prerokovať rušenie pracovných miest, resp. prepúšťanie z organizačných dôvodov
 • ODMENY - nesúhlas so zrušením odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme   
 • ODSTUPNÉ - nesúhlas s obmedzením výšky osobitného odstupného na 1100€ pri závažnej sociálnej situácii a aj pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku
 • STRAVNÉ LÍSTKY - nesúhlas s obmedzením hodnoty stravného lístka na zákonnú úroveň a znížením príspevku na stravný lístok zo sociálneho fondu
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - nesúhlas so znížením príspevku pri PN-kách - 2x do roka z 80% na 65% a pri ďalších PN-kách poskytnutie na zákonnej úrovni
 • INÉ - nesúhlas s obmedzením možností prerokovania a komunikácie medzi sociálnymi partnermi (otvorenie PKZ ktoroukoľvek stranou v priebehu jej platnosti)
   

Ďalšie návrhy odborových zväzov:

 • ODSTUPNÉ - zvýšenie obmedzujúcej sumy pri vyplácaní ďalšieho odstupného zo sumy 1100 € na  systémovo určenú sumu (napr. na priemernú mzdu v ST, teda pre rok 2023 na 1636€), zmena nesúvisiaceho podmieňovanie vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru dohodou na všetky spôsoby, vrátane výpovede, teda ak zamestnanec nesúhlasí s ukončením dohodou
 • MZDY - návrh na zvýšenie základnej mzdy od 1.6.2023 vo výške 4%, minimálne však vo výške 120€ pre každého zamestnanca
 • MZDY - zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu v pracovný deň z 35% na 40%,  zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu vo sviatok z 50% na 60%, zvýšenie mzdového zvýhodnenia za pohotovosť mimo pracoviska z 0,80€ na 1,30€/hod.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - zvýšenie hodnoty stravného lístka zo 4,80€ na 5,50€ a zachovanie príspevku na stravný lístok zo sociálneho fondu (s potrebou spoločného hľadania zdrojov na zachovanie 'stravného lístka zadarmo'
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zvýšenie príspevku pri ďalších PN-kách za 4.-10.deň zo 60% na 65% denného vymeriavacieho základu.


Z PRIEBEHU 2.KOLA VYJEDNÁVANIA

Druhé kolo sa uskutočnilo 7.12.2022, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnil Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia) prostredníctvom aplikácie Times, za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Ondrej Bobot a Marta Klema Nováková, Peter Luprich prostredníctvom aplikácie Times (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

Vyjadrenie zamestnávateľa k stanovisku a návrhom OZ:

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky, dohoda.
 • MZDY - keďže zamestnávateľ dosiaľ nepozná plán na rok 2023, naďalej trvá na všeobecnom, nič nezaväzujúcom texte o tom, že o mzdách sa bude vyjednávať v prvom kvartáli kalendárneho roka. OZ trvajú na pôvodnom znení, ku ktorému zatiaľ nedostali žiadne vyjadrenie, nedohoda.
 • MZDY - zamestnávateľ nesúhlasí so zvýšením príplatkov za prácu nadčas, sviatok a pohotovosť mimo pracoviska, OZ naďalej trvajú na svojom návrhu, nedohoda.
 • ZAMESTNANOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od požiadavky zrušiť povinnosť prerokovania prepúšťania z organizačných dôvodov, avšak pod podmienkou skrátenia doby na predkladanie materiálov. OZ so skrátením oznamovacej lehoty nesúhlasili a vysvetlili aj dôvody nesúhlasu, nedohoda.
 • ODMENY - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zrušenia odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ trvá na obmedzení výšky osobitného odstupného na 1100€ nielen pri ďalšom odstupnom, ale aj pri osobitnom odstupnom pri závažnej sociálnej situácii a aj pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s návrhmi OZ na zmenu nesúvisiaceho podmieňovania vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru dohodou na všetky spôsoby, teda vrátane výpovede, dôvody nesúhlasu však neupresnil, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na zvýšenie obmedzujúcej sumy z 1100€ na vyššiu sumu v časti 'ďalšie odstupné'. Bolo však dohodnuté, že návrh bude stranou OZ sformulovaný detailnejšie a k návrhu sa ešte vrátime, zatiaľ nedohoda.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - obe strany budú hľadať možnosti zvýšenia hodnoty stravného lístka a zachovania súčasných pravidiel pri poskytovaní a financovaní stravných lístkov, zatiaľ nedohoda.
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zníženia výšky a spôsobu vyplácania PN-ky a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.


ZÁVER

 • Obe strany upresnili svoje požiadavky, ktoré je potrebné predložiť pre ďalšie rokovanie (oblasť miezd, stravovania, odstupného).
 • Zelene označené body (viď vyššie) sú dohodnuté a nebudú sa v ďalšom priebehu vyjednávania otvárať.
 • K výške i spôsobu mzdového nárastu (ako k najdôležitejšiemu bodu vyjednávania), ktorý navrhuje strana OZ, sa zamestnávateľ vyjadrí až v januári, teda na 3.kole vyjednávania. OZ trvajú na predloženom návrhu a požiadali zamestnávateľa o dodanie niektorých doplňujúcich, ale dôležitých údajov.


Termín 3.kola vyjednávania bol predbežne dohodnutý na 26.januára 2023.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

12.12.2022 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 4025479
Počet loginov 128943