SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #04 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 3.kolo

PKZ #04 - Vyjednávanie PKZ na roky 2021-2022 - 3.kolo

22.február 2021 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2021-2022:

Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 20.11.2020 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 24.11.2020 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • následne po zasadnutí predsedníctiev oboch zväzov bolo pripravené stanovisko oboch zväzov k predloženému návrhu, bol schválený spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania prostredníctvom web-stránky a boli schválené vyjednávači za OZ Telekom
 • 11.12.2020 boli zamestnávateľovi zaslané pripomienky a návrhy OZ k predloženému návrhu
 • 14.12.2020 boli o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • 14.1.2021 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • pred vyjednávaním 2.kola obe strany zaslali vyjadrenia k stanoviskám druhej strany 
 • obe strany si vzájomne vymenili návrhy na ďalší postup, uzavreli dohodnuté body a potvrdili najdôležitejšie témy, na ktorých znení trvajú, resp. z nich neustúpia
 • 29.1.2021 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania, ktoré neprinieslo prakticky žiadne zmeny v postojoch a stanoviskách oboch strán
 • pred vyjednávaním 3.kola obe strany opäť zaslali vyjadrenia k zásadným postojom oboch strán, pričom tentokrát už vo viacerých bodoch došlo k zhode (viac o dohode v bode o priebehu 3.kola) 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE

 • Oproti výsledkom prvého kola vyjednávania nedošlo v najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.
 • OZ vyhlásili, že v dôležitých bodoch, ktorých zrušenie a zmeny navrhla strana ST, nemôže dôjsť ku 'kompromisnému' návrhu, ktorý by nič neriešil a OZ zo svojho stanoviska neustúpia.
 • OZ skonštatovali, že v podstatných bodoch návrhu (mzdový nárast, návrh zamestnávateľa na zrušenie prerokovávania plánu zamestnanosti, organizačných zmien, odmeny pri 50 rokoch veku) nedošlo k žiadnemu posunu, ktorý by priblížil vyjednávanie k dohode, ale zo svojich postojov napriek tomu neustúpia
 • ST trvalo na väčšine svojich pôvodných návrhov.
 • OZ upozornili, že vzhľadom na čas a súčasné stanoviská oboch strán uvažujú o ďalších krokoch, ktoré podniknú, aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu PKZ. Uviedli, že o postupe rozhodnú podľa toho ako bude prebiehať 3.kolo rokovania a podľa toho, čo bude v tomto kole definitívne dohodnuté.

 

Z PRIEBEHU 3.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Tretie kolo sa uskutočnilo 18.2.2021, ktoré sa kvôli situácii v spoločnosti opäť uskutočnilo konferenčnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko a Alexander Plošnica (Divízia technológií a IT), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Jitka Adámková, Janka Prekopová, Eleonóra Ferencová a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • Obe strany sa postupne vyjadrili ku každému z otvorených bodov a potvrdili svoje stanovisko z písomného vyjadrenia (viď posledný bod zo sumáru udalostí vyššie).
 • Uvádzame stručne dnes dohodnuté body (bez citácie presného znenia):
  - 1.5.5 - zostáva pôvodné znenie PKZ (návrh OZ)
  - 3.2.10 - upravuje sa v zmysle Zákonníka práce (návrh ST)
  - 3.3.1e) - úprava znenia (dohoda)
  - 3.4.3 - úprava znenia (dohoda)
  - 4.1.1 - zostáva pôvodné znenie PKZ (návrh OZ)
  - 4.2.1 - zostáva pôvodné znenie PKZ (návrh OZ)
  - 5.3.2 - drobná úprava znenia (dohoda)
  - 7.2 - viď nižšie - samostatný text k bodu
  - 7.3 - články, ktoré kopírujú znenie Zákonníka práce vypadnú z PKZ (návrh ST)
  - 7.3 - odmena pri 50 rokoch veku zostáva bez zmeny (návrh OZ)
  - 8.3 - doplnenie v zmysle novoprijatých zákonov o stravovaní (dohoda)
  - 11.10 - bod zo znenia PKZ vypadáva (návrh ST), zostáva však v pracovnom poriadku
 • Obe strany potvrdili, že bolo dohodnuté znenie všetkých bodov, okrem čl. 7.2
 • 7.2 MZDY -  v tomto najdôležitejšom bode vyjednávania nedošlo ani po jeho úprave zo strany ST k zhode
  - návrh ST: nárast ZM v priemere o 1,5% s pridelením tohto nárastu na úroveň divízií (zdôvodnenie: -flexibilita pri distribúcií miezd tam, kde je potreba, -nevyhnutnosť znižovať rozdiely v odmeňovaní zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní nižšie v porovnaní s trhom práce, -konkurencieschopnosť zamestnávateľa, -potreba zamerať sa na cielené zvyšovanie miezd tam, kde je najväčšia potreba, -potrebná flexibilita v presúvaní prostriedkov medzi divíziami)
  -návrh OZ: nesúhlas s návrhom zamestnávateľa, poukázali sme na rozpory medzi návrhom a jeho zdôvodnením, OZ trvajú na výške svojho pôvodného návrhu, teda nárast ZM v priemere o 45€ na zamestnanca, s distribúciu tohto mzdového nárastiu na druhú riadiacu úroveň zdola bez ohľadu na jej názov, čiže v prevádzkových divíziách je to zväčša úsek, v ostatných je to rôzne podľa organizačnej štruktúry.


ZÁVER

 • Obe strany potvrdili dohodu vo všetkých otvorených témach okrem bodu o náraste základných miezd. V tomto bode prakticky nedošlo k zblíženiu (výška mzdového nárastu a jeho distribúcia podľa návrhu ST sú pre OZ neprijateľné).
 • OZ upozornili, že vzhľadom na čas a súčasné stanoviská oboch strán uvažujú o možnosti dohody PKZ sprostredkovateľom, ak nebude možné dosiahnuť dohodu vzájomným vyjednávaním.


Termín 4.kola vyjednávania bol určený na 4.marca 2021.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

22.2.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306101
Počet loginov 119669