SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #04 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 3.kolo

PKZ #04 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 3.kolo

27.január 2023 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2023-24:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 21.9.2022 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 11.10.2022 sme odovzdali zamestnávateľovi oficiálnu odpoveď
 • 4.11.2022 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 15.11.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • 7.12.2022 sa uskutočnilo 2. kolo vyjednávania, na ktorom došlo k dohode o niektorých článkoch (viď zápis z priebehu)
 • 27.12.2022 OZ zaslali požiadavku na poskytnutie údajov o vývoji a náraste základných miezd, potrebné k vyjednávaniu (zamestnávateľ ich odmietol zdieľať s odborovými zväzmi)
 • 20.-25.1.2023 si obe strany vymenili návrhy na úpravu niektorých článkov.


STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky, dohoda.
 • MZDY - keďže zamestnávateľ dosiaľ nepozná plán na rok 2023, naďalej trvá na všeobecnom, nič nezaväzujúcom texte o tom, že o mzdách sa bude vyjednávať v prvom kvartáli kalendárneho roka. OZ trvajú na pôvodnom znení, ku ktorému zatiaľ nedostali žiadne vyjadrenie, nedohoda.
 • MZDY - zamestnávateľ nesúhlasí so zvýšením príplatkov za prácu nadčas, sviatok a pohotovosť mimo pracoviska, OZ naďalej trvajú na svojom návrhu, nedohoda.
 • ZAMESTNANOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od požiadavky zrušiť povinnosť prerokovania prepúšťania z organizačných dôvodov, avšak pod podmienkou skrátenia doby na predkladanie materiálov. OZ so skrátením oznamovacej lehoty nesúhlasili a vysvetlili aj dôvody nesúhlasu, nedohoda.
 • ODMENY - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zrušenia odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ trvá na obmedzení výšky osobitného odstupného na 1100€ nielen pri ďalšom odstupnom, ale aj pri osobitnom odstupnom pri závažnej sociálnej situácii a aj pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s návrhmi OZ na zmenu nesúvisiaceho podmieňovania vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru dohodou na všetky spôsoby, teda vrátane výpovede, dôvody nesúhlasu však neupresnil, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom na zvýšenie obmedzujúcej sumy z 1100€ na vyššiu sumu v časti 'ďalšie odstupné'. Bolo však dohodnuté, že návrh bude stranou OZ sformulovaný detailnejšie a k návrhu sa ešte vrátime, zatiaľ nedohoda.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - obe strany budú hľadať možnosti zvýšenia hodnoty stravného lístka a zachovania súčasných pravidiel pri poskytovaní a financovaní stravných lístkov, zatiaľ nedohoda.
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zníženia výšky a spôsobu vyplácania PN-ky a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.


Z PRIEBEHU 3.KOLA VYJEDNÁVANIA

Tretie kolo sa uskutočnilo 26.1.2023, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnil Drahoslav Letko a Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Ondrej Bobot, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

Vyjadrenia oboch strán k jednotlivým návrhom (vrátane dohôd z predchádzajúcich kôl):

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky, dohoda.
 • MZDY - príplatky. Zamestnávateľ nesúhlasí so zvýšením príplatkov za prácu nadčas, sviatok a pohotovosť mimo pracoviska, pričom zo strany ST boli detailne vysvetlené dôvody nesúhlasu s návrhmi. OZ naďalej trvajú na svojom návrhu. K téme sa - bez ohľadu na výsledok vyjednávania - určite vrátime samostatným článkom, zatiaľ nedohoda.
 • MZDY - nárast základných miezd. Strana zamestnávateľa uviedla, že momentálne nie je oprávnená rokovať o tomto bode, keďže naďalej nepozná rozpočet persnonálnych nákladov na rok 2023. Svoj návrh predstaví po určení nákladov. OZ nesúhlasia s týmto postupom, ktorý podľa ich názoru odporuje zásadám kolektívneho vyjednávania, naďalej trvajú na pôvodnom návrhu, ku ktorému však zatiaľ nedostali od zamestnávateľa žiadne vyjadrenie ani protinávrh, nedohoda.
  K téme miezd pozri aj vyhlásenie v časti 'Záver'.
 • ZAMESTNANOSŤ - zamestnávateľ zaslal/navrhol úpravu textu o pravidlách prerokovania prepúšťania z organizačných dôvodov. OZ predložili protinávrh, došlo k predbežnej dohode o úprave. Zamestnávateľ naďalej trvá na skrátení doby predkladania materiálov na dva dni pred rokovaním, OZ nesúhlasia s argumentáciou ST a vyhlásili jednoznačne, že nebudú súhlasiť so skrátením doby zo súčasných 4 dní, nedohoda.
 • ODMENY - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zrušenia odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.
 • ODSTUPNÉ - OZ zaslali/predložili návrh na zmenu výšky i spôsobu určenia obmedzenia maximálnej výšky osobitného odstupného. OZ navrhujú hranicu vo výške priemernej základnej mzdy v ST vždy dva roky dozadu (pre rok 2023 by to bola ZM za rok 2021 - t.j. 1636€), pričom skutočná výška maximálnej sumy by sa každoročne automaticky upravovala podľa vývoja ZM. Zamestnávateľ so sumou nesúhlasil, k spôsobu jej určenia sa nevyjadril a navrhol zvýšenie sumy na 1300€. S navrhnutou výškou OZ nesúhlasili a opätovne pripomenuli, že hoci priemerná mzda v ST kontinuálne rástla, obmedzujúca suma sa nemenila vyše 10 rokov a odvtedy túto výšku mzdy dosahujú takmer všetci zamestnanci, preto je absurdné hovoriť o násobkoch miezd, ak obmedzuje takmer každého fixnou sumou. K vysvetleniu detailov o tomto návrhu, ak to bude potrebné, sa ešte vrátime samostatným článkom, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s návrhmi OZ na zmenu nesúvisiaceho podmieňovania vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru z dôvodov organizačných, resp. zdravotných dohodou na všetky spôsoby, teda vrátane výpovede. Zároveň navrhuje aj pri vyplácaní tohto odstupného obmedzenie ako v predchádzajúcom bode, OZ naďalej trvajú na svojom návrhu a nesúhlasia s obmedzením, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu na obmedzenie výšky osobitného odstupného pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku, súhlasí so zachovaním súčasného znenia, dohoda.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - z dôvodu zákonného navyšovania minimálnej hodnoty stravného lístka (v súčasnosti 5,10 €), ktorá má v ST dosah na možnosť poskytovania stravných lístkov podľa súčasných pravidiel, je snahou oboch strán hľadať možnosť ich zachovania aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu na tomto mieste zatiaľ nebudeme písať o krokoch oboch strán, hľadanie možností najlepšej možnej dohody.
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zníženia výšky a spôsobu vyplácania PN-ky a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.


ZÁVER

 • Zelene označené body (viď vyššie) sú dohodnuté a nebudú sa v ďalšom priebehu vyjednávania otvárať.
 • K výške i spôsobu mzdového nárastu (ako k najdôležitejšiemu bodu vyjednávania) OZ požadujú:
  - poskytnutie údajov o mzdovom vývoji a náraste základných miezd, ktoré zamestnávateľ zatiaľ odmieta zdieľať s OZ
  - predloženie týchto údajov najneskôr k termínu pravidelného stretnutia dňa 9.2.2023
  - aby nasledujúce kolo vyjednávania (predbežne 17.2.2023) bolo venované predovšetkým téme mzdového nárastu a obe strany na ňom podrobne zdôvodnili a vysvetlili svoje postoje a návrhy.
 • Odborové zväzy upozornili zamestnávateľa, že ak požadované údaje nebudú poskytnuté, budú považovať jeho konanie za nedostatočne súčinné v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní (§8, ods.3 Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú súčinnosť, ak nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami).
 • OZ upozornili na krátiaci sa čas do ukončenia platnosti PKZ, preto žiadajú stranu zamestnávateľa o urýchlené stanovisko k mzdovému nárastu.
 • Obe strany vyjadrili presvedčenie, že kolektívna zmluva bude dojednaná, zároveň obe strany pripustili, že v prípade nedohody existuje aj riziko jej neuzatvorenia.
   

Termín 4.kola vyjednávania bol predbežne dohodnutý na 17.februára 2023.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

27.1.2023 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3963095
Počet loginov 128639