SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 1.kolo

PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 1.kolo

20.december 2018 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sme pod vplyvom okolností spôsob informovania zmenili.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa však na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 19.12.2018. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (UTIT),  Roman Kling (Divízia ICT a biznis segmentu), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová, Marta Klema-Nováková a Milan Vdovec (všetci Divízia ľudských zdrojov).


NÁVRHY ZNENIA PKZ
Tak ako sme spomínali v predchádzajúcich článkoch, návrh novej  PKZ 2019-2020 tentokrát predložil zamestnávateľ. Vyšiel síce zo súčasného znenia PKZ, ale takmer vo všetkých dôležitých bodoch ho výrazne osekáva. Toto sú najdôležitejšie body z firemného návrhu:

 • DOBA PLATNOSTI - uzavretie kolektívnej zmluvy s platnosťou na dva roky
 • MZDY - nulový nárast základných miezd (0€, 0%)
 • PRÍPLATKY - zvýšenie príplatku za nočnú prácu na 1,20€/hod. (o 0,20€)
 • ODMENY - zrušenie odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku 
 • ODSTUPNÉ - zrušenie ďalšieho odstupného
 • SOCIÁLNY FOND - zníženie objemu sociálneho fondu, tvoreného zo zisku (viď ďalej, priebeh vyjednávania)
 • STRAVOVANIE - redukcia počtu stravných lístkov (nezabezpečenie lístkov počas dovolenky a pracovnej neschopnosti).


Odborové zväzy predložili nasledovnú odpoveď a návrhy:

 • DOBA PLATNOSTI - súhlasuzavretie kolektívnej zmluvy s platnosťou na dva roky
 • MZDY - nesúhlas - návrh na nárast základných miezd o 45€ v priemere na zamestnanca, podmienky distribúcie nárastu podobné ako v predchádzajúcej PKZ
 • PRÍPLATKY - úprava návrhuzvýšenie príplatku na 1,50€/hod. (o 0,50€)
 • ODMENY - nesúhlas - zachovanie súčasného stavu
 • ODSTUPNÉ - nesúhlas - zachovanie súčasného stavu
 • SOCIÁLNY FOND - nesúhlas - zachovanie súčasného stavu (viď priebeh vyjednávania)
 • STRAVOVANIE - nesúhlas - zachovanie súčasného stavu.
 • DOVOLENKA - návrh na 2 ďalšie dni dovolenky pri vyčerpaní dovolenky do konca kalendárneho roka 

 

Z PRIEBEHU 1.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • obe strany zdôvodnili a detailne prediskutovali predložené návrhy
 • MZDY - ST navrhuje nulový nárast kvôli finančnému dopadu legislatívnej povinnosti poskytovať rekreačný príspevok vo výške max. 275€ na zamestnanca. OZ s uvedeným dôvodom na nulový nárast zásadne nesúhlasili a trvajú na náraste základných miezd. K spomínanému zákonu sa vrátime detailnejšie aj samostatným článkom.
 • ODMENY - ST navrhuje zrušenie odmeny z dôvodu 'optimalizácie nákladov', prácnosti a potreby manuálnej činnosti pri administrácii tejto odmeny. OZ nesúhlasia so zdôvodnením, keďže nevyplatením tejto odmeny sa ušetria len minimálne náklady. Spôsob vyplácania bol výrazne zjednodušený práve z týchto dôvodov vlani dodatkom k PKZ, nevyžaduje takmer žiadnu administráciu a hoci po týchto zmenách ešte ani nezačal platiť, už sa má rušiť. 
 • ODSTUPNÉ - ST považuje poskytovanie ďalšieho odstupného vzhľadom na údajne zmenené podmienky na trhu práce za nehospodárne. OZ s dôvodmi zrušenia nesúhlasia, poukázali na nezmenený trh práce v telekomunikačnom sektore a na to, že títo zamestnanci si ťažko nachádzajú adekvátnu prácu ich vzdelaniu a praxi. Považujú zohľadnenie odpracovaných rokov vo firme za primeranú súčasť odstupného pre ľudí s mnohoročnou praxou v spoločnosti.
 • SOCIÁLNY FOND - Po dlhej vzájomnej diskusii sa obe strany predbežne zhodli, že po vyjasnení nezrovnalostí, kvôli ktorým zamestnávateľ navrhoval zníženie jeho tvorby o 0,3%, by mala byť tvorba sociálneho fondu zo zisku zachovaná na vlaňajšej úrovni a nemalo by to mať vplyv na hodnotu stravného lístka v súčasnej výške ani na to, že bude plne hradený zamestnávateľom.
 • STRAVOVANIE - ST zdôvodňuje navrhovanú redukciu počtu stravných lístkov (počas dovolenky,  pracovnej neschopnosti a prekážok na strane zamestnanca) dlhodobouej neudržateľnosťou sociálneho fondu. OZ vzhľadom na existujúce pravidlá tvorby a čerpania sociálneho fondu s uvedeným dôvodom nesúhlasili, poukázali na dôvody, ktoré k zavedeniu tohto spôsobu viedli pred niekoľkými rokmi (výrazné odbúranie administratívy) a nesúhlasili so zmenou.
 • DOVOLENKA - ST sa k návrhu odborových zväzov nevyjadrilo.


ZÁVER
Po päťhodinovom rokovaní bolo 1.kolo vyjednávania ukončené.
V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.
ST trvá na nulovom náraste miezd, zrušení ďalšieho odstupného, zrušení poskytovania stravných lístkov počas dovolenky a PN, na zrušení odmien pri dosiahnutí 50 rokov veku. OZ trvajú na pôvodných požiadavkách.

Termín 2.kola vyjednávania bol určený na 17.januára 2019.


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhov, červený palec nadol predstavuje nesúhlas / je mi to jedno
 • podpisaním petície za vyjednanie PKZ (text petície nájdete čoskoro v samostatnom článku), podpísať sa dá buď fyzicky (podpisové hárky sa nachádzajú priamo v priloženom súbore) alebo vás oslovia/už oslovili naši dobrovoľní zberači podpisov
 • zaslaním neanonymnej podpory prostredníctvom nášho webu v osobitnom článku, kde bude umiestnený text petície formou mailu (viac v samostatnom článku)
 • príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre členov OZ, resp. tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

20.12.2018 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2398436
Počet loginov 106127