SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #07 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 2.kolo

PKZ #07 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 2.kolo

21.január 2019 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sme pod vplyvom okolností spôsob informovania zmenili.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa však na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou odomknutej zámky. 

 


Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 9.11.2018 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 14.11.2018 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 22.11.2018 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • prijalo predbežné stanovisko k predloženému návrhu PKZ
  • odsúhlasilo návrh hlavných bodov do znenia PKZ za OZ Telekom (finálne znenie návrhu bude dohodnuté na spoločnom stretnutí so zástupcami druhého odborového zväzu)
  • odsúhlasilo predbežný postup a návrh protestných krokov, ak budú potrebné, a spôsob ich komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
  • schválilo vyjednávačov za OZ Telekom
 • v 48. týždni zasadalo predsedníctvo druhého odborového zväzu, ktoré odsúhlasilo ich predbežné návrhy do znenia
 • bolo dohodnuté, že na spoločnom stretnutí zástupcov oboch odborových zväzov bude spracované spoločné stanovisko a návrh znenia kolektívnej zmluvy za stranu odborových zväzov
 • 3.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov oboch zväzov, na ktorom bol spracovaný spoločný návrh zmluvy
 • návrh znenia zmluvy bol zaslaný zamestnávateľovi
 • o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • OZ požiadali o určenie termínu 1. kola vyjednávania PKZ ešte v mesiaci december
 • na stretnutí zástupcov ST a odborových zväzov dňa 12.12.2018 strana zamestnávateľa predložila návrh termínu na začatie kolektívneho vyjednávania PKZ na 19.12.2018, termín bol oboma stranami odsúhlasený
 • 19.12.2018 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • posledný predvianočný týždeň sa rozbehla petičná podpisová akcia zamestnancov ST (podpísaním vyhlásenia alebo zaslaním podporného e-mailu) na podporu kolektívneho vyjednávania. Do dnešného dňa (k 20. januáru) postup odborových zväzov podporilo cca 1800 ľudí, t.j. takmer 2/3 zamestnancov.
 • 17.1.2019 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE
Zamestnávateľ trvá na nulovom náraste miezd, zrušení ďalšieho odstupného, zrušení poskytovania stravných lístkov počas dovolenky a PN, na zrušení odmien pri dosiahnutí 50 rokov veku.
OZ trvajú na pôvodných požiadavkách - nárast základných miezd vo výške 45€ v priemere, zachovanie odstupného, poskytovania stravných lístkov a odmien pri 50 rokov veku na úrovni predchádzajúcej kolektívnej zmluvy (ďalšie menej závažné body pre zamestnancov neuvádzame).
V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.


Z PRIEBEHU 2.KOLA VYJEDNÁVANIA
Druhé kolo sa uskutočnilo 17.1.2019. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (Divízia prevádzky a IT), Roman Kling (Divízia ICT a biznis segmentu), za SOZPT Milan Brlej, Katarína Vaľková (Divízia prevádzky a IT) a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová, Marta Klema-Nováková a Milan Vdovec (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 

Stanovisko zamestnávateľa k vyjednávaniu a jeho upravený návrh:

 • Všeobecne
  Zamestnávateľ sa bude snažiť nájsť spoločný konsenzus. Nie je záujem zhoršovať podmienky zamestnancov, ale firma musí rešpektovať situáciu, v ktorej sa nachádza vzhľadom na legislatívne zmeny, ekonomické výsledky a snahu regulovať náklady s ohľadom na dosiahnuté výnosy, aby bola zabezpečená finančná stabilita spoločnosti.
 • Sociálny fond
  Ak bude dohodnutá kolektívna zmluva, body 8.1 a 8.4 budú v znení aktuálne platnej kolektívnej zmluvy pre roky 2017-2018.
 • Mzdy
  Zamestnávateľ upozornil na trend medziročného poklesu výnosov spoločnosti (2015-16 o 0,7%, 2016-17 o 2,5%) a 2017-18 nárast o 0,2%. Napriek tomu zamestnávateľ zabezpečil aj vo vyššie uvedených rokoch nárast základných miezd na úkor úsporných opatrení. Nárast základných  miezd vo výške 45€, navrhovaný zo strany OZ, nie je udržateľný a prispel by k ďalším úsporným opatreniam, s čím firma nesúhlasí.
  Zamestnávateľ navrhuje nárast základných miezd v priemere 0,5% na celú spoločnosť, pričom firma nemá záujem na akejkoľvek distribúcii nárastu, ale len na úpravách miezd jednotlivcov, ktorých výška základnej mzdy je zle nastavená v rámci firmy, resp. voči trhu.
  Zamestnávateľ upozornil, že tohtoročné legislatívne zmeny (rekreačné príspevky) sú povinnosťou, ktorá súvisí s odmeňovaním zamestnancov a sú súčasťou celkového balíka mzdových prostriedkov spoločnosti. Firma alokuje potrebné financie na rekreačný príspevok tak ako určuje zákon a navrhuje, aby časť nevyčerpaných prostriedkov (t.j. ak si rekreačné poukazy neuplatnia všetci zamestnanci) bola rozdelená zamestnancom spôsobom, ktorý bude dohodnutý s OZ.
 • Odstupné
  Zamestnávateľ uviedol, že ak bude dohodnutý tento nárast základných miezd, nebude trvať na zrušení ďalšieho odstupného.


Stanovisko OZ k návrhu zamestnávateľa:

 • OZ nesúhlasia, aby boli príspevky na rekreačné poukazy súčasťou vyjednávania nárastu základných miezd.
 • OZ nesúhlasia s predloženým návrhom zamestnávateľa nárastu základných miezd o 0,5% a trvajú naďalej na pôvodnom návrhu nárastu vo výške 45€ v priemere.


ZÁVER
Po cca štvorhodinovom rokovaní bolo 2.kolo vyjednávania ukončené.
V najdôležitejších bode - náraste miezd -  nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.
ST navrhuje nárast miezd vo výške 0,5%, ostatné body zmluvy je možné uzavrieť a dohodnúť na úrovni vlaňajšej kolektívnej zmluvy len za podmienky dohody miezd v tejto navrhovanej výške. V prípade nedohody v oblasti miezd je údajne firma pripravená na možnosť nepodpísania kolektívnej zmluvy.
OZ informovali o podpore kolektívnemu vyjednávaniu a návrhom odborových zväzov, ktorú v petičnej akcii a elektronickou formou vyjadrilo cca 1700 zamestnancov spoločnosti, vrátane mnohých manažérov firmy.
OZ nesúhlasia s navrhovaným 'nárastom' miezd a trvajú na pôvodnom návrhu vo výške 45€ v priemere..


Termín 3.kola vyjednávania bol určený na 7.februára 2019.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Tak ako po prvom kole vyjednávania, na našich stránkach opäť ponúkneme možnosť vyjadriť svoj názor a podporu kolektívnemu vyjednávaniu, tentokrát len elektronickou formou.

O možnosti a spôsobe vyjadrenia podpory čítajte informácie v nasledujúcich článkoch.
Prinesieme v nich aj detailnejšie info k mzdovému nárastu a k postupu OZ.

Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

21.01.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2398469
Počet loginov 106128