SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #08 - Stručný sumár dojednaných bodov PKZ na roky 2021-2022

PKZ #08 - Stručný sumár dojednaných bodov PKZ na roky 2021-2022

25.marec 2021 / redakcia

Ako sme už informovali v priebežných informáciách, dňa 16. marca 2021 bolo šiestym kolom vyjednávanie kolektívnej zmluvy ST, a.s. na roky 2021-22 ukončené.

Úplné znenie kolektívnej zmluvy uverejníme až po jej podpise. Dnes prinášame len stručný sumár dohodnutých článkov, ktorých obsah sa tohtoročným vyjednávaním zmenil, resp. potvrdil a ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov firmy. Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou odomknutej zámky. 

 


STRUČNE K OBSAHU DOHODNUTÝCH BODOV ZMLUVY


Zostávajú zachované všetky dôležité body predchádzajúcej PKZ:

 • základné odstupné
  (bolo zrušené odstupné nad rámec zákona pre kategóriu 'do jedného roka v ST') 
 • ďalšie odstupné
 • osobitné odstupné
  (k žiadosti o poskytnutie osobitného odstupného pri osamelosti bude potrebné predložiť čestné vyhlásenie o osamelosti)
 • odchodné
 • 4 dni sick-day s čiastočne upravenými podmienkami čerpania
  (nárok na čerpanie vzniká za každý začatý štvrťrok trvania pracovného pomeru)
 • možnosť presunu 5 dní dovolenky do nasledujúceho roka bez potreby zdôvodňovania (zakotvené v smernici, nie v PKZ) 
 • výška tvorby a spôsob čerpania sociálneho fondu
 • výška hodnoty stravných lístkov 
 • príspevok na stravný lístok zo sociálneho fondu
  (upravené aj o zákonnú zmenu možnosti vybrať si stravný lístok/poskytnutie stravy alebo finančný príspevok)
 • poskytnutie stravného lístka počas dní čerpania dovolenky a PN
 • odmena pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca
 • platnosť PKZ na dva roky, max. do 31.3.2023
   

Ďalej bolo v PKZ dohodnuté a upravené:

 • pre rok 2021: nárast základných miezd vo výške 35€ na zamestnanca v priemere, z toho 30€ zabezpečené na úroveň každej divízie a minimálne 25€ zabezpečené na úroveň 'prvolíniových' organizačných jednotiek predaja, kontaktných centier, podpory predaja, technickej podpory a technology, termín úpravy ZM: k 1.7.2021
 • pre rok 2022: nárast základných miezd vo výške minimálne 30€ na zamestnanca v priemere, z toho minimálne 20€ zabezpečené na úroveň 'prvolíniových' organizačných jednotiek predaja, starostlivosti o zákazníkov, kontaktných centier, podpory predaja, technickej podpory a technology termín úpravy ZM: k 1.6.2022, v prípade potreby sa nárast pre rok 2022 bude vyjednávať osobitne
 • spôsob distribúcie (čiastočne upravený oproti minulému obdobiu) - nasledovné organizačné jednotky s minimálne zabezpečeným nárastom sú:
  • Úseky prevádzky služieb a infraštruktúry Stred SK, Východ SK a Západ SK v Sekcii zriaďovania a prevádzky služieb (Divízia technológií a IT)
  • Sekcia retail a D2D predaja SK (Komerčná divízia SK)
  • Úsek zákazníckeho centra SK (Komerčná divízia SK)
  • Úsek podpory TA/LA segmentu SK (Komerčná divízia SK)
  • Sekcia BO a technickej podpory (Divízia CX a transformácie)
 • prekážky na strane zamestnanca (úprava/zníženie voľna v prípade účasti na svadbe svojej, detí i rodičov, čl. 3.3.1e)
 • zrušenie článku o definovaní porušenia PKZ riadiacim zamestnancom ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, čl. 11.10 (táto klasifikácia zostáva však naďalej súčasťou pracovného poriadku)
   

Detaily o vyjednávaní článkov, ktorých obsah sa netýka nárokov všetkých zamestnancov, sme priebežne neuverejňovali, keďže sa zamestnancov dotýkajú len nepriamo. S ďalšími, pôvodne zamestnávateľom navrhovanými zmenami v kolektívnej zmluve sme nesúhlasili, napr. s nasledovnými návrhmi: 

 • pôvodný návrh článku o náraste miezd ('Zamestnávateľ bude navyšovať mzdy zamestnancov podľa ekonomickej situácie a finančných výsledkov spoločnosti s ohľadom na vývoj na trhu práce, pričom o týchto aktivitách bude zástupcov OZ transparentne informovať.') a priebežné návrhy o výške nárastu 
 • povinnosť predstaviteľov odborov nahlásiť zámer navštíviť pracovisko minimálne 48 hodín vopred (v súčasnosti bez časového obmedzenia)
 • návrh na prerokovanie plánu zamestnanosti len na úrovni divízií (v súčasnosti až na úroveň sekcií a úsekov)
 • návrh na zrušenie povinnosti prerokovania prepúšťania pri organizačných zmenách (v súčasnosti je to jedna z mála možností, kde možno o prepúšťaní konkrétnych zamestnancov diskutovať)
 • zrušenie odmeny vo výške 300€ pri 50-tke zamestnancaAk budú niektoré témy otvorené podrobnejšie v diskusii, vrátime sa na našom webe k výsledkom či pozadiu vyjednávania v nasledujúcich článkoch. 

Úplné znenie kolektívnej zmluvy, ako každoročne, uverejníme až po jej podpise.

25.3.2021 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3306030
Počet loginov 119669