SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #09 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 3.kolo

PKZ #09 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 3.kolo

10.február 2019 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sme pod vplyvom okolností spôsob informovania zmenili.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa však na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou odomknutej zámky. 


 

POĎAKOVANIE


Úvodom dnešného článku chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom vyjadrili k tohtoročnému vyjednávaniu (podpisom petície, zaslaním podporného mailu, zaslaním pripomienok a podnetov, kliknutím na článok), a tým podporili postup OZ a ich vyjednávačov pri rokovaniach.

Aj vďaka tomu, vďaka jasnejšie prejavenej nespokojnosti ľudí so situáciou vo firme, a nielen kvôli nášmu tvrdšiemu postupu, sme sa dostali vo vyjednávaní tam, kde po troch kolách sme. Verím, že aj vďaka tejto podpore bude napokon dohodnuté také znenie zmluvy, s ktorým budú spokojné nielen obe strany, ale predovšetkým zamestnanci. Hoci, ale to inak ani nemôže byť, určite nie všetci.

Ale radšej nepredbiehajme...


Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 9.11.2018 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 14.11.2018 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 22.11.2018 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • prijalo predbežné stanovisko k predloženému návrhu PKZ
  • odsúhlasilo návrh hlavných bodov do znenia PKZ za OZ Telekom (finálne znenie návrhu bude dohodnuté na spoločnom stretnutí so zástupcami druhého odborového zväzu)
  • odsúhlasilo predbežný postup a návrh protestných krokov, ak budú potrebné, a spôsob ich komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
  • schválilo vyjednávačov za OZ Telekom
 • v 48. týždni zasadalo predsedníctvo druhého odborového zväzu, ktoré odsúhlasilo ich predbežné návrhy do znenia
 • bolo dohodnuté, že na spoločnom stretnutí zástupcov oboch odborových zväzov bude spracované spoločné stanovisko a návrh znenia kolektívnej zmluvy za stranu odborových zväzov
 • 3.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov oboch zväzov, na ktorom bol spracovaný spoločný návrh zmluvy
 • návrh znenia zmluvy bol zaslaný zamestnávateľovi
 • o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • OZ požiadali o určenie termínu 1. kola vyjednávania PKZ ešte v mesiaci december
 • na stretnutí zástupcov ST a odborových zväzov dňa 12.12.2018 strana zamestnávateľa predložila návrh termínu na začatie kolektívneho vyjednávania PKZ na 19.12.2018, termín bol oboma stranami odsúhlasený
 • 19.12.2018 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • posledný predvianočný týždeň sa rozbehla petičná podpisová akcia zamestnancov ST (podpísaním vyhlásenia alebo zaslaním podporného e-mailu) na podporu kolektívneho vyjednávania. Do dnešného dňa (k 20. januáru) odborové zväzy podporilo cca 1800 ľudí, t.j. takmer 2/3 zamestnancov.
 • 17.1.2019 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • prebehlo vyjadrenie podpory ďalšiemu postupu vo vyjednávaní. Do dnešného dňa (k 10. februáru) postup odborových zväzov podporilo cca 1050 ľudí
 • 29.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami najvyššieho manažmentu ST, a.s.
 • 31.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie s výkonným riaditeľom pred rezidenčný segment
 • 8.2.2019 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE

 • Zamestnávateľ trval na nulovom náraste miezd, zrušení ďalšieho odstupného, zrušení poskytovania stravných lístkov počas dovolenky a PN, na zrušení odmien pri dosiahnutí 50 rokov veku.
 • OZ trvali na pôvodných požiadavkách - nárast základných miezd vo výške 45€ v priemere, zachovanie odstupného, poskytovania stravných lístkov a odmien pri 50 rokov veku na úrovni predchádzajúcej kolektívnej zmluvy (ďalšie menej závažné body pre zamestnancov neuvádzame).
 • V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.


STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE

 • ST navrhlo nárast miezd vo výške 0,5% bez žiadnej distribúcie na organizačné zložky, s rozdelením sumy vybraným zamestnancom. Ostatné body zmluvy bude možné uzavrieť a dohodnúť na úrovni vlaňajšej kolektívnej zmluvy len za podmienky dohody miezd v tejto navrhovanej výške a spôsobe použitia.
 • OZ informovali o podpore kolektívnemu vyjednávaniu a návrhom odborových zväzov, ktorú v petičnej akcii a elektronickou formou vyjadrilo (k tomu dňu) cca 1700 zamestnancov spoločnosti.
 • OZ nesúhlasili s navrhovaným 'nárastom' miezd a trvajú na pôvodnom návrhu vo výške 45€ v priemere.
   

Z PRIEBEHU 3.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Tretie kolo sa uskutočnilo 8.2.2019. Za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko a Zdenka Cigániková (Divízia prevádzky a IT), za SOZPT Milan Brlej, Katarína Vaľková (Divízia prevádzky a IT) a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Dušan Švalek (výkonný riaditeľ pre rezidenčný segment), Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová, Marta Klema-Nováková a Milan Vdovec (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • OZ informovali o výsledku prieskumu u zamestnancov firmy, z ktorého vyplynula silná podpora postupu odborových zväzov (v pomere cca 1050:70 hlasov, resp. cca 94:6 percent) v prospech ďalšieho vyjednávania mzdového nárastu.
 • Bol zosumarizovaný stav a postoje oboch strán po dvoch kolách vyjednávania (viď vyššie - info z 2.kola).
 • Obe strany potvrdili obojstranný záujem na dohode kolektívnej zmluvy v rámci vyjednávania, nie eskaláciou na rozhodcovské konania.
 • Úvodom bolo dohodnuté, že po tomto kole nebudú medializované detailné informácie o návrhoch oboch strán (konkrétne čísla, sumy, resp. viaceré možnosti návrhov). Z uvedeného dôvodu v ďalšom texte neuvádzame konkrétne čísla možných návrhov.
 • ST navrhlo úpravu miezd stanovenú percentuálnou výškou nárastu. Návrh nedosiahol nami požadovanú úroveň nárastu, avšak bol značne odlišný od pôvodného nulového návrhu firmy. Jeho presnú výšku v zmysle dohody neuvádzame.
 • prestávka (OZ)
 • OZ nesúhlasili s definovaním nárastu miezd formou percentuálneho navýšenia, trvajú na určení nárastu absolútnou čiastkou.
 • OZ opätovne potvrdili, že si uvedomujú povinnosť firmy ohľadom novoprijatého zákona o rekreačných poukazoch hradiť časť ich ceny z personálnych nákladov, avšak naďalej odmietajú priame prepojenie na nárast miezd vzhľadom na nejasné využitie tohto zákona v reálnom živote.
 • OZ naďalej trvajú na náraste miezd vo výške inflácie, sú však pripravené vyjednávať aj o nižšej sume nárastu v prípade, ak zbytok bude primerane vyvážený inými benefitmi nad úrovňou Zákonníka práce. Tieto sa však bezpodmienečne musia dotknúť každého zamestnanca firmy. OZ načrtli možnosti takýchto úprav (detaily návrhov neuvádzame).
 • prestávka (ST)
 • Vzhľadom na pomerne širokú škálu možností, ktorými by sa mohlo ďalej postupovať, strana zamestnávateľa požiadala o ukončenie tohto kola vyjednávania. Svoje stanovisko k návrhu OZ predloží na ďalšom kole vyjednávania.
   

ZÁVER

Po vyše štvorhodinovom rokovaní bolo 3.kolo vyjednávania ukončené.
V oblasti miezd nedošlo k zhode vo výške nárastu ani spôsobe jeho distribúcie, avšak došlo k značnému priblíženiu stanovísk oboch strán.
K predloženým návrhom, ktoré by mohli viesť k celkovej dohode, sa zamestnávateľ vyjadrí na nasledujúcom stretnutí.


Termín 4.kola vyjednávania bol určený na 14.februára 2019.
 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ak aj dnes chcete vyjadriť podporu vyjednávačom OZ, stačí jeden klik na zelený palec v úvode alebo závere nášho článku. Táto podpora je úplne anonymná a môžu ju vyjadriť všetci čitatelia bez potreby zadávania prihlasovacích údajov.

Vopred ďakujeme za prejavenú podporu a dôveru.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

10.02.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2442008
Počet loginov 107471