SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ 2024 #01 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 1.kolo

PKZ 2024 #01 - Vyjednávanie dodatku na rok 2024 - 1.kolo

20.marec 2024 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Túto formu poskytovania informácií zachováme aj tentokrát. Tak ako po iné roky - ani tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a sústredíme sa na obsah, ktorý je pre ľudí najdôležitejší.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní dodatku k PKZ 2024:

 

VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 19.3.2024, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávač zúčastnil Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia) sa z dôvodu ZSC nemohol rokovania zúčastniť, za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Norbert Strieženec, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).


NÁVRH DODATKU PKZ
Tak ako sme spomínali v prvom článku o vyjednávaní, návrh dodatku na rok 2024 predložili spoločne oba odborové zväzy. Hlavným bodom je nárast základných miezd, v niektorých ďalších bodoch navrhujeme drobné úpravy.
Toto sú najdôležitejšie body z nášho návrhu:

 • MZDY (čl. 7.2) - navrhli sme zachovanie pravidiel navyšovania základov ako v uplynulom období. Vzhľadom na infláciu (za rok 2023 vo výške 10,5%, v súčasnosti klesla k cca 3%-ám), navrhli sme zvýšenie miezd celkovo minimálne o 5%, najmenej však o 100€ pre zamestnancov s nižšou ako bola priemerná základná mzda vo firme v roku 2022.
  odôvodnenie: reálna mzda zamestnancov ST naďalej klesá a inflácia sa najviac dotýka ľudí s nižšími mzdami, uvedený návrh túto skutočnosť aspoň čiastočne eliminuje.
 • ODMENY (čl. 7.3.5) - navrhli sme zvýšenie príplatku za pohotovosť mimo pracoviska na 2€/hod..
  odôvodnenie: výšku 0,80€, resp. 1€ považujeme za trápnu a urážajúcu daných zamestnancov, ak ich firma potrebuje, aby na pohotovosti boli pre firmu (napr. v prípade poruchy siete či služieb) neustále k dispozícii.
 • ODSTUPNÉ (čl. 5.3.4) - navrhli sme upraviť spôsob určenia mimoriadneho odstupného v prípade, ak zamestnanec odchádza z firmy v deň nároku odchodu na dôchodok (prakticky ide o mierne zvýšenie čiastky 3-násobku mzdy + 80€ za odpracovaný rok).
  odôvodnenie: všetky dôvody sme objasnili strane zamestnávateľa, detailné vysvetlenie presahuje rámec tohto článku, dôvodov na zmenu je viac, súvisia s problémami odchodu zamestnancov v preddôchodkovom veku, s nedostatkom zamestnancov v niektorých organizačných zložkách firmy, ich vekovou štruktúrou apod.  
 • DDP (čl. 9.6) - navrhli sme zvýšenie maximálnej hranice príspevku zamestnávateľa na 25€.
  odôvodnenie: súčasná maximálna suma príspevku vo výške 20€ obmedzuje väčšinu zamestnancov a príspevok zamestnávateľa je čoraz viac len násobkom 20€-ovej sumy, a je čoraz menej naviazaný na výšku mzdy, resp. vek zamestnanca
 • INÉ (čl. 7.1.2) - navrhli sme zrušenie tohto článku, keďže (hoci len 'podprahovo') obmedzuje zamestnanca v jeho práve a slobode hovoriť o svojej mzde.
  odôvodnenie: podľa Zákonníka práce (§13, ods.5) zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok.

 

Z PRIEBEHU 1.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • Zástupcovia ST požiadali OZ o detailnejšie vysvetlenie návrhu a hneď v úvode vyjadrili nesúhlas rokovať o akýchkoľvek iných bodoch zmluvy okrem mzdového nárastu.
 • OZ zdôvodnili svoj návrh nárastu základných miezd.
 • Zástupcovia ST vyjadrili nesúhlas s takýmto navyšovaním (predovšetkým jeho spôsobom) a zdôvodnili to poukázaním na niektoré údaje ohľadom nárastu miezd z predchádzajúcich rokov.
 • OZ ako argumenty pre svoj návrh predložili ďalšie argumenty a požiadali zamestnávateľa, aby si overil informácie, na ktoré OZ poukázali. 
 • OZ stručne vysvetlili ostatné navrhované úpravy znenia.

 

ZÁVER
Na stretnutí obe strany detailnejšie predstavili svoje stanoviská.

 • Odborové zväzy predložili a podrobne zdôvodnili svoje návrhy na doplnenie a zmenu PKZ.
 • Zamestnávateľ sa k jednotlivým návrhom ani zdôvodneniam nevyjadril s tým, že svoje vyjadrenie, resp. návrhy predloží na 2.kole vyjednávania. Ešte pred rokovaním zašle písomne svoj návrh na mzdový nárast, resp. úpravy základných miezd.

 

Termín 2.kola vyjednávania bol dohodnutý na 26.marca 2024.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

21.3.2024 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991978
Počet loginov 128856