SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 1.kolo

Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 1.kolo

4.apríl 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom spracované informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Keďže aktuálna kolektívna zmluva je platná na obdobie dvoch rokov 2021-22, resp. do konca marca 2023, vyjednávať sa tohto roku bude len mzdová časť kolektívnej zmluvy a zopár ďalších bodov, pri ktorých odborové zväzy navrhujú doplnenie, resp. úpravu ich znenia.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. Prvé kolo sa uskutočnilo 28.3.2022. Ako vyjednávači sa ho za OZ Telekom zúčastnil Drahoslav Letko (pôvodne nominovaný druhý člen Roman Kling sa vyjednávania nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov), za SOZPT to boli Milan Brlej a Viola Csibová. Za ST boli prítomní Jitka Adámková, Peter Luprich a Marta Klema Nováková, prostredníctvom MS Teams aj Ondrej Bobot (všetci Divízia ľudských zdrojov).


NÁVRH ODBOROVÝCH ZVÄZOV NA ÚPRAVU ZNENIA PKZ

Návrh dodatku predložili OZ dňa 9.marca, pričom už na druhý deň bol na pravidelnom stretnutí dohodnutý termín prvého kola. Predsedníctvo OZ Telekom na svojom zasadnutí dňa 23.marca určilo dvojicu vyjednávačov za OZ a hovorilo o obsahu o možnosti vyjednávania jednotlivých bodov. O ďalšom možnom postupe budeme hovoriť aj tento týždeň na pripravovanej konferencii OZ Telekom.

Návrh obsahuje niekoľko okruhov - formálnu úpravu znenia jedného článku (netýka sa zamestnancov), úpravu článku o osobitnom odstupnom (drobná úprava/zlepšenie podmienok jeho poskytovania), zvýšenie hodnoty stravného lístka (aj z dôvodu zvýšenia cien za stravovavanie, aj z dôvodu zákonného zvýšenia cestovných náhrad a hodnoty stravného) a ohľadom distribúcie nárastu základných miezd predefinovanie niektorých pozícií kvôli novej agilnej štruktúre. Najdôležitejším bodom však je úprava mzdového nárastu na vyššej úrovni ako bol na rok 2022 dohodnutý pred rokom.

Odborové zväzy predložili návrh dodatku v zmysle čl. 11.1 PKZ, podľa ktorého 'o zmene či doplnení PKZ sa bude rokovať na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany' a čl. 7.2.2 PKZ, podľa ktorého 'nárast základných miezd pre rok 2022 bude v prípade odôvodnenej potreby predmetom vyjednávania v prvom štvrťroku 2022'. So stanoviskom zamestnávateľa, že PKZ je platná 2 roky, a preto nevidí dôvod, aby boli otvárané aj body, ktoré priamo nesúvisia s infláciou (t.j. odstupné a stravné) OZ nesúhlasili a uviedli, že otvorenie bodov je v súlade s PKZ.

5.3.2 - úprava znenia
OZ navrhujú pri možnom vyplatení osobitného sociálneho odstupného pri organizačných zmenách vypustiť podmienku ukončenia pracovného pomeru dohodou. OZ to považujú za nesúvisiace podmieňovanie, pretože zamestnanec by nemal byť tlačený do skončenia pracovného pomeru dohodou len preto, aby mu mohlo byť priznané osobitné sociálne odstupné. Navyše, sociálna situácia človeka nijako nesúvisí so spôsobom skončenia jeho pracovného pomeru, tým skôr, ak ide o vynútené prepustenie z organizačných dôvodov.

7.2.1b - úprava/zmena znenia a 7.3 - doplnenie nového bodu
OZ navrhli úpravu znenia 7.2.1b, a to nárast základných miezd zamestnancov ST v priemere o minimálne 45 EUR (v súčasnosti platné znenie je vo výške 30€) a úroveň distribúcie jednotlivým organizačným zložkám zvýšiť na 35€ (dnes platné znenie je vo výške 20€).
Zároveň OZ navrhli ďalšiu možnosť zvýšenia mzdy zamestnancov, a to formou jednorázovej mzdy v mesiaci august každému zamestnancovi. Detaily vyplatenia tejto sumy, resp. možná kombinácia oboch návrhov, budú predmetom ďalšieho rokovania.
Zdôvodnenie návrhu: radikálne sa zvyšujúca inflácia, vysoký nárast cien potravín a energií, očakávaný ďalší nárast základných potrieb v roku 2022, možná úprava v zmysle 7.2.2 PKZ.

8.3.3 - úprava/zmena článku 
OZ navrhli zvýšenie príspevku na stravovanie zo 4,50€ na hodnotu 5,00€ so súčasným zachovaním nulovej platby zamestnanca.
Zdôvodnenie návrhu: výrazné zvýšenie cien v gastro sektore, pripravované zákonné zvýšenie sumy stravného (cestovných náhrad) a stravného lístka cca od apríla-mája 2022.


STANOVISKO ZAMESTNÁVATEĽA K NÁVRHOM OZ:

 • Zamestnávateľ uviedol, že PKZ je platná na 2 roky, rozumie dôvodom, pre ktoré OZ otvárajú body, ktoré súvisia s narastajúcou infláciou, avšak nechce otvárať tie body PKZ, ktoré nesúvisia s infláciou, napr. odstupné. Situáciu, ktorá nastala, zamestnávateľ vníma, vrátane toho, že inflácia rastie a má to dopad na zamestnancov.
 • Zamestnávateľ má v rozpočte prostriedky v súlade s plánom a v súlade s dohodnutou PKZ. Na dodatočné zvyšovanie momentálne nemá v rozpočte prostriedky a rokuje s materskou spoločnosťou o navýšení personálnych nákladov, v súčasnosti prebiehajú rokovania s DT na úrovniach CFO a CHRO.
 • ST momentálne nemá mandát od materskej spoločnosti, preto nemôže potvrdiť akýkoľvek posun vo vyjednávaní. Rokovanie na úrovni CFO bude pokračovať 7.4.2022, zamestnávateľ je však schopný poskytnúť protinávrh na základe vyjadrenia materskej spoločnosti až začiatkom mája.
 • Pri rokovaní s materskou spoločnosťou a následne v kolektívnom vyjednávaní sú pre zamestnávateľa všetky návrhy na úpravu (mzda, mimoriadna odmena, stravné) jedna položka v potrebných zvýšených nákladoch.


STANOVISKO OZ:

 • OZ trvajú na všetkých predložených návrhoch, vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s infláciou.
 • OZ opäť poukazujú na narastajúcu infláciu a potrebu prehodnotiť v súčasnosti platný, pred rokom dohodnutý nielen nárast základných miezd, ale v súvislosti so zvyšujúcimi sa nákladmi aj úroveň celkových miezd v tomto roku.
 • OZ chápu situáciu a povinnosti zamestnávateľa voči materskej firme, upozorňujú však na narastajúcu nespokojnosť zamestnancov a zvýšenú sociálny nepokoj pod vplyvom spoločenských zmien a situácie. Zároveň upozorňujú na pribúdajúce hlasy od zamestnancov, ktorí prejavujú iniciatívu na prípadné nátlakové akcie vrátane protestov a ktoré ukazujú, že v súčasnosti platný nárast základných miezd postačovať nebude.


ZÁVER

 • Pri určení výšky nárastu ZM pre rok 2022 nedošlo k zhode medzi oboma stranami.
 • Nedohoda o najnovšom návrhu OZ nemá vplyv na platnosť znenia súčasnej PKZ a na nárast miezd podľa vlaňajšej dohody. 
 • OZ a zamestnávateľ sa dohodli, že po rokovaní ST-DT (medzi CFO) bude zamestnávateľ informovať o jeho výsledkoch a ďalších možnostiach.
 • Ďalšie stretnutie (2.kolo vyjednávania) sa uskutoční 9.5.2022, v prípade potreby bude dohodnutý aj skorší termín.


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhu/postupu OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas (túto možnosť má každý čitateľ článku)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.


Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

3.4.2022 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3204954
Počet loginov 118635