SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 3.kolo

Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - 3.kolo

16.máj 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom spracované informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Keďže aktuálna kolektívna zmluva je platná na obdobie dvoch rokov 2021-22, resp. do konca marca 2023, vyjednávať sa tohto roku bude len mzdová časť kolektívnej zmluvy a zopár ďalších bodov, pri ktorých odborové zväzy navrhujú doplnenie, resp. úpravu ich znenia.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní Dodatku č.1 k PKZ 2021-2022:

 

Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 9.3.2022 strana odborov predložila písomný návrh znenia Dodatku č.1 k PKZ 2021-22, čím začalo tohtoročné vyjednávanie dodatku k PKZ
 • 23.3.2022 sa k návrhu písomne vyjadrila strana zamestnávateľa, s predloženým návrhom nesúhlasila, zároveň navrhla termín 1.kola vyjednávania, ktorý OZ potvrdili
 • 28.3.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov, pripomienok a postojov
 • 7.-8.4.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Konferencie OZ Telekom, kde sme sa rôznym možnostiam ohľadom nárastu miezd podrobne venovali
 • 22.4.2022 sme v druhom článku o vyjednávaní dodatku na našej web-stránke informovali o ďalšom zhoršení ekonomických ukazovateľov (inflácie) a sociálnych podmienok na Slovensku i v Európe a stručne sme naznačili naše plány pri ďalšom vyjednávaní (tu)
 • 25.4.2022 sa uskutočnilo druhé kolo vyjednávania, o ktorého priebehu a stanoviskách oboch strán sme priniesli trocha hmlisté informácie z dôvodu dohody oboch strán o predbežnej nekomunikácii o jednotlivých návrhoch.
   

STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE

 • ST a OZ sa už na predchádzajúcom kole vyjednávania dohodli na filozofii/spôsobe tohtoročného nárastu (percentuálny nárast a jeho distribúcia), avšak nebola určená ani dohodnutá výška nárastu ani detaily distribúcie.
 • Návrh ST (pre OZ neprijateľný): nárast vo výške 4% každému zamestnancovi (s výnimkami pre určený okruh zamestnancov), minimálne však vo výške 45€, ak by 4%-ný nárast pre daného človeka znamenal menšiu čiastku.
 • Návrh OZ (pre ST v danom momente neprijateľný): nárast vo výške 8% každému zamestnancovi (s výnimkami pre určený okruh zamestnancov), minimálne však vo výške 100€, ak by 8%-ný nárast pre daného človeka znamenal menšiu čiastku. OZ tiež trvali na zvýšení hodnoty stravného lístka.
 • Stanovisko ST: Zobralo na vedomie návrhy odborových zväzov s tým, že budú o nich rokovať na príslušných manažérskych úrovniach.


Z PRIEBEHU 3.KOLA VYJEDNÁVANIA

 • Tretie kolo sa uskutočnilo 3.5.2022, teda o týždeň skôr ako bolo pôvodne plánované. Ako vyjednávači sa ho za OZ Telekom zúčastnili Drahoslav Letko a Roman Kling (obaja prostredníctvom MS Teams), za SOZPT to boli Milan Brlej a Viola Csibová a za ST boli prítomní Jitka Adámková, Norbert Strieženec, Ondrej Bobot, Peter Luprich a Marta Klema Nováková (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • ST: zosumarizovalo doteraz predložené návrhy, vyjadrilo sa k poslednému návrhu odborových zväzov a predložilo ďalší protinávrh.
 • Návrh ST: nárast vo výške 6% každému zamestnancovi (bez výnimky), minimálne však vo výške 70€, ak by 6%-ný nárast pre daného človeka znamenal menšiu čiastku.
 • Po dlhšej diskusii a predložení argumentov z oboch strán došlo k dohode o tomto návrhu s tým, že ďalšie témy, ktoré by upravovali súčasné znenie PKZ (napr. výška hodnoty stravných lístkov), budú predmetom ďalšieho vyjednávania.
   

ZÁVER

 • Obe strany skonštatovali, že došlo k vzájomnej dohode o výške nárastu základných miezd, ako aj ďalších podmienok jeho distribúcie.
 • Nárast základných miezd pre rok 2022 bol dohodnutý v nasledovnom znení:
  Zamestnávateľ sa zaväzuje s účinnosťou od 1.7.2022 zabezpečiť nárast základných miezd zamestnancov ST vo výške 6%, minimálne však o 70€, okrem riadiacich zamestnancov úrovne MB-1 a MB-2. Úprava sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú k 1.5.2022 v pracovnom pomere s ST.


K téme a niektorým detailom vyjednávania mzdového nárastu sa ešte vrátime samostatným článkom.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

7.5.2022 - DL

Komentáre (2)
18.5.2022 / Juraj TÓTHSlovak Telekom

Drahoš, ďakujeme

30.5.2022 / Peter TOMAŠOVIČSlovak Telekom

Gratulujem vám :)

Všetky komentáre

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3205008
Počet loginov 118635