SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyplatenie extra bonusu za rok 2020

Vyplatenie extra bonusu za rok 2020

20.október 2020 / redakcia

Ako sme už napísali v článku PKZ #09 - vyjednávanie Dodatku č.1 na rok 2020 - 6.kolo, vyjednávanie dodatku k PKZ bolo ukončené bez uzatvorenia dohody. Dôvody takéhoto výsledku, vrátane celého postupu tohtoročného vyjednávania, sme podrobne popísali v spomínanom článku.

V tomto článku prinášame detailnú informáciu o konečnej dohode medzi stranou zamestnávateľa a odborovými zväzmi, vrátane podmienok vyplatenia tejto mimoriadnej odmeny zamestnancom Slovak Telekomu. 


 
Vzhľadom na pomaly sa končiaci rok 2020, momentálnu, korona-vírusom ovplyvnenú situáciu v spoločnosti i krajine, a vzhľadom na neukončené vyjednávanie nárastu základných miezd v rámci kolektívneho vyjednávania bolo dohodnuté, že zamestnancom bude vyplatený mimoriadny bonus vo výške 300, resp. 150€, a to podľa nasledovných pravidiel:
 
Jednorazový EXTRA BONUS bude vyplatený:
a) všetkým interným zamestnancom, ktorí k 1.11.2020 pracujú na pracovnú zmluvu pre ST
b) všetkým externým zamestnancom, ktorí k 1.11.2020 pracujú na pracovnú zmluvu pre agentúru dočasného zamestnávania a sú pridelení na výkon prác do ST formou dočasného pridelenia,
a to podľa nasledovných pravidiel:
  • zamestnanci, ktorí nastúpili a boli v aktívnom pracovnom pomere alebo sa vrátili z mimoevidenčného stavu (materskej či rodičovskej dovolenky, alebo z iného typu neplateného voľna) v období do 30.6.2020 – získajú EXTRA BONUS vo výške 300 Euro
  • zamestnanci, ktorí nastúpili alebo sa vrátili z mimoevidenčného stavu (materskej či rodičovskej dovolenky, alebo z iného typu neplateného voľna) v období medzi 1.7.2020 a 31.8.2020 – získajú EXTRA BONUS vo výške 150 Euro.
Zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený pracovný úväzok, majú nárok na pomernú čiastku EXTRA BONUSU v súlade s výškou pracovného úväzku k 1.11.2020
 
Nárok na výplatu jednorazového EXTRA BONUSU nemajú:
  • zamestnanci, ktorí nastúpili alebo sa vrátili z mimoevidenčného stavu (materskej či rodičovskej dovolenky, alebo z iného typu neplateného voľna) v období od 1.9.2020
  • výkonný manažment (CxO)
  • interní zamestnanci pracujúci na dohodu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta)
  • zamestnanci vo výpovednej dobe ku dňu 30.11.2020, okrem zamestnancov, ktorí končia pracovný pomer z organizačných dôvodov
  • zamestnanci, ktorí majú ku dňu 30.11.2020 uzavretú dohodu o ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom, okrem ukončenia z organizačných dôvodov
  • zamestnanci, ktorí sú v mimoevidenčnom stave (materská/rodičovská dovolenka, neplatené voľno, výkon verejných funkcií...)
  • zamestnanci, ktorí čerpajú dovolenku medzi materskou a rodičovskou dovolenkou.


Termín vyplatenia bonusu: v decembrovom výplatnom termíne (s výplatou za november).

20.10.2020 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3032513
Počet loginov 116041