SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 08-09/11/12

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 08-09/11/12

12.november 2012 / redakcia

Na ďalšom pravidelnom stretnutí boli prerokované body, súvisiace s plánovanou situáciou v roku 2013. OZ boli informované o finančných výsledkoch za 3Q/2012, bola tiež podaná informácia o príprave Biznis plánu na rok 2013. Ďalej bol predložený a pomerne detailne vysvetlený plán zamestnanosti v ST, a.s. v členení na Úseky na rok 2013, pričom podrobnejšia príprava v členení na nižšie organizačné jednotky bola načrtnutá len približne. OZ plán zamestnanosti prerokovali, k návrhu sa podrobnejšie vyjadria osobitným stanoviskom Predstavenstvu ST. Bližšie a detailnejšie informácie prinesieme čoskoro, najväčšie prepúšťanie v roku 2013 je plánované v Úseku mass market segmentu a, a to tak z interných, ako aj externých zamestnancov a tiež z Úseku technológií a IT.

OZ boli informované o spustení pilotu novej motivačnej schémy odmeňovania technikov zriaďovačov tímov sieťovej infraštruktúry a bola podaná informácia o stave projektu RELYS II (outsourcing údržby technológie mobilnej siete). Prerokovanie zmeny pracovných časov v dvoch T-predajniach (Košice Laborecká a Prividza) bolo stiahnuté (jedno bola stiahnuté z programu a druhé nebolo odsúhlasené po pripomienkach OZ k nesprávnym údajom a nepripravenosti zmeny).
Na žiadosť OZ bol opätovne zaradený bod o podnete pracovníkov CC Košice k odmeňovaniu a nejednotnému uplatňovaniu kritérií na vyplatenie VZM (k téme sa ešte vrátime).
Taktiež bolo opätovne otvorené odmeňovanie a všeobecne téma organizácie práce na T-predajniach. OZ požiadali o odpoveď na pripomienky zo stretnutia pracovníkov T-predajne Polus Bratislava na určovanie VZM v predajniach od októbra. Vzhľadom na neúčasť zodpovedných manažérov obchodu máloktoré odpovede boli dostačujúce, preto OZ naďalej trvajú na stretnutí s manažérmi úseku, resp. sekcie.

12.11.2012 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247189
Počet loginov 119061