SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 10/06/14

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 10/06/14

12.jún 2014 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 10.júna:

 • Prerokovanie 22 rušených pracovných pozícií k 30.9., 31.10. a 30.11.2014 (navrhované ukončenie pracovného pomeru zväčša ku koncu júla) naprieč viacerými sekciami vo firme. Najviac času a pozornosti sme venovali prerokovaniu rušenia 7 pracovných miest v Sekcii rozvoja a výstavby a upozornili na nedostatky a rozporné záležitosti:
  - dvaja zamestnanci neboli informovaní o rušení ich pracovného miesta v určenom termíne, prerokovanie týchto dvoch miest bolo vyňaté a presunuté na ďalší termín, budeme žiadať vysvetlenie postupu manažéra
  - upozornili sme na zvláštne posunutie ukončenia pracovného pomeru u jedného zamestnanca, keď organizačná zmena a ukončenie pracovného pomeru s vyplatením odstupného je naplánované na posledný deň pred jeho odchodom do dôchodku ... komentár k téme bude v osobitnom článku
  - dali sme podnet a požiadali o prehodnotenie výberu rušenia pracovného miesta u jedného zamestnanca z vekových i pracovných dôvodov (plné pracovné využitie v súčasnosti)
 • bolo prerokované a dohodnuté znenie usmernenia pre poskytovanie sociálnych výpomocí, ktoré zvyšuje príspevky pri sociálnej výpomoci (dlhodobá PN, dlhodobá starostlivosť o člena rodiny, úmrtie zamestnanca - výpomoc pre pozostalých) ... viac zanedlho v osobitnom článku
 • obsah 'poverenia' pre pracovnú pozíciu technika zriaďovania služieb ohľadom 'povinnosti predávať' služby. K téme sme priniesli osobitný článok Technik ako predajca a k obsahu tohto bodu stretnutia sa vrátime v osobitnom článku
 • bol vysvetlený dôvod a spôsob vyrovnávania stravných lístkov v nadväznosti na ich inventarizáciu
 • bola predložená a prerokovaná zmena v prílohe k Smernici pre odmeňovanie (zmena vo VZM v Sekcii kontaktných centier)
 • informácia o opatreniach 'pitného režimu' v  súvislosti s extrémnymi teplotami
 • samostatným bodom programu bolo stretnutie so seniormanažérom retailového predaja Milanom Morávkom s hlavnými bodmi o odmeňovaní, pracovných zmenách a kontingentoch ... viac zanedlho v osobitnom článku


Ďalšie pravidelné stretnutie bolo predbežne dohodnuté na 3.júla.

12.06.2014 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160027
Počet loginov 118310