SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/10/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 11/10/16

12.október 2016 / redakcia

Stručné informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 11.októbra:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 7 pracovných pozícií (5 pozícií z divízie technológií, jedna z divízie ICT a jedna z divízie rezidenčného segmentu) - s najneskorším odchodom k 28.2.2017
  - pracovné pozície boli prerokované bez osobitných pripomienok, jedna pozícia bola prerokovaná po dodatočných konzultáciách s príslušným riaditeľom sekcie.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre jedného zamestnanca z dôvodu pokračujúcej dlhodobej PN vo výške 245€.
 • ST odovzdalo OZ-om stanovisko k návrhu PKZ na rok 2017-2018. Zároveň bol dohodnutý termín ďalšieho stretnutia za prítomnosti Výkonnej riaditeľky ľudských zdrojov, kde budú poskytnuté ďalšie informácie nielen ku kolektívnemu vyjednávaniu, ale aj k projektu Elán. Po stretnutí prinesieme k obsahu navrhnutej kolektívnej zmluvy i k stanovisku strany zamestnávateľa osobitnú informáciu. Bol určený aj predbežný termín I.kola vyjednávania PKZ na 15.decembra 2016.
 • Bola prerokovaná zmena pracovných časov s účinnosťou od 1.9.2016 u 3 zamestnancov v tímoch technickej podpory.
 • Bola prerokovaná výpoveď jednému zamestnancovi, ktorý pri rušení pozície z dôvodu organizačných zmien neprijal dohodu o ukončení pracovného pomeru ani ponuku inej práce.
 • Boli dohodnuté úpravy a doplnenia usmernenia pre nadčasovú prácu a usmernenia k poskytovaniu sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu. Znenie pracovného poriadku bude predmetom ďalšieho rokovania.
 • Bola prerokovaná zmena odmeňovania u 3 zamestnancov, vedúcich tímu, ktorým bolo upravené podmienky vyplácania VZM (zmena z M- na Q-periodicitu, zvýšenie výšky VZM a zníženie ZM).
 • Na požiadanie OZ zástupcovia ST (Martina Kandera) informovali o trojmesačnej analýze nového odmeňovania (projekt Green4shops) v sekcii retailového predaja. K téme, tak ako sme sľúbili, sa čoskoro vrátime osobitnými článkami.
 • Bol prerokovaný časový harmonogram pracovných zmien (práce/pohotovosti) počas vianočných sviatkov u technikov zriaďovania služieb a sieťovej infraštruktúry. 


Termín ďalšieho stretnutia bol určený na 18.októbra.

12.10.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3607833
Počet loginov 124770