SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/07/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 13/07/16

18.júl 2016 / redakcia

Informácie z pravidelného stretnutia zástupcov OZ a ST zo dňa 13.júla:

 • Prerokovanie organizačných zmien:
  zrušenie celkovo 14 pracovných pozícií - k 30.11.2016, väčšinou manažérskych pozícií z dôvodu zlučovania organizačných štruktúr s T-mobile CZ
  - jednotlivé pracovné pozície boli prerokované bez pripomienok, avšak s poukázaním na porušenie pravidiel prerokovania v tímoch telefonického predaja (viď bod ďalej).
 • V súvislosti s organizačnými zmenami u dvoch pracovníčok OZ poukázali na neprerokovanie organizačných zmien s dopadom na zamestnanosť (v oddelení kontaktného centra, tímoch telefonického predaja v Žiline), keď tieto neboli prerokované v zmysle PKZ. Požiadali vyvodiť príslušné opatrenia voči zodpovedným zamestnancom a informovať o tom odborové zväzy.
 • OZ ďalej poukázali na skutočnosť, že napriek termínu tejto organizačnej zmeny k 1.7.2016 neboli k dnešnému dňu, t.j. k 13.júlu, dotknutí zamestnanci, prechádzajúci z telesales tímov do tímov kontaktných centier na bývalej Sekcii rezidenčných call centier a BO, Oddelení kontaktných centier Žilina informovaní o pravidlách vyplácania VZM v tomto mesiaci a požiadali o okamžité zabezpečenie nápravy.
 • Bolo odsúhlasené poskytnutie sociálnej výpomoci pre šiestich zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN vo výške 35€, 35€, 70€, 175€, 210€ a 350€ a jednému zamestnancovi sociálna výpomoc vo výške 1500€ na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie vzniknutej z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa.
 • ST odovzdalo OZ písomnú informáciu o výške percentuálneho nárastu základných miezd na jednotlivých sekciách podľa dohodnutého dodatku č.1 k PKZ. Keďže predložený prehľad nebol spracovaný v zmysle bodu 7.2.3 dodatku (informácia o pridelení nárastu v členení na tímy), ST doplní informáciu na najbližšom rokovaní.
 • ST na základe požiadania OZ Telekom poskytlo stručnú informáciu o postupe prezentovania nového prototypu sedenia v T-centrách a stručne informovalo o ďalších plánovaných krokoch k problematike sedenia na T-centrách.
 • OZ a ST sa v zmysle §93, ods.3 Zákonníka práce dohodli o možnosti skrátenia nepretržitého odpočinku v týždni v tíme riadenia služieb a sietí v Úseku riadenia platforiem sietí a služieb, a to v zmysle, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rozpis pracovných zmien tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 48 hodín nepretržitého odpočinku.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 11.augusta.

18.07.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160035
Počet loginov 118310