SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/12/16

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 14/12/16

19.december 2016 / redakcia

Program pravidelného stretnutia dňa 14.decembra bol mimoriadne bohatý a okrem tradičných účastníkov za ST (Monika Reinerová, Marta Klema-Nováková) a OZ (Drahoslav Letko, Milan Brlej) boli za stranu zamestnávateľa k jednotlivým bodom prizvaní aj Milan Morávek, Michal Molnár, Jarmila Vitoslavská, Marián Kováčik, Milan Vdovec, Lucia Vančová a Margita Vyoralová.

K bodom stretnutia zástupcov OZ a zamestnávateľa zo dňa 14.decembra:

 • ST poskytlo OZ informáciu o prevode činností ST v oblasti Costumer finance, odpovedalo na otázky OZ a zobralo na vedomie ich podnety.
 • S OZ bola dohodnutá aktualizácia/doplnenie Usmernenia pre rozsah a podmienky práce nadčas v podmienkach ST – doplnenie pracovnej pozície Špecialista údržby technológií v súvislosti s návratom 19 zamestnancov Ericsson Slovakia, spol. s r.o. do Slovak Telekomu.
 • V dôsledku zmeny dôchodkového systému v SR bolo dohodnuté pravidlo na vyplácanie ďalšieho odstupného v zmysle bodu 5.2.1 platnej Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2015-2016 - na určenie dôchodkového veku bude použitý vek 62 rokov 76 dní.
 • OZ bol predložený zámer zmien v Smernici o odmeňovaní, ktoré boli predstavené na rokovaní dňa 18.10.2016. Podľa OZ zmena výplaty bonusov z polročnej periodicity na ročnú negatívne ovplyvní priebežnú motiváciu a spravodlivosť pri hodnotení zamestnancov. Odborové zväzy sa nestotožnili a nesúhlasia s návrhom a spôsobom hodnotenia výkonu zamestnancov formou 'kalibračného kolégia' z dôvodu možnosti vyjadrovania sa k výkonu 'kolégiom', ktoré nemôže mať všetky dostatočné informácie.  Zmeny v smernici boli prerokované, úplné znenie smernice ST predloží na prerokovanie po ich zapracovaní do jej finálneho znenia.
 • ST informovalo o diskutovanom finančnom pláne ST na rok 2017. OZ zobrali informáciu na vedomie.
 • Zástupcovia ST (Monika Reinerová, Milan Vdovec) predložili návrh plánu počtu zamestnancov ST na rok 2017 a odpovedali na niektoré otázky zo strany OZ. Odborové zväzy požiadali o detailnejšie zdôvodnenie poklesu zamestnanosti na Divízii technológii a IT a Divízii rezidenčného segmentu. K plánu sa ešte vrátime v niektorom z našich ďalších článkov.
 • Prerokovanie organizačných zmien:
  rušenie celkovo 3 pracovných pozícií - (2x divízia údržby technológií a IT, 1x divízia ICT) - s najneskorším termínom ukončenia pracovného pomeru k 30.4.2017. Jedna pozícia z UTIT bola počas prerokovania stiahnutá z programu.
 • Bolo schválené poskytnutie sociálnej výpomoci na čiastočné finančné krytie nákladov pre jednu zamestnankyňu z dôvodu starostlivosti o dlhodobo ťažko nemocné dieťa (čiastka vo výške 3000€).
 • ST doplnilo na prerokovanie časovú úpravu pracovných zmien počas vianočných a novoročných sviatkov v T-predajniach (chýbajúce informácie o otváracích hodinách 26/12 - všetky predajne na Slovensku budú zatvorené).
 • ST (Milan Morávek) informovalo o priebežných výstupoch projektu 'Green4shops'.
 • ST (Milan Morávek a Michal Molnár) informovalo o rekonštrukcii T-predajne v OC Avion Bratislava a s tým súvisiacimi plánovanými zmenami v organizácii práce a pracoviska zamestnancov, o termínoch prestavby predajne, umiestnení a dizajne dočasného kiosku, spôsobe práce dotknutých zamestnancov a možnostiach ST pri ich zaradení.
  Vzhľadom na zhoršené pracovné podmienky zamestnancov OC počas rekonštrukcie predajne sme navrhli a požiadali o skrátenie otváracích hodín v OC. Taktiež sme požiadali o individuálny prístup napr. pri určovaní predajných cieľov predajne.
 • ST (Milan Morávek) poskytlo informáciu o novom dizajne sedenia na predajniach, navrhovaných úpravách pracoviska a tiež o vykonaných meraniach 'snímky dňa predajcu' na pracoviskách. OZ požiadali o zaslanie výsledkov merania snímok dňa predajcov. Téme sa dlhodobo venujeme, preto sa k nej čoskoro opäť vrátime.
 • ST (Margita Vyoralová) informovalo o prevode práv a povinností v súvislosti s prechodom 4 zamestnancov k 1.2.2017. Ide o návrat pôvodných zamestnancov ST v dôsledku prevodu činnosti 'local fleet manager' zo spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o. na Slovak Telekom. Boli prerokované všetky náležitosti, dátum a dôvod prechodu a pracovno-právne opatrenia a dopady na uvedených zamestnancov.
   

Termín ďalšieho pravidelného stretnutia bol určený na 12.januára.

19.12.2016 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Ktorú politickú stranu budete voliť v parlamentných voľbách 2020?

Dobrá voľba (7%)
SaS (18%)
Sme rodina (2%)
Za ľudí (7%)
SNS (2%)
OĽANO (45%)
PS a SPOLU (9%)
KDH (5%)
Vlasť (0%)
Most - Híd (0%)
Smer (2%)
MKÖ - MKS (0%)
ĽSNS (0%)
iné (2%)
volieb sa nezúčastním (0%)
Počet návštev 2220758
Počet loginov 102818

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020

Zúčastnite sa našej ankety