SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 21/11/13

Pravidelné stretnutie OZ so zástupcami firmy 21/11/13

24.november 2013 / redakcia

Stručne z obsahu pravidelného stretnutia medzi zástupcami firmy a odborových zväzov zo dňa 21. novembra:

  • Opätovné prerokovanie rušenia T-predajne v Spišskej Novej Vsi (6 zamestnancov) k 31.12.2013, odložené z minulého stretnutia. Dôvody zrušenia objasnil senior manažér retailového predaja Milan Morávek. OZ vyjadrili nesúhlas s rušením predajní, ak sa v mieste nachádza ďalšia značková predajňa a otvorili tému efektívnosti predaja, či dôvodoch neefektívnosti v prípade niektorých našich predajní.
  • Prerokovanie prechodu práv a povinností v prípade zamestnancov T-predajní v Nových Zámkoch a Lučenci k 31.12.2013. Dôvody takéhoto spôsobu rušenia, resp. presunu pracovných miest vysvetlil taktiež Milan Morávek. Upozornili sme na možné riziká takéhoto postupu a požiadali sme o dodržanie dohodnutého spôsobu komunikácie tejto zmeny a detailné objasnenie práv a možného postupu zamestnancov pri informovaní o prechode k inému zamestnávateľovi.
  • Keďže boli otvorené ďalšie témy ohľadom pretrvávajúcich problémov v retailovom predaji, z nedostatku času bolo dohodnuté ďalšie stretnutie s Milanom Morávekom v blízkej budúcnosti.
  • Informácia o pláne zamestnanosti na rok 2014. Sumárne je plánované zníženie počtu o cca 200 zamestnancov naprieč celou firmou, predovšetkým v oblasti predaja a prevádzky, z interného i externého stavu. OZ vyjadrili zásadný nesúhlas s uvedeným návrhom plánu zamestnanosti na rok 2014. Rozdelenie na nižšie organizačné jednotky nebolo na stretnutí komunikované ani prerokované. K téme prinesieme osobitný článok.
  • Prerokovanie úpravy smernice o odmeňovaní (niektoré formálne zmeny smernice a tiež zmeny, vyplývajúce z úprav variabilnej zložky hodnotenia technikov služieb a infraštruktúry, ktoré boli prerokované na spoločnom stretnutí v mesiaci október).
  • Schválenie sociálnej výpomoci pre 5 zamestancov pri dlhodobej PN.
  • Prerokovanie úpravy nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času pre 7 zamestnancov v prevádzke.
  • Bola znovu otvorená diskusia o opakujúcich sa problémoch na pracovisku kontaktného centra v Košiciach a vrátili sme sa k prípadu ukončenia pracovného pomeru jednej pracovníčky CC v nedávnej minulosti.
  • Ďalšie pravidelné stretnutie je plánované na 16.12.2013.

21.11.2013 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3160056
Počet loginov 118310