SpäťÚvodTELEGRAFICKY › Stretnutie OZ so zástupcami firmy 02/10/15

Stretnutie OZ so zástupcami firmy 02/10/15

4.október 2015 / redakcia

Dňa 2.10.2015 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zástupcov OZ a ST, ktoré bolo naplánované predovšetkým k téme odmeňovania na retaili. Z programu stručne:

  • ST predložilo na prerokovanie hromadné prepúšťanie zamestnancov v mesiaci december (v počte 60 zamestnancov). Boli podané stručné informácie ohľadom prepúšťania na SZÚSS (46 ľudí), ktorého dôvody a pozadie objasnila Denisa Herdová, prítomná seniormanažérka sekcie. Detailnejšie informácie a ani informácie k ostatným pozíciám sme nedostali. OZ vyjadrili nesúhlas s hromadným prepúšťaním. OZ nesúhlasia s predloženým hromadným prepúšťaním, ST počas celého roku 2015 nejavil záujem o opatrenia, ktoré by umožnili predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie, dôsledkom je neustále vysoký počet nadčasových hodín. K stanovisku OZ sa vyjadril aj zamestnávateľ, podľa ktorého 'dôvodom čerpania nadčasov je integrácia 87 technikov z DIGI, ktorí mali veľké zostatky dovoleniek a vzhľadom na záujem firmy vyčerpať ich vznikla potreba dočasného čerpania nadčasových hodín technikov'. OZ s uvedeným zdôvodnením nesúhlasia, keďže nadčasová práca na sekcii neklesá už niekoľko rokov.  
  • Bolo odsúhlasené a dohodnuté zabezpečenie pohotovostí s prípadnou nadčasovou prácou technikov mass marketu a infraštruktúry počas vianočných a novoročných sviatkov. Zabezpečenie služieb a prevádzky je podobné ako v minulom roku. Zriaďovanie služieb sa nebude vykonávať v priebehu sviatkov ani víkendov, odstraňovanie porúch bude zabezpečené formou pohotovosti, resp. zvýšenej pohotovosti počas kritických vianočných sviatkov (informovali pp. Herdová a Černák).
  • OZ a ST dohodli výšku a formu rozdelenia zostatku sociálneho fondu za rok 2015 každému zamestnancovi. Príspevok vo výške 30€ bude vyplatený formou poukážok spolu so stravnými poukážkami za mesiac november. O detailoch budú zamestnanci informovaní na intranete.
  • Senior manažérka Sekcie BI a predajných kanálov Martina Králová prezentovala výsledky pilotu odmeňovania VZM zamestnancov T-predajní ohľadom nového 'deltaklubu' za mesiac august. Z dôvodu nedostatku času nedošlo k diskusii ohľadom celkových pravidiel odmeňovania, ktoré dlhodobo kritizujeme a s ktorými je aj dlhodobá nespokojnosť na strane predajcov (ICCA, demotivačné a dodatočné krátenie prémií v závislosti na plnení iných ukazovateľov) a taktiež nebolo vysvetlené, ako je vo výsledkoch odmeňovania zohľadnené čerpanie dovoleniek a PN. Bolo predbežne dohodnuté ďalšie stretnutie, avšak k spomínaným témam a k nespokojnosti predajcov s dôsledkami týchto foriem odmeňovania sa čoskoro vrátime v osobitných článkoch.


Ďalšie pravidelné stretnutie bude 14. októbra 2015.

04.10.2015 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3247188
Počet loginov 119061