SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2023-24 je uzavretá

Kolektívna zmluva ST, a.s. na roky 2023-24 je uzavretá

21.marec 2023 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 


ÚVODOM...

S výsledkom vyjednávania nemôže byť spokojná len jedna strana, je to vždy výsledok ústupkov a dohody a tak ako pri kúpe a predaji, musia byť spokojní obaja. Alebo ani jeden, to je len uhol pohľadu, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Výsledkom vyjednávania je vždy kompromis medzi chceným a nemožným, z oboch strán. Tentokrát - vďaka rekordnej inflácii, zdražovaniu a nespokojnosti ľudí - je tomu možno viac ako kedykoľvek predtým.

To, že vyjednávači za našu stranu majú plnú kompetenciu kedykoľvek sa rozhodnúť čo ďalej, čo ne/presadzovať a s čím ne/súhlasiť a na druhej strane stola ju majú obmedzenú alebo žiadnu - a je tomu tak dlhé roky -, to je bohužiaľ daň za to, že sme v korporáte, kde to funguje takto a inak tomu nebude.

Ale treba povedať aj iné. Vyjednávania sa rozbehli koncom septembra, trvali pol roka, prežili sme 8 kôl a ďalšie hodiny telefonických rozhovorov, boli náročné, ale korektné. Dnes prezentujeme finálne výsledky, vrátane bodov, ktoré sme počas vyjednávania nespomínali. S niektorými návrhmi tohto roku prišla sama firma, niečo sme presadili až po dlhých rokoch neúspešného presvedčovania, niečo sme nepresadili. Verím, či skôr dúfam, že zamestnanci (predovšetkým naši členovia, ale snáď aj tí často zbytočne a neprávom ufrfľaní nečlenovia) budú spokojní. Lebo napriek vysokej inflácii, opätovne výborným finančným výsledkom firmy, vysokým cenám energií, predstavám akcionára - dohodnúť mnohé z vecí v dnešnej dobe nebolo jednoduché...

Takže poďme na sumár...


Zamestnancov väčšinou zaujmú dva body - či zostane odstupné aký bude nárast miezd. A väčšinou aj v takomto poradí dôležitosti. Ostatné akoby ich nezaujímalo, hoci PKZ nie je len o týchto dvoch bodoch, je toho viac, čo sa ľudí priamo dotýka. 

V zmluve pre nasledujúce obdobie zostávajú zachované všetky dôležité body predchádzajúcej PKZ, niektoré sa menia, dopĺňajú a upravujú nasledovne:
 

DOVOLENKA A PRACOVNÉ VOĽNO

 • sickday - na rok 2023 sa zvyšuje počet dní sick-day o 1 deň na 5 dní
 • dovolenka - od roku 2024 sa sick-day ruší a zvyšuje sa pre každého zamestnanca výmer dovolenky o 1 týždeň
 • naďalej platí možnosť presunu 5 dní dovolenky do nasledujúceho roka bez potreby zdôvodňovania (zakotvené v smernici, nie v PKZ), bez zmeny 


ODSTUPNÉ

 • základné odstupné - zostáva zachované na úrovni predchádzajúcej PKZ 
 • ďalšie odstupné - zvyšuje sa maximálna výška ďalšieho odstupného, ktorou bolo obmedzené vyplatenie ďalšieho odstupného v preddôchodkovom veku, a to z 1100€ na 1636€ (výška je stanovená priemernou základnou mzdou v ST v roku 2021), pozn.: táto maximálna výška nebola upravovaná od roku 2010 
 • osobitné odstupné - aj tu sa zavádza maximálna suma vo výške 1636€


MZDY A ODMEŇOVANIE

 • základné mzdy - zamestnávateľ zabezpečí nárast základných miezd s účinnosťou od 1.7.2023 o 6%, minimálne však o 100€, na každého zamestnanca, a to na úrovni každej divízie (priemerné navýšenie základných miezd vyjadrené percentuálne bude teda v skutočnosti v jednotlivých divíziách o niečo vyššie)
 • distribúcia nárastu:
  - každému zamestnancovi, ktorého základná mzda nedosahuje výšku 1636€ (priemerná základná mzda v ST za rok 2021) bude základná mzda zvýšená minimálne o sumu 100€
  - zamestnancom, ktorých výška základnej mzdy prekračuje výšku 1636€, bude zvýšená na základe rozhodnutia priameho nadriadeného
  - z prideleného nárastu vo výške 6% bude možné zvýšiť základnú mzdu aj zamestnancom, ktorí ju majú zvýšenú automaticky v zmysle prvej odrážky
  - nárast sa nevzťahuje na riadiacich zamestnancov úrovne MB-1 a MB-2, a tiež na niektoré vybrané skupiny zamestnancov (napr. vo výpovednej či skúšobnej dobe)
  - priamy nadriadený je povinný zdôvodniť výšku nárastu svojmu podriadenému, a taktiež prípadné nepriznanie nárastu
 • mimoriadna jednorazová odmena vo výške 300€ bude každému zamestnancovi vyplatená najneskôr v júnovom výplatnom termíne       
 • mzdové zvýhodnenie za domácu pohotovosť zostáva bez zmeny, zamestnávateľ nesúhlasil s navrhovaným zvýšením na 1,30€/hod., OZ protinávrh na zvýšenie na 1,00€/hod. považujú za neadekvátny a poukázali na potrebu systémového riešenia problematiky
 • mzdový nárast v roku 2024 bude predmetom vyjednávania najneskôr v 1Q/2024


SOCIÁLNE PODMIENKY ZAMESTNANCOV

 • výška sociálneho fondu tvorená zo zisku - zvyšuje sa z 0,7% na 1,2% z objemu plánovaných mzdových prostriedkov (toto zvýšenie umožní ďalej preplácať celú hodnotu stravných lístkov aj pri predpokladanom zvýšení hodnoty stravných lístkov)
 • cafetéria - každému zamestnancovi bude poskytnutá hodnota vo výške 500 bodov (1 bod = 1€) prostredníctvom systému cafetérie s možnosťou nákupu tovaru a využitia služieb rôznych dodávateľov (detaily budú zverejnené na intranete)
 • hodnota stravných lístkov - bude vo výške stanovenej v zmysle zákona Opatrením Ministerstva práce a sociálnych vecí (v súčasnosti je to 5,10€) a nebude dojednaná v PKZ
 • stravný lístok bude všetkým zamestnancom naďalej v plnej výške hradený z nákladov a sociálneho fondu, vrátane poskytnutia stravného lístka aj počas dní čerpania dovolenky a PN


INÉ

 • platnosť PKZ na dva roky, max. do 31.3.2025
 • lehota na predloženie zoznamu prepúšťaných - zamestnávateľ ustúpil od návrhu skrátiť lehotu zo 4 dní na 2 dni, bez zmeny
 • zdravotná starostlivosť a PN - zamestnávateľ ustúpil od pôvodného návrhu zníženia príspevku pri PN, bez zmeny
 • detaily o vyjednávaní článkov bez priameho dosahu na nároky a benefity pre zamestnancov, ktoré sa ich dotýkajú len nepriamo, na tomto mieste neuvádzame ... A ZÁVEROM

Tak ako sme už uviedli v priebehu vyjednávania, k niektorým témam (napr. mzdy, stravné lístky, príplatky za pohotovosť) by sme sa osobitnými článkami chceli vrátiť po podpise zmluvy, aj podľa reakcie čitateľov.

Úplné znenie kolektívnej zmluvy, ako každoročne, uverejníme až po jej podpise.

Ešte raz ďakujeme za dôveru a podporu, ktorú ste nám počas tohtoročného náročného vyjednávania prejavili a verím, že vyjednané podmienky budú prínosom pre všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

21.3.2023 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992013
Počet loginov 128856