SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #02 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 1.kolo

PKZ #02 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 1.kolo

18.november 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2023-24:

 

VYJEDNÁVANIE
Prvé kolo sa uskutočnilo 15.11.2022, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnili Drahoslav Letko a Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Ondrej Bobot, Marta Klema Nováková a Peter Luprich (všetci Divízia ľudských zdrojov).


NÁVRH ZNENIA PKZ STRANOU ST
Tak ako sme spomínali v predchádzajúcom článku o vyjednávaní, návrh novej PKZ 2023-2024 predložil zamestnávateľ už začiatkom októbra. Vychádzal zo súčasného znenia PKZ, avšak vo viacerých bodoch dohodnuté veci navrhuje upraviť a osekať.
Toto sú najdôležitejšie body z firemného návrhu:

 • DOBA PLATNOSTI - uzavretie kolektívnej zmluvy s platnosťou na dva roky
 • MZDY - návrh nespomína žiaden konkrétny nárast miezd v rokoch 2023 ani 2024, navrhuje len všeobecný, nič nezaväzujúci text o tom, že o mzdách sa bude vyjednávať v prvom kvartáli kalendárneho roka
 • ZAMESTNANOSŤ - zrušenie dlhoročnej povinnosti predkladať a prerokovať rušenie pracovných miest, resp. prepúšťanie z organizačných dôvodov
 • ODMENY - zrušenie odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradenie odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme   
 • ODSTUPNÉ - obmedzenie výšky osobitného odstupného na 1100€ pri závažnej sociálnej situácii a aj pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku
 • STRAVNÉ LÍSTKY - obmedzenie hodnoty stravného lístka na zákonnú úroveň a zníženie príspevku na stravný lístok zo sociálneho fondu
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zníženie príspevku pri PN-kách - 2x do roka z 80% na 65% a pri ďalších PN-kách poskytnutie na zákonnej úrovni
 • INÉ - obmedzenie možností prerokovania a komunikácie medzi sociálnymi partnermi (otvorenie PKZ ktoroukoľvek stranou v priebehu jej platnosti), ďalšie formálne úpravy bez dosahu na benefity a podmienky zamestnancov.


Zelenou farbou sú označené body, so znením ktorých OZ v písomnej odpovedi na návrh súhlasili, červenou farbou sú označené body, s ktorými sme nesúhlasili, resp. žiadali sme zachovanie súčasného stavu, modrou farbou body, pri ktorých bude treba detaily návrhov ešte preskúmať alebo detailne prepočítať.


Z PRIEBEHU 1.kola VYJEDNÁVANIA k najdôležitejším bodom:

 • ST ústne zdôvodnilo predložený návrh znenia
 • OZ objasnili dôvody, pre ktoré s jednotlivými bodmi návrhu nesúhlasia, resp. prečo trvajú na zachovaní ich súčasného znenia
 • OZ následne predložili návrh na doplnenie a zmeny PKZ, podrobne ich zdôvodnili a vysvetlili (ich obsah viď ďalej)
   

ĎALŠIE NÁVRHY ODBOROVÝCH ZVÄZOV:

 • ODSTUPNÉ - zvýšenie obmedzujúcej sumy pri vyplácaní ďalšieho odstupného zo sumy 1100 € na sumu priemernej mzdy v ST, resp. inak systémovo určenú sumu (návrh OZ pre rok 2023: 1636 €)
 • ODSTUPNÉ - zmena nesúvisiaceho podmieňovanie vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru dohodou na všetky spôsoby, vrátane výpovede, teda ak zamestnanec nesúhlasí s ukončením dohodou
 • MZDY - návrh na zvýšenie základnej mzdy od 1.6.2023 vo výške 4%, minimálne však vo výške 120€ pre každého zamestnanca
 • MZDY - zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu v pracovný deň z 35% na 40%, zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu vo sviatok z 50% na 60%,  zvýšenie mzdového zvýhodnenia za pohotovosť mimo pracoviska z 0,80€ na 1,30€/hod.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - zvýšenie hodnoty stravného lístka zo 4,80€ na 5,50€ a zachovanie príspevku na stravný lístok zo sociálneho fondu (pozn.: možnosť preplácania zvyšku hodnoty stravného lístku zo sociálneho fondu, a teda zachovania 'stravného lístku zadarmo' bude ešte vzájomne posúdená a prepočítaná) 
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zvýšenie príspevku pri ďalších PN-kách za 4.-10.deň zo 60% na 65% denného vymeriavacieho základu  

 

ZÁVER
Na stretnutí obe strany detailne predstavili svoje návrhy.

 • Odborové zväzy podrobne zdôvodnili nesúhlasné stanoviská k návrhu, predložili a zdôvodnili svoje návrhy na doplnenie a zmenu PKZ.
 • Zamestnávateľ sa k jednotlivým návrhom ani zdôvodneniam nevyjadril s tým, že svoje vyjadrenie predloží na nasledujúcom stretnutí, teda na 2.kole vyjednávania.

 

Termín 2.kola vyjednávania bol dohodnutý na 7.decembra 2022.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

18.11.2022 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3991976
Počet loginov 128856