SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 5.kolo

PKZ #06 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 5.kolo

27.február 2023 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2023-24:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 21.9.2022 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 11.10.2022 sme odovzdali zamestnávateľovi oficiálnu odpoveď
 • 4.11.2022 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 15.11.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • 7.12.2022 sa uskutočnilo 2. kolo vyjednávania, na ktorom došlo k dohode o niektorých článkoch (viď zápis z priebehu)
 • 27.12.2022 OZ zaslali požiadavku na poskytnutie údajov o vývoji a náraste základných miezd, potrebné k vyjednávaniu (zamestnávateľ ich odmietol zdieľať s odborovými zväzmi)
 • 20.-25.1.2023 si obe strany vymenili návrhy na úpravu niektorých článkov
 • 26.1.2023 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania, na ktorom bolo vysvetlené/dohodnuté znenie niektorých článkov, problematika miezd otvorená nebola, OZ opätovne požiadali o poskytnutie detailnejších údajov ohľadom miezd, ktoré im dovtedy poskytnuté neboli (viď zápis z priebehu)
 • 17.2.2023 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania, na ktorom strana OZ podrobne a detailne zdôvodnila návrh mzdového nárastu a požiadala stranu ST, aby o prezentovaných detailoch návrhu informovali riaditeľku ĽZ, ktorá sa mala zúčastniť osobne ďalšieho kola vyjednávania (viď ďalej zápis z priebehu)   


STAV VYJEDNÁVANIA PO 4.KOLE

 • 4.kolo vyjednávania neprinieslo žiaden posun vo výsledkoch, bolo venované len zdôvodneniu návrhu OZ v oblasti miezd.
 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky, dohoda.
 • MZDY - príplatky. Zamestnávateľ nesúhlasí so zvýšením príplatkov za prácu nadčas, sviatok a pohotovosť mimo pracoviska, pričom zo strany ST boli detailne vysvetlené dôvody nesúhlasu s návrhmi. OZ naďalej trvajú na svojom návrhu. K téme sa - bez ohľadu na výsledok vyjednávania - určite vrátime samostatným článkom, zatiaľ nedohoda.
 • MZDY - nárast základných miezd. Strana zamestnávateľa uviedla, že momentálne nie je oprávnená rokovať o tomto bode, keďže naďalej nepozná rozpočet persnonálnych nákladov na rok 2023. Svoj návrh predstaví po určení nákladov. OZ nesúhlasia s týmto postupom, ktorý podľa ich názoru odporuje zásadám kolektívneho vyjednávania, naďalej trvajú na pôvodnom návrhu, ku ktorému však zatiaľ nedostali od zamestnávateľa žiadne vyjadrenie ani protinávrh, nedohoda.
 • ZAMESTNANOSŤ - zamestnávateľ zaslal/navrhol úpravu textu o pravidlách prerokovania prepúšťania z organizačných dôvodov. OZ predložili protinávrh, došlo k predbežnej dohode o úprave. Zamestnávateľ naďalej trvá na skrátení doby predkladania materiálov na dva dni pred rokovaním, OZ nesúhlasia s argumentáciou ST a vyhlásili jednoznačne, že nebudú súhlasiť so skrátením doby zo súčasných 4 dní, nedohoda.
 • ODMENY - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zrušenia odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.
 • ODSTUPNÉ - OZ zaslali/predložili návrh na zmenu výšky i spôsobu určenia obmedzenia maximálnej výšky osobitného odstupného. OZ navrhujú hranicu vo výške priemernej základnej mzdy v ST vždy dva roky dozadu (pre rok 2023 by to bola ZM za rok 2021 - t.j. 1636€), pričom skutočná výška maximálnej sumy by sa každoročne automaticky upravovala podľa vývoja ZM. Zamestnávateľ so sumou nesúhlasil, k spôsobu jej určenia sa nevyjadril a navrhol zvýšenie sumy na 1300€. S navrhnutou výškou OZ nesúhlasili a opätovne pripomenuli, že hoci priemerná mzda v ST kontinuálne rástla, obmedzujúca suma sa nemenila vyše 10 rokov a odvtedy túto výšku mzdy dosahujú takmer všetci zamestnanci, preto je absurdné hovoriť o násobkoch miezd, ak obmedzuje takmer každého fixnou sumou. K vysvetleniu detailov o tomto návrhu, ak to bude potrebné, sa ešte vrátime samostatným článkom, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s návrhmi OZ na zmenu nesúvisiaceho podmieňovania vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru z dôvodov organizačných, resp. zdravotných dohodou na všetky spôsoby, teda vrátane výpovede. Zároveň navrhuje aj pri vyplácaní tohto odstupného obmedzenie ako v predchádzajúcom bode, OZ naďalej trvajú na svojom návrhu a nesúhlasia s obmedzením, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu na obmedzenie výšky osobitného odstupného pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku, súhlasí so zachovaním súčasného znenia, dohoda.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - z dôvodu zákonného navyšovania minimálnej hodnoty stravného lístka (v súčasnosti 5,10 €), ktorá má v ST dosah na možnosť poskytovania stravných lístkov podľa súčasných pravidiel, je snahou oboch strán hľadať možnosť ich zachovania aj do budúcnosti. Z tohto dôvodu na tomto mieste zatiaľ nebudeme písať o krokoch oboch strán, hľadanie možností najlepšej možnej dohody.
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zníženia výšky a spôsobu vyplácania PN-ky a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.Z PRIEBEHU 5.KOLA VYJEDNÁVANIA

Piate kolo sa uskutočnilo 22.2.2023, za OZ Telekom sa ho ako vyjednávači zúčastnil Drahoslav Letko a Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia), za SOZPT Milan Brlej, Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí) sa zúčastnila konferenčnou formou. Za ST to boli Jitka Adámková, Ondrej Bobot a Marta Klema Nováková (všetci Divízia ľudských zdrojov).

Prakticky jedinou témou 5.kola vyjednávania bol nárast miezd. Cieľom tohto kola vyjednávania bolo zo strany OZ osobne riaditeľke ĽZ vysvetliť detaily návrhu mzdového nárastu. 

 • ST opätovne zdôraznilo, že vzhľadom na aktuálne rokovanie o rozpočtoch s materskou spoločnosťou do dnešného dňa nemá strana zamestnávateľa mandát na vyjednávanie. 
 • OZ vyjadrili pochopenie pre toto konštatovanie, napriek tomu považujú postup zamestnávateľa, resp. DT ako materskej firmy, za nezodpovedný a neospravedlniteľný, vzhľadom na pokročilú dobu vyjednávania a najmä blížiaci sa koniec platnosti PKZ.
 • OZ upozornili, že v prípade, ak sa vyjednávacie strany dostanú do časovej tiesne a strana OZ bude tlačená do rýchleho rozhodnutia, s ktorým nebude súhlasiť, je pripravená na výrazne radikálnejší postup v zmysle zákona a požiadala zástupcov ST, aby tento postoj oznámili zodpovedným predstaviteľom firmy.
 • OZ zhrnuli svoj návrh na nárast základných miezd. Opäť zdôraznili, že princíp nárastu základných miezd tak ako bol navrhnutý v minulom roku považujú za principiálne správny a vhodný. Vlani nastavené hranice a výšku nárastu však považujú za nespravodlivé voči skupinám zamestnancov s nižšou základnou mzdou, preto OZ tohtoročný nárast ZM, aj vzhľadom na vysokú infláciu, navrhujú v iných hraniciach (nárast ZM o 4%, minimálne však 120€). OZ zároveň navrhujú, aby vzhľadom na vysokú infláciu v roku 2022 (cca 13%) boli použité obdobné pravidlá ako pri minuloročnom zvyšovaní ZM. ST navrhlo úpravu distribučných pravidiel (nie plošné zvyšovanie) bez bližších podrobností, OZ sa vyjadria až potom, keď bude konkrétny návrh predložený.
 • OZ znova upozornili, že návrh na nárast ZM bol predložený v októbri a preto bol aktuálny v čase, kedy bol zo strany OZ predkladaný. Keďže od podania návrhu došlo k ďalšiemu zvýšeniu inflácie, opäť zdôraznili, že vzhľadom na vyššie uvedené ide o ich minimálny návrh, z ktorého OZ ustupovať nebudú.
 • Obe strany opäť skonštatovali, že pre ďalší posun v rokovaní je dôležitý objem mzdových prostriedkov, ktorý bude použitý. Preto OZ opäť požadujú, aby - vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti súčasnej PKZ - boli na ďalšom stretnutí zo strany ST tieto informácie poskytnuté.
 • Zamestnávateľ uviedol, že je potrebné si uvedomiť, že sme súčasťou materskej spoločnosti so svojimi procesmi. A zároveň podotkol, že od začiatku transparentne komunikoval, že v časti nárastu základných miezd bude mať mandát na vyjednávanie až na prelome februára/marca 2023.
 • OZ napriek pochopeniu situácie naďalej nesúhlasia s takýmto postupom vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti PKZ.
 • Obe strany diskutovali aj o niektorých ďalších bodoch PKZ (stravné, odstupné), ale keďže nedošlo k žiadnej finálnej dohode, o možnom posune vo vyjednávaní v týchto bodoch na tomto mieste  nebudeme informovať.

ZÁVER

 • Zelene označené body (viď vyššie) sú dohodnuté a nebudú sa v ďalšom priebehu vyjednávania otvárať, červené sú naďalej nedohodnuté.
 • Téme výšky i spôsobu mzdového nárastu, ale aj ostatným dosiaľ nedohodnutým bodom PKZ, sa budeme venovať aj na ďalšom kole vyjednávania, na ktorom by sa opäť mala zúčastniť aj riaditeľka pre ľudské zdroje Jitka Adámková.
   

6.kolo vyjednávania sa uskutoční 6. marca 2023.

 


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU

Ponúkame opäť možnosť vyjadriť podporu kolektívnemu vyjednávaniu.
Možností podpory je viacero:

 • najrýchlejší, najjednoduchší a anonymný - stačí jediný klik na 'palec' pri článku. Zelený palec nahor znamená podpora návrhom či stanoviskám OZ, červený palec nadol predstavuje nesúhlas. Túto možnosť 'opalcovania' má každý čitateľ článku.
 • diskusným príspevkom pod ktorýkoľvek článok o vyjednávaní (možné až po prihlásení - platí pre tých, ktorí majú prihlasovacie údaje)
 • zaslaním mailu na e-mail Odborového zväzu Telekom (alebo pkz@oztelekom.sk)
 • preposlať všetky informácie, resp. linky o vyjednávaní a možnosti podpory svojim kolegom.Vopred ďakujeme za vyjednávačov i všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

25.2.2023 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992030
Počet loginov 128858