SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #08 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 7. a 8.kolo

PKZ #08 - Vyjednávanie PKZ na roky 2023-2024 - 7. a 8.kolo

17.marec 2023 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. 

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajovAni tohto roku nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania a opäť sa sústredíme na obsah a témy, ktoré sú jeho obsahom a ktoré sú pre ľudí najdôležitejšie.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'. 

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2023-24:


Čo sa udialo doteraz a od poslednej informácie:

 • 21.9.2022 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 11.10.2022 sme odovzdali zamestnávateľovi oficiálnu odpoveď
 • 4.11.2022 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 15.11.2022 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne vysvetlili detaily svojich návrhov
 • 7.12.2022 sa uskutočnilo 2. kolo vyjednávania, na ktorom došlo k dohode o niektorých článkoch (viď zápis z priebehu)
 • 27.12.2022 OZ zaslali požiadavku na poskytnutie údajov o vývoji a náraste základných miezd, potrebné k vyjednávaniu (zamestnávateľ ich odmietol zdieľať s odborovými zväzmi)
 • 20.-25.1.2023 si obe strany vymenili návrhy na úpravu niektorých článkov
 • 26.1.2023 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania, na ktorom bolo vysvetlené/dohodnuté znenie niektorých článkov, problematika miezd otvorená nebola, OZ opätovne požiadali o poskytnutie detailnejších údajov ohľadom miezd, ktoré im dovtedy poskytnuté neboli (viď zápis z priebehu)
 • 17.2.2023 sa uskutočnilo 4.kolo vyjednávania, na ktorom strana OZ podrobne a detailne zdôvodnila návrh mzdového nárastu a požiadala stranu ST, aby o prezentovaných detailoch návrhu informovali riaditeľku ĽZ, ktorá sa mala zúčastniť osobne ďalšieho kola vyjednávania (viď ďalej zápis z priebehu)
 • 22.2.2023 sa uskutočnilo 5.kolo vyjednávania, na ktorom sa za stranu ST zúčastnila aj riaditeľka ĽZ. OZ podrobne vysvetlili a zdôvodnili svoje návrhy nárastu. ST len matne priblížila svoje predstavy o náraste. OZ zásadne nesúhlasia s nárastom mzdy, ktorý ani sčasti nepokrýva nárast inflácie a znamenal by pokles reálnej mzdy mnohých zamestnancov. ST zásadne nesúhlasí s takou distribúciou mzdového nárastu, ktorá by zabezpečovala nárast každému zamestnancovi. Vyjednávanie budú pokračovať, a to opäť za účasti riaditeľky ĽZ.
 • 6.3.2023 sa uskutočnilo 6. kolo vyjednávania, na ktorom si obe strany vzájomne objasnili postoje predovšetkým k téme miezd. Na stretnutí došlo aj  k prerokovaniu ďalších možných bodov PKZ, ale k zásadnému zblíženiu v mzdovej oblasti nedošlo. 


STAV VYJEDNÁVANIA PO 6.KOLE

 • DOBA PLATNOSTI - súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy na dva roky, dohoda.
 • MZDY - príplatky. Zamestnávateľ nesúhlasí so zvýšením príplatkov za prácu nadčas, sviatok a pohotovosť mimo pracoviska. OZ po dlhšej diskusii a hľadaní možného riešenia ustúpili od svojho návrhu. Ako som už viackrát písal, k téme (predovšetkým ohľadom zvýšenia príplatkov za domácu pohotovosť) sa vrátime samostatnými článkami po ukončerní vyjednávania, dohoda.
 • MZDY - nárast základných miezd. Prebehla diskusia a hľadanie riešenia vo viacerých súvisiacich oblastiach zmluvy, nedohoda.
 • ZAMESTNANOSŤ - zamestnávateľ naďalej trvá na skrátení doby predkladania materiálov na dva dni pred rokovaním, OZ opäť potvrdili, že nebudú súhlasiť so skrátením doby zo súčasných 4 dní, nedohoda.
 • ODMENY - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zrušenia odmeny vo výške 300€ pri dosiahnutí 50 rokov veku a jej nahradením odmenou v rovnakej výške pri odpracovaní 15 rokov vo firme a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.
 • ODSTUPNÉ - OZ naďalej požadujú hranicu obmedzenia pri vyplatení ďalšieho odstupného vo výške priemernej základnej mzdy v ST vždy dva roky dozadu (pre rok 2023 by to bola ZM za rok 2021 - t.j. 1636€), ST naďalej trvá na sume 1300€, nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ naďalej nesúhlasí s návrhmi OZ na zmenu nesúvisiaceho podmieňovania vyplatenia „sociálneho odstupného“ ukončením pracovného pomeru z dôvodov organizačných, resp. zdravotných dohodou na všetky spôsoby, teda vrátane výpovede. Zároveň navrhuje aj pri vyplácaní tohto odstupného obmedzenie ako v predchádzajúcom bode, OZ naďalej trvajú na svojom návrhu a nesúhlasia s navrhovaným obmedzením vo výške 1100€,  nedohoda.
 • ODSTUPNÉ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu na obmedzenie výšky osobitného odstupného pri ukončení pracovného pomeru v posledný deň pred nadobudnutím nároku na odchod do dôchodku, súhlasí so zachovaním súčasného znenia, dohoda.
 • STRAVNÉ LÍSTKY - hodnota stravného lístka bude odvislá od zákonnej výšky hodnoty stravného, nebude určovaná v PKZ, avšak naďalej bude stravný lístok v plnej výške hradený z nákladov a zo sociálneho fondu. Detaily riešenia súvisia aj s inými článkami PKZ, bližšie informácie prinesieme až po presnom zadefinovaní znenia v PKZ, dohoda.
 • ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - zamestnávateľ ustúpil od návrhu zníženia výšky a spôsobu vyplácania PN-ky a súhlasil s návrhom OZ ponechať súčasný stav, dohoda.


Z PRIEBEHU 7. a 8. KOLA VYJEDNÁVANIA

Dnešná informácia o priebehu vyjednávania bude mať odlišný charakter od predchádzajúcich článkov.

7.kolo prebehlo 14. marca a vzhľadom na blížiaci sa termín konca platnosti PKZ bol po ukončení vyjednávania vzápätí dohodnutý aj ďalší termín ôsmeho kola. Počas tohto týždňa sa uskutočnilo niekoľko telefonických i osobných stretnutí, keď obe strany postupne upravovali svoje stanoviská, resp. spoločne hľadali možnosti vzájomnej dohody. Z uvedených dôvodov je dnes neaktuálne a zbytočné sumarizovať priebeh i výsledky týchto stretnutí i vyjednávania. 

8. kolo vyjednávania sa uskutočnilo 17.3.2023, za OZ Telekom sa ho zúčastnili Drahoslav Letko, Roman Kling (Komerčná Enterprice Market divízia), za SOZPT Milan Brlej a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí), za ST to boli Jitka Adámková, Peter Luprich a Marta Klema Nováková (všetci Divízia ľudských zdrojov).

Dnes na tomto mieste nebudeme písať o priebehu ani výsledkoch 8.kola vyjednávania. Po niekoľkohodinových interných i dvojstranných rozhovoroch a diskusiách počas týždňa bolo hlavnou témou 8.kola finálne dotiahnutie vyjednávania v oblasti miezd, čo bolo predpokladom pre následné dojednanie a úpravu ostatných otvorených bodov. Došlo k dohode o mzdovom náraste v roku 2023 i k dohode o ďalších úpravách kolektívnej zmluvy. 

STAV VYJEDNÁVANIA PO 8.KOLE

Po ukončení vyjednávania bolo dohodnuté, že až do oficiálneho schválenia manažmentom firmy v priebehu budúceho týždňa nebude ani jedna strana komunikovať obsah jednotlivých článkov ani bližšie detaily zmluvy. V nasledujúcich dňoch bude potrebné 'dočistiť' dohodnuté znenie jednotlivých článkov bez dosahu na samotný obsah dohodnutého znenia.

K ukončeniu vyjednávania prinesieme samostatný článok, jeho obsahom však budú len všeobecné informácie o zmenách vo viacerých oblastiach kolektívnej zmluvy. Po oficiálnom schválení znenia uverejníme detailné informácie o obsahu zmluvy a hlavné body dohody budú uverejnené aj na intranete. 


8.kolom vyjednávania bolo dňa 17. marca 2023 vyjednávanie PKZ na roky 2023-24 ukončené.

 


 

Ďakujeme za dôveru a podporu, ktoré ste nám počas tohtoročného náročného vyjednávania prejavili a verím, že vyjednané podmienky budú prínosom pre všetkých zamestnancov firmy.

za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

17.3.2023 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3992017
Počet loginov 128856