SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #11 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 4.kolo

PKZ #11 - Vyjednávanie PKZ na roky 2019-2020 - 4.kolo

18.február 2019 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom informácie o obsahu návrhov a priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Tohto roku sme pod vplyvom okolností spôsob informovania zmenili.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci majú dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov.

Týmto článkom zároveň sumarizujeme informácie o priebehu celého kolektívneho vyjednávania.
K téme prinesieme ešte niekoľko súvisiacich článkov.Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní sú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a sú označené ikonou odomknutej zámky. 

 


K tohtoročnému kolektívnemu vyjednávaniu PKZ 2019-2020 sme v priebehu troch mesiacov uverejnili nasledovné informácie:


Čo sa udialo počas celého kolektívneho vyjednávania:

 • 9.11.2018 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 14.11.2018 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 22.11.2018 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • prijalo predbežné stanovisko k predloženému návrhu PKZ
  • odsúhlasilo návrh hlavných bodov do znenia PKZ za OZ Telekom (finálne znenie návrhu bude dohodnuté na spoločnom stretnutí so zástupcami druhého odborového zväzu)
  • odsúhlasilo predbežný postup a návrh protestných krokov, ak budú potrebné, a spôsob ich komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
  • schválilo vyjednávačov za OZ Telekom
 • v 48. týždni zasadalo predsedníctvo druhého odborového zväzu, ktoré odsúhlasilo ich predbežné návrhy do znenia
 • bolo dohodnuté, že na spoločnom stretnutí zástupcov oboch odborových zväzov bude spracované spoločné stanovisko a návrh znenia kolektívnej zmluvy za stranu odborových zväzov
 • 3.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov oboch zväzov, na ktorom bol spracovaný spoločný návrh zmluvy
 • návrh znenia zmluvy bol zaslaný zamestnávateľovi
 • o obsahu návrhu boli informovaní všetci zamestnanci prostredníctvom webovej stránky OZ Telekom
 • OZ požiadali o určenie termínu 1. kola vyjednávania PKZ ešte v mesiaci december
 • na stretnutí zástupcov ST a odborových zväzov dňa 12.12.2018 strana zamestnávateľa predložila návrh termínu na začatie kolektívneho vyjednávania PKZ na 19.12.2018, termín bol oboma stranami odsúhlasený
 • 19.12.2018 sa uskutočnilo 1.kolo vyjednávania
 • posledný predvianočný týždeň sa rozbehla petičná podpisová akcia zamestnancov ST (podpísaním vyhlásenia alebo zaslaním podporného e-mailu) na podporu kolektívneho vyjednávania. Do dnešného dňa (k 20. januáru) odborové zväzy podporilo cca 1800 ľudí, t.j. takmer 2/3 zamestnancov.
 • 17.1.2019 sa uskutočnilo 2.kolo vyjednávania
 • prebehlo vyjadrenie podpory ďalšiemu postupu vo vyjednávaní. Do dnešného dňa (k 10. februáru) postup odborových zväzov podporilo cca 1050 ľudí
 • 29.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami najvyššieho manažmentu ST, a.s.
 • 31.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie s výkonným riaditeľom pred rezidenčný segment
 • 8.2.2019 sa uskutočnilo 3.kolo vyjednávania
 • 14.2.2019 sa uskutočnilo záverečné, 4.kolo vyjednávaniaSTAV VYJEDNÁVANIA PO 1.KOLE (19.12.2018)

 • Zamestnávateľ trval na nulovom náraste miezd, zrušení ďalšieho odstupného, zrušení poskytovania stravných lístkov počas dovolenky a PN, na zrušení odmien pri dosiahnutí 50 rokov veku.
 • OZ trvali na pôvodných požiadavkách - nárast základných miezd vo výške 45€ v priemere, zachovanie odstupného, poskytovania stravných lístkov a odmien pri 50 rokov veku na úrovni predchádzajúcej kolektívnej zmluvy (ďalšie menej závažné body pre zamestnancov neuvádzame).
 • V najdôležitejších bodoch nedošlo k žiadnej zhode medzi oboma stranami.


STAV VYJEDNÁVANIA PO 2.KOLE (17.1.2019)

 • ST navrhlo nárast miezd vo výške 0,5% bez žiadnej distribúcie na organizačné zložky, s rozdelením sumy vybraným zamestnancom. Ostatné body zmluvy bude možné uzavrieť a dohodnúť na úrovni vlaňajšej kolektívnej zmluvy len za podmienky dohody miezd v tejto navrhovanej výške a spôsobe použitia.
 • OZ informovali o podpore kolektívnemu vyjednávaniu a návrhom odborových zväzov, ktorú v petičnej akcii a elektronickou formou vyjadrilo (k tomu dňu) cca 1700 zamestnancov spoločnosti.
 • OZ nesúhlasili s navrhovaným 'nárastom' miezd a trvajú na pôvodnom návrhu vo výške 45€ v priemere.
   

STAV VYJEDNÁVANIA PO 3.KOLE (8.2.2019)

 • Bolo dohodnuté, že po tomto kole nebudú medializované detailné informácie o návrhoch oboch strán, stanoviská oboch strán po tomto kole vyjednávania boli nasledovné:
 • ST navrhlo nárast základných miezd vo výške 2% bez bližšej špecifikácie distribúcie tohto nárastu, v takom prípade budú zachované súčasné podmienky PKZ.
 • OZ nesúhlasili s definovaním nárastu miezd formou percentuálneho navýšenia, trvali na určení nárastu absolútnou čiastkou, a to vo výške inflácie v roku 2018 (2,5%), vztiahnutú na priemernú základnú mzdu v ST. OZ žiadali nezahŕňať do tohto nárastu povinnosť firmy zabezpečiť financovanie rekreačných poukazov podľa novej legislatívy. OZ sú pripravené vyjednávať aj o nižšej sume nárastu v prípade, ak rozdiel bude primerane vyvážený inými benefitmi nad úrovňou Zákonníka práce. Tieto sa však bezpodmienečne musia dotknúť každého zamestnanca firmy (napr. vo forme ďalšieho voľna pre zamestnancov).
 • ST navrhlo ukončenie tohto kola vyjednávania s tým, že svoje stanovisko k návrhu OZ, prípadne svoje návrhy predloží na ďalšom kole vyjednávania.

 

Z PRIEBEHU 4.KOLA VYJEDNÁVANIA (14.2.2019)

 • Štvrté kolo sa uskutočnilo 14.2.2019 a za obe strany sa ho zúčastnili všetci vyjednávači. Za OZ Telekom Drahoslav Letko, Zdenka Cigániková (Divízia prevádzky a IT) a Roman Kling (Divízia ICT a biznis segmentu), za SOZPT Milan Brlej, Katarína Vaľková (Divízia prevádzky a IT) a Viola Csibová (Divízia právnych a korporátnych záležitostí). Za ST to boli Dušan Švalek (výkonný riaditeľ pre rezidenčný segment), Monika Reinerová, Eleonóra Ferencová, Marta Klema-Nováková a Milan Vdovec (všetci Divízia ľudských zdrojov).
 • Po krátkej sumarizácii stavu ST predstavilo návrh, ktorým reagovalo na stanovisko OZ z konca posledného kola vyjednávania.
 • ST súhlasilo s nárastom základných miezd, určených absolútnou čiastkou, a to vo výške 30€ s alokáciou na organizačnú zložku úsek.
 • V zmysle požiadavky OZ z predchádzajúceho vyjednávania ST navrhlo 2 dni pracovného voľna nad súčasný rámec s tým, že by bol platený mzdou, avšak nárok naň by mal zamestnanec až po vyčerpaní dovolenky v danom kalendárnom roku.
 • prestávka (OZ)
 • OZ súhlasili s nárastom základnej mzdy vo výške 30€ za nasledujúcich podmienok:
  - 2 dni voľna navyše nebudú viazané na dočerpanie dovolenky
  - navrhlo zmenu textácie pri čerpaní voľna (viac v závere článku)
  - bude možné prenesenie dovolenky v rozsahu 5 dní do ďalšieho kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu
  - budú dohodnuté pravidlá o presune financií za nevyužité rekreačné poukazy do miezd
 • prestávka (ST)
 • ST súhlasilo:
  - s dvoma dňami voľna naviac bez viazania na dočerpanie dovolenky
  - so zmenou textácie pri čerpaní voľna
  - s prenesením dovolenky, ale so zakomponovaním do príslušnej smernice, nie do PKZ
  - nesúhlasilo s návrhom o vytvorení pravidla na presun financií za poukazy
 • prestávka (OZ)
 • OZ potvrdili všetky dohodnuté body návrhu
 • obe strany sa zaviazali doprecizovať znenie PKZ a Smernice o pracovnom čase
 • po takmer päťhodinovom rokovaní bolo štvrtým kolom vyjednávanie PKZ na roky 2019-20 ukončené


ZÁVER

Najdôležitejšie body dohodnutej PKZ:

 • odstupné - bez zmeny
 • výška tvorby a spôsob čerpania sociálneho fondu - bez zmeny
 • výška hodnoty stravných lístkov - bez zmeny
 • príspevok na stravný lístok zo sociálneho fondu - bez zmeny
 • poskytnutie stravného lístka aj počas dní čerpania dovolenky a PN - bez zmeny
 • odmena pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca - bez zmeny
   
 • nárast základných miezd vo výške 30€ na zamestnanca v priemere, zabezpečené na úroveň úseku (pre rok 2020 sa bude vyjednávať nárast osobitne)
 • spôsob distribúcie a ostatné podmienky zvyšovania miezd sú totožné s pravidlami v predchádzajúcej PKZ
 • 4 dni sick-day (t.j. dva dni navyše oproti súčasnému stavu)
 • zmenená textácia k spôsobu využitia sick-dayu - slová 'konkrétny termín si dohodne s nadriadeným' budú nahradené textom 'ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody'
 • možnosť presunu 5 dní dovolenky do nasledujúceho roka bez potreby zdôvodňovania (bude súčasťou príslušnej smernice)
 • platnosť PKZ na dva roky (najneskôr do 31.3.2021)

 


 

PODPORA, OTÁZKY A ODPOVEDE

 • Ak chcete vyjadriť poďakovanie vyjednávačom OZ a ste s vyjednanými podmienkami spokojní, stačí jeden klik na zelený palec v úvode alebo závere nášho článku, v opačnom prípade na palec červený. Toto vyjadrenie názoru je úplne anonymné a môžu tak urobiť všetci čitatelia bez potreby zadávania prihlasovacích údajov.
 • Zúčastnite sa ankety na našom webe (vpravo hore, časť 'anketové otázky').
 • Prostredníctvom e-mailu pošlite akúkoľvek otázku, pripomienku, pochvalu či kritiku k výsledkom vyjednávania. Ak to bude možné, budem reagovať na všetky zaslané otázky a pripomienky.
   
 • KLIKNITE NA LOGO ODBOROVÉHO ZVÄZU TELEKOM A POŠLITE e-MAIL!
   

18.02.2019 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2442100
Počet loginov 107472